go up

H.G. 268/2007 – privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

                                                          Hotărâre nr. 268/2007
                                                              din 14/03/2007

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 04 aprilie 2007

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 103 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                                              Contrasemnează:
                                              ───────────────
                            Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                                               Gheorghe Barbu
                                     Preşedintele Autorităţii Naţionale
                                       pentru Persoanele cu Handicap,
                                          Silviu George Didilescu
                                 p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                            Mircea Nicu Toader,
                                              secretar de stat
                                        Ministrul sănătăţii publice,
                                         Gheorghe Eugen Nicolăescu
                                         Ministrul transporturilor,
                                       construcţiilor şi turismului,
                                            Radu Mircea Berceanu
                                     Ministrul educaţiei şi cercetării,
                                               Mihail Hărdău
                                       Ministrul finanţelor publice,
                                     Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
 

    Bucureşti, 14 martie 2007.
    Nr. 268.

 

Normă metodologică
din 14/03/2007

de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 233 din 04/04/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 04 aprilie 2007

Tematici
Handicapaţi

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. – Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.
   Art. 2. – Beneficiază de dispoziţiile legii următoarele categorii de persoane:
   a) copiii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat prin hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului;
   b) adulţii care posedă certificat de încadrare în grad de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap sau, după caz, decizie eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate.

   CAPITOLUL II
  Drepturile persoanelor cu handicap

   SECŢIUNEA 1
  Sănătate şi recuperare

   Art. 3. – În cazul în care familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu poate asigura exercitarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceasta revine, în principal, autorităţilor administraţiei publice locale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.
   Art. 4. – Asistentul social al serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau reşedinţă a persoanei cu handicap se autosesizează, răspunde la sesizări/reclamaţii, constată că familia sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap nu asigură sau încalcă drepturile persoanei cu handicap şi anunţă în acest sens autorităţile administraţiei publice locale.
   Art. 5. – În aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. e) din lege, autorităţile publice se vor baza, în principal, pe promovarea programelor de intervenţie timpurie.
   Art. 6. – În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală, inclusiv de medicamente, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în condiţiile art. 10 din lege şi în conformitate cu contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
   Art. 7. – Însoţitorul copilului sau adultului cu handicap grav ori accentuat poate fi orice persoană care însoţeşte copilul sau adultul, inclusiv asistentul personal în cazul copilului ori adultului cu handicap grav.
   Art. 8. – Biletele gratuite de tratament balnear se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv.
   Art. 9 – Cererea pentru acordarea biletului gratuit de tratament balnear se depune la casele teritoriale de pensii şi este însoţită de următoarele documente:
   a) copie de pe actul de identitate;
   b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   c) recomandare medicală emisă de medicul de familie sau medicul specialist.
   Art. 10. – În cazul în care decizia ori aprobarea de plată pentru dispozitivele medicale solicitate, prevăzută la art. 11 alin. (2) din lege, nu este emisă în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei necesare, persoana cu handicap se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Educaţie

   Art. 11. – În situaţia în care studentul cu handicap grav sau accentuat adresează cererea de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studenţeşti, iar aceasta nu este rezolvată favorabil, persoana lezată se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.
   Art. 12. – În vederea obţinerii unui loc gratuit în tabere de odihnă pentru preşcolarul sau elevul cu handicap, părintele ori reprezentantul legal al acestuia va depune o cerere la unitatea de învăţământ de care aparţine, însoţită de copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap. Studentul cu handicap va depune cererea personal sau prin reprezentant.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Locuinţă

   Art. 13. – La nivel local, responsabile cu asigurarea accesului persoanelor cu handicap la închirierea unei locuinţe sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive, în raza cărora îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Asistenţă juridică şi facilităţi

   Art. 14. – În sensul prevederilor art. 23 alin. (4) din lege, în cazul în care instanţa judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice locale, aceasta are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti.
   Art. 15. – (1) În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 27 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului.
   (2) Primăriile vor centraliza lunar solicitările primite în acest sens şi le vor trimite până în data de 10 a lunii următoare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
   (3) Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor centraliza lunar solicitările în acest sens şi le vor trimite până în data de 20 a lunii următoare Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., împreună cu cererea de acordare a rovinietelor.
   (4) Temeiul cererii prevăzute la alin. (3) îl constituie convenţiile tripartite care se încheie anual între direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A.
   (5) Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. va elibera rovinietele solicitate către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, până în ultima zi lucrătoare a acelei luni.
   Art. 16. – Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei hoteliere, persoanele cu handicap grav sau accentuat trebuie să facă dovada cu actul de identitate şi documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.
   Art. 17. – (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 25 din lege, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi depune prin registratură următoarele documente:
   a) cerere;
   b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   c) copie de pe documentul de identitate;
   d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că îndeplineşte condiţiile art. 25 din lege;
   e) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap orice modificare privind încadrarea în grad de handicap.
   (2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap eliberează persoanei cu handicap o adeverinţă referitoare la acordul plăţii dobânzii.
   (3) După obţinerea adeverinţei, persoana cu handicap grav sau accentuat se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. La solicitarea unităţii bancare, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va încheia un angajament de plată a dobânzii.
   (4) În situaţia în care persoana cu handicap, beneficiară a creditului, înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către aceasta.

   CAPITOLUL III
  Servicii şi prestaţii sociale

   SECŢIUNEA 1
  Servicii sociale

   Art. 18. – (1) Serviciile sociale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2003, şi de Hotărârea Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt acordate de către furnizorii de servicii sociale acreditaţi în condiţiile legii persoanelor cu handicap, pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
   (2) Serviciile sociale prevăzute la alin. (1) se acordă din oficiu în situaţii de criză.
   Art. 19. – (1) În sensul prevederilor art. 30 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt:
   a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   b) copie de pe planul individual de servicii;
   c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localităţii de domiciliu sau reşedinţă;
   d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidenţial, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
   (2) În vederea soluţionării cererii, autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap poate solicita şi alte documente.
   (3) În situaţia în care persoanei cu handicap nu i se pot asigura serviciile sociale solicitate la nivelul localităţii de domiciliu sau reşedinţă, serviciul public specializat al acesteia se va adresa autorităţilor administraţiei publice de la nivelul judeţelor.
   Art. 20. – Serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap pot fi acordate:
   a) la domiciliu: îngrijiri specializate la domiciliu, echipa mobilă, asistentul personal;
   b) în comunitate: asistent personal profesionist;
   c) în centre de zi şi centre rezidenţiale publice, private sau public-private.
   Art. 21. – În vederea contractării serviciilor sociale în condiţiile art. 32 alin. (2) din lege, autorităţile administraţiei publice locale vor proceda după cum urmează:
   a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenţionează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;
   b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calităţii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
   c) contractează serviciul social, în condiţiile legii.
   Art. 22. – Îngrijirile specializate la domiciliu se acordă persoanelor cu handicap în baza evaluării nevoilor individuale. Îngrijirile specializate la domiciliu se pot acorda chiar şi în situaţia în care persoana cu handicap grav beneficiază de asistent personal.
   Art. 23. – Nevoile individuale ale persoanei cu handicap sunt evaluate în cadrul serviciului de evaluare complexă din cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi vor fi precizate în planul individual de servicii.

   SECŢIUNEA a 2-a
  Asistentul personal

   Art. 24. – (1) În cazul în care într-o familie există două sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre acestea beneficiază de asistent personal.
   (2) Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o măsură de protecţie specială la asistent maternal nu beneficiază de asistent personal.
   Art. 25. – (1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune un dosar conţinând următoarele documente:
   a) cerere de angajare;
   b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă;
   c) copie de pe actele de studii;
   d) cazier judiciar;
   e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
   f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
   g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 37 din lege.
   (2) Angajarea asistentului personal se face în maximum 30 de zile de la depunerea dosarului cu documentele prevăzute. În această perioadă, primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav face demersurile necesare în vederea efectuării anchetei sociale la domiciliul sau reşedinţa persoanei care doreşte să se angajeze ca asistent personal.
   (3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 37 lit. b) din lege.
   Art. 26. – (1) Indemnizaţia prevăzută la art. 36 alin. (3) din lege se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe.
   (2) În cazul copilului cu handicap, indemnizaţia se acordă părintelui sau reprezentantului legal.
   Art. 27. – În aplicarea prevederilor art. 37 lit. a) din lege, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica acesteia urmând a se stabili prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   Art. 28. – Monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav revine în sarcina direcţiilor generale de asistenţa socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi în coordonarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
   Art. 29. – (1) Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei sau, în cazul municipiului Bucureşti, direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului prezintă semestrial consiliului local un raport care conţine cel puţin următoarele:
   a) dinamica angajării asistenţilor personali;
   b) informaţii privind modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa sau posibilitatea de dezvoltare a centrelor de tip respiro;
   c) informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi;
   d) numărul de controale efectuate şi problemele sesizate.
   (2) În termen de 30 de zile, raportul prezentat consiliului local va fi transmis spre informare direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene şi secretariatului comisiei judeţene pentru incluziune socială, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
   Art. 30. – Indemnizaţia prevăzută la art. 41 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.

   SECŢIUNEA a 3-a
  Centre pentru persoane cu handicap

   Art. 31. – (1) Potrivit prevederilor art. 50 alin. (5) din lege, în vederea obţinerii avizului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune următoarele documente:
   a) cererea de solicitare a avizului;
   b) proiectul de hotărâre a consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti;
   c) nota de fundamentare;
   d) proiectul de organigramă.
   (2) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va comunica avizul în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului complet.
   Art. 32. – Evaluarea activităţilor cu caracter inovator se face de serviciul public descentralizat competent teritorial al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap, pe baza unei grile de evaluare elaborate şi aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, emis în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
   Art. 33. – (1) În sensul art. 53 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii.
   (2) Obligaţia de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (1) revine consiliului judeţean sau consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti în a cărui/căror rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu handicap, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
   (3) Decontarea cheltuielilor se face lunar pentru luna anterioară. Se decontează costul mediu lunar al cheltuielilor, din care se scade contribuţia lunară de întreţinere datorată de persoana cu handicap.
   Art. 34. – (1) De la data publicării prezentelor norme metodologice, admiterea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale publice din alt judeţ decât cel de domiciliu se face numai la solicitarea conducătorului direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din unitatea administrativ-teritorială în care persoana cu handicap îşi are domiciliul.
   (2) Solicitarea cuprinde acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de a achita costul mediu lunar de cheltuieli stabilit pentru respectivul centru rezidenţial în care urmează să fie admisă persoana cu handicap.
   (3) Costul mediu lunar de cheltuieli pentru persoana cu handicap se datorează de la data admiterii efective în centru.

   SECŢIUNEA a 4-a
  Prestaţii sociale

   Art. 35. – (1) Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă persoanelor cu handicap pe perioada valabilităţii documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.
   (2) Dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă din oficiu în toate cazurile în care persoana deţinătoare de certificat de încadrare în grad de handicap se află în plată în evidenţa direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
   (3) Pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiare de prestaţii sociale la data intrării în vigoare a legii, acordarea prestaţiilor sociale se face din oficiu.
   Art. 36. – (1) Cererea pentru acordarea de prestaţii sociale se înregistrează fie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
   (2) Primăria va transmite direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului cererea şi actele doveditoare în termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii acestora.
   (3) Actele doveditoare sunt următoarele:
   a) copie de pe actul de identitate;
   b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap; în cazul în care există diferenţe de nume între actul de identitate şi certificat, se solicită actul care să ateste schimbarea numelui;
   c) declaraţie pe propria răspundere privind tipul de venit.
   (4) Prestaţia socială are caracter lunar, se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului.
   (5) Stabilirea, suspendarea sau încetarea dreptului la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se face conform legii, în baza dispoziţiei directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti.

   SECŢIUNEA a 5-a
  Accesibilitate

   Art. 37. – În sensul prevederilor art. 60 lit. a) din lege, prin conceptul acces pentru toţi se înţelege proiectarea şi executarea produselor, programelor şi serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de orice persoană fără a necesita lucrări de adaptare.
   Art. 38. – În sensul prevederilor art. 61 alin. (3) din lege, se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale numai costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale.
   Art. 39. – În sensul prevederilor art. 63 alin. (6) lit. a) din lege, este necesară adaptarea cel puţin a unui vagon pentru fiecare garnitură de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant.
   Art. 40. – (1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 64 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici:
   a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
   b) culoare: albastru-deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
   c) este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului în partea stângă verso;
   d) este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso.
   (2) Partea din stânga faţă conţine:
   a) simbolul utilizatorului de fotoliu rulant, având culoarea alb pe un fundal de culoare albastru-închis;
   b) data la care expiră cardul-legitimaţie de parcare;
   c) seria şi numărul cardului-legitimaţie de parcare;
   d) denumirea şi ştampila autorităţii emitente.
   (3) Partea din dreapta faţă conţine:
   a) cuvintele "Card-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap" scrise cu majuscule în limba română; după un spaţiu adecvat, cuvintele "Card-legitimaţie de parcare" vor fi scrise cu caractere mici în celelalte limbi ale Uniunii Europene;
   b) cuvintele "Model al Comunităţii Europene" în limba română;
   c) ca fundal, codul distinctiv al României: RO, încercuit de inelul celor 12 stele simbolizând Uniunea Europeană.
   (4) Partea din stânga verso conţine:
   a) numele titularului;
   b) prenumele titularului;
   c) semnătura titularului sau alt însemn autorizat;
   d) fotografia titularului.
   (5) Partea din dreapta verso conţine:
   a) afirmaţia "Acest card-legitimaţie îndreptăţeşte titularul la locurile de parcare special amenajate în România";
   b) afirmaţia "Atunci când va fi utilizat, cardul-legitimaţie va fi afişat în partea din faţă a vehiculului, astfel încât faţa cardului-legitimaţie să fie clar vizibilă pentru verificare".
   (6) Cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (3), toate înscrierile vor fi făcute în limba română.
   (7) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va emite ordin pentru implementarea unui format unic al modelului descris mai sus.
   Art. 41. – (1) Eliberarea cardurilor-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare se face de către autorităţile administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la cererea persoanei cu handicap.
   (2) În vederea asigurării formalităţilor necesare, cererea persoanei cu handicap se poate înregistra după o perioadă de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

   CAPITOLUL IV
  Orientare, formare profesională, ocupare şi angajare în muncă

   Art. 42. – Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 77 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte suma datorată bugetului de stat în cazul neangajării persoanelor cu handicap.
   Art. 43. – În sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate se realizează lunar în baza unui contract, însoţit de factură şi de dovada plăţii.
   Art. 44. – Sunt considerate unităţi protejate, în sensul legii:
   a) operatorii economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate şi organizare, care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;
   b) secţii, ateliere sau alte structuri din cadrul operatorilor economici, instituţiilor publice sau din cadrul organizaţiilor neguvernamentale, care au gestiune proprie şi cel puţin 30% din numărul total de angajaţi persoane cu handicap încadrate şi salarizate;
   c) persoana fizică cu handicap autorizată potrivit legii să desfăşoare activităţi economice independente, inclusiv asociaţia familială care are în componenţă o persoană cu handicap. Sunt incluse aici şi persoanele fizice cu handicap autorizate în baza unor legi speciale, care îşi desfăşoară activitatea atât individual, cât şi în una dintre formele de organizare ale profesiei.
   Art. 45. – (1) Unitatea protejată are obligaţia ca până la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul anterior să prezinte Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap raportul de activitate care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
   a) numărul persoanelor cu handicap angajate raportat la numărul total de angajaţi, pentru fiecare lună calendaristică;
   b) domeniile în care lucrează persoanele cu handicap angajate;
   c) modalitatea de respectare a dispoziţiilor legale referitoare la funcţionarea unităţilor protejate;
   d) numărul de contracte încheiate în sensul art. 77 alin. (3) lit. b) din lege.
   (2) În caz de neprezentare a raportului, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizaţiei.
   (3) Unitatea protejată căreia i s-a suspendat autorizaţia va putea solicita, în termen de 30 de zile de la data comunicării, anularea măsurii luate, prezentând în acest sens raportul de activitate.
   (4) În cazul în care unitatea protejată nu prezintă acest raport în termenul precizat mai sus, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare.
   (5) Pentru anul 2006, raportul de activitate se va depune în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

   CAPITOLUL V
  Încadrarea în grad de handicap

   Art. 46. – (1) Evaluarea persoanelor adulte cu handicap este un proces complex şi continuu prin care sunt estimate şi recunoscute particularităţile de dezvoltare, integrare şi incluziune socială a acestora. Procesul presupune colectarea de informaţii cât mai complete şi interpretarea acestora în scopul orientării asupra deciziei şi intervenţiei.
   (2) Evaluarea este subordonată principiului interesului persoanei cu handicap, potrivit căruia orice decizie sau măsură este luată numai în interesul acestei persoane, fiind inacceptabile abordările întemeiate pe milă şi pe percepţia persoanelor cu handicap ca fiind neajutorate.
   Art. 47. – Evaluarea prezintă următoarele caracteristici:
   a) este axată pe potenţialul de dezvoltare, integrare şi incluziune socială al adultului, evidenţiază ce ştie şi ce poate face adultul cu handicap, ce abilităţi şi deprinderi are sau poate dezvolta;
   b) este bazată pe modelul social al abordării dizabilităţii, presupunând o abordare integratoare a elementelor relevante: sănătate, grad de adaptare psihosocială, nivel de educaţie, grad de dezvoltare a abilităţilor profesionale;
   c) este unitară, în sensul că operează cu aceleaşi obiective, criterii, metodologii;
   d) este efectuată în echipă, toţi membrii echipei sunt implicaţi activ, fiecare lucrând complementar cu celălalt;
   e) respectă drepturile şi demnitatea persoanei cu handicap, precum şi principiul "Nimic pentru noi, fără noi!" care constituie baza oricărei decizii luate în ceea ce priveşte persoana cu handicap.
   Art. 48. – Domeniile obligatorii în care se desfăşoară evaluarea sunt:
   a) evaluarea socială, asigurată de asistenţi sociali;
   b) evaluarea medicală, asigurată de medici de specialitate;
   c) evaluarea psihologică, asigurată de psihologi;
   d) evaluarea vocaţională sau a abilităţilor profesionale, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie ori pedagogi de recuperare;
   e) evaluarea nivelului de educaţie, asigurată de psihopedagogi, instructori de educaţie sau pedagogi de recuperare;
   f) evaluarea abilităţilor şi a nivelului de integrare socială, asigurată de psihologi, psihopedagogi, pedagogi de recuperare sau asistenţi sociali.
   Art. 49. – Serviciul de evaluare complexă va fi format din persoane care vor avea cel puţin următoarele specializări: asistent social cu studii superioare, medic de specialitate, psiholog, psihopedagog, kinetoterapeut, instructor de educaţie, pedagog de recuperare.
   Art. 50. – Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuţii principale:
   a) efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;
   b) întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată;
   c) recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia;
   d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap;
   e) evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;
   f) recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
   g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.
   Art. 51. – Revizuirea programului individual de reabilitare şi integrare socială se efectuează anual, de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
   Art. 52. – În cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, funcţionează un secretariat care asigură lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi care realizează legătura între comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi serviciul de evaluare complexă.

   CAPITOLUL VI
  Finanţarea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap

   Art. 53. – (1) În sensul prevederilor art. 93 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întreţinere pe baza căruia se stabileşte contribuţia de întreţinere în centrele rezidenţiale publice pentru persoanele cu handicap, stabilit prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, constituie valoarea de referinţă în baza căreia fiecare consiliu judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti va stabili propriul cost mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale publice din subordine.
   (2) Costul mediu lunar de întreţinere cuprinde cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii.
   Art. 54. – (1) Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap acordă subvenţii organizaţiilor prevăzute la art. 97 din lege, exclusiv în completarea veniturilor proprii, astfel: cheltuielile necesare funcţionării organizaţiilor subvenţionate se vor asigura cu prioritate din veniturile proprii ale acestora şi numai după epuizarea acestora se vor utiliza sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat.
   (2) Sumele provenite din subvenţii de la bugetul de stat se vor utiliza pentru următoarele cheltuieli necesare funcţionării organizaţiilor:
   a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal şi de întreţinere, cu excepţia chiriilor. Prin cheltuieli de personal se înţelege plata personalului administrativ, dar nu mai mult de două persoane la nivel de filială şi 5 persoane la nivel central. Este interzisă cumularea funcţiilor subvenţionate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap;
   b) cheltuieli pentru activităţi specifice de interes general ale respectivei organizaţii, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, la solicitarea motivată a organizaţiei.
   (3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, iar ulterior, anual, în termen de 30 de zile de la întrunirea adunării generale anuale, organizaţiile vor depune prin registratura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap copii certificate de pe următoarele documente:
   a) raportul de activitate pe anul anterior;
   b) statul de funcţii;
   c) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
   d) bilanţul contabil;
   e) proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs;
   f) proiectul programelor asociaţiei.
   (4) Conturile de execuţie se întocmesc şi se transmit Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap separat pentru venituri proprii şi pentru venituri provenite din subvenţii.
   Art. 55. – În sensul art. 98 din lege, sunt organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protecţia şi asistenţa persoanelor cu handicap sau demonstrează aceasta prin experienţa anterioară.

   CAPITOLUL VII
  Dispoziţii finale

   Art. 56. – În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 13 alin. (1), art. 16-18, art. 19 alin. (3) şi (4), art. 20, art. 21 alin. (1) şi (2), art. 22, 29, 30, art. 33 alin. (3), art. 50 alin. (4), art. 54 alin. (1), art. 61-67, art. 68 alin. (1), art. 69, 70, art. 71 alin. (3), art. 77 şi 81 din lege, Autoritatea Naţională pentru Pesoanele cu Handicap constată şi aplică sancţiunile legale din oficiu sau sesizată de orice altă persoană.
   Art. 57. – În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap va elabora, prin ordine ale preşedintelui, instrucţiuni pentru aplicarea unitară, coerentă şi lipsită de arbitrariu a art. 37 lit. a), art. 41 alin. (4), art. 50, art. 53 alin. (4) şi art. 77 din lege.
 

Fisiere atasate
Sari la conținut