go up

Hotărâre nr. 430/2008 din 16/04/2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare

Guvernul României

                                                    Hotărâre nr. 430/2008

din 16/04/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Publicat in MOF nr. 339 – 01/05/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 01/05/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 01 mai 2008
   

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 87 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. – Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
                                                    Contrasemneaza:
                                                    –––––
                                        Ministrul muncii, familiei si egalitatii
                                                       de sanse,
                                                     Paul Pacuraru
                                           Presedintele Autoritatii Nationale
                                             pentru Persoanele cu Handicap,
                                                Silviu George Didilescu
                                            Ministrul internelor si reformei
                                                    administrative,
                                                     Cristian David
                                           Ministrul economiei si finantelor,
                                                   Varujan Vosganian
 

    Bucureşti, 16 aprilie 2008.
    Nr. 430.

   ANEXĂ
 
    METODOLOGIE
privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a
persoanelor adulte cu handicap

Guvernul României

Metodologie
din 16/04/2008

privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Publicat in MOF nr. 339 – 01/05/2008

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 01/05/2008

Actul a intrat in vigoare la data de 01 mai 2008

   Art. 1. – (1) Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisia de evaluare, se organizează şi funcţionează, potrivit prevederilor art. 85 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, respectiv al consiliului local din cadrul fiecărui sector al municipiului Bucureşti.
   (2) Comisia de evaluare desfăşoară activitate decizională în domeniul încadrării persoanelor adulte în grad de handicap, respectiv în domeniul promovării drepturilor acestor persoane, cu respectarea legislaţiei în domeniu, precum şi a prezentei metodologii.
   Art. 2. – Atribuţiile principale din domeniul de activitate al comisiei de evaluare sunt cele prevăzute de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 448/2006, republicată, după cum urmează:
   a) stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
   b) stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă;
   c) stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
   d) reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
   e) revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
   f) îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
   g) soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
   h) promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.
   Art. 3. – (1) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, prevăzute la art. 2 lit. a), comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciul de evaluare complexă.
   (2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
   (3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia, potrivit prevederilor pct. II din anexa nr. 1.
   Art. 4. – În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, prevăzute la art. 2 lit. b), comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
   Art. 5. – În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 2 lit. c), comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor cu handicap:
   a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;
   b) plasarea la asistent personal profesionist;
   c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.
   Art. 6. – (1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, potrivit art. 2 lit. f), se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare. Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.
   (2) Cererea-tip de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
   (3) Cererea-tip de evaluare complexă poate fi obţinută de pe site-urile direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare DGASPC, de la DGASPC, primăria de domiciliu sau din alte surse.
   (4) Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele:
   a) cerere-tip de evaluare complexă, întocmită potrivit alin. (2);
   b) copie de pe documentele de identitate;
   c) documente medicale;
   d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.
   (5) Documentele medicale menţionate la alin. (4) lit. c) sunt:
   a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
   b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;
   c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
   (6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la alin. (4):
   a) se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
   b) în cazul persoanelor care solicită reevaluarea, se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
   c) se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către DGASPC.
   (7) Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele prevăzute la alin. (4), şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.
   (8) Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.
   (9) În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
   (10) Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, potrivit alin. (9), se suportă din bugetul DGASPC.
   Art. 7. – În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la registratura DGASPC, care o va transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexă.
   Art. 8. – (1) Constituirea şi componenţa nominală a comisiei de evaluare se aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv prin hotărâre a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, precum şi ale celorlalte prevederi legale în vigoare.
   (2) Modificarea componenţei nominale a comisiei de evaluare se aprobă în condiţiile prevăzute la alin. (1).
   (3) Lucrările de secretariat ale comisiei de evaluare se asigură de un secretariat care funcţionează în cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
   (4) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.
   Art. 9. – (1) Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.
   (2) Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
   (3) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.
   (4) Membrii comisiilor de evaluare, cu excepţia preşedintelui, constituite conform legii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003. Cuantumul lunar al indemnizaţiei se stabileşte prin hotărâre a consiliului judeţean sau prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv a primarului de sector. Indemnizaţia de şedinţă se obţine împărţind cuantumul lunar la numărul de şedinţe stabilit de preşedinte pentru luna respectivă şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă.
   (5) Venitul maxim lunar ce poate fi obţinut în calitate de membru al comisiei de evaluare, ca urmare a activităţii prestate, nu poate depăşi cuantumul lunar stabilit potrivit alin. (4).
   (6) Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit.
   (7) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, potrivit alin. (1), cu votul majorităţii membrilor.
   Art. 10. – (1) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
   (2) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.
   Art. 11. – Preşedintele şi membrii comisiei de evaluare răspund în faţa consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti, pentru neîndeplinirea obligaţiilor care le revin potrivit legii, precum şi pentru adoptarea unor decizii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.
   Art. 12. – (1) Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză.
   (2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de evaluare în condiţiile alin. (1) şi aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
   (3) Comisia de evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.
   Art. 13. – (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.
   (2) Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare Comisia superioară.
   (3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
   (4) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
   (5) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
   Art. 14. – (1) Activitatea comisiilor de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic, potrivit art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, de către Comisia superioară, care funcţionează în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
   (2) Instrucţiunile metodologice elaborate de Comisia superioară, precum şi deciziile acesteia sunt obligatorii pentru comisiile de evaluare judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.
   Art. 15. – (1) În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul prevăzut la art. 8 alin. (3) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
   (2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
   a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7;
   b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
   c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
   d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
   e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
   f) gestionează registrul de procese-verbale;
   g) gestionează registrul de contestaţii;
   h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
   (3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).
   (4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.
   Art. 16. – (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
   (2) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
   (3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
   Art. 17. – (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
   a) copie de pe actele de identitate;
   b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
   c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
   d) adeverinţă de venit;
   e) documente doveditoare a situaţiei locative;
   f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
   g) raportul de anchetă socială;
   h) investigaţii paraclinice;
   i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
   (2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
   (3) Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
   (4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.
   Art. 18. – Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

  

ANEXA Nr. 1
la metodologie

    CONSILIUL JUDEŢEAN …………………../CONSILIUL LOCAL ………………
    COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
    Nr. ………………./……………..

    CERTIFICAT
de încadrare în grad de handicap

    Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, constituită în temeiul Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, evaluând dosarul şi propunerea serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap privind pe domnul/doamna …………………………………., CNP ………., având domiciliul în …………., str. ………………… nr. …, bl. …., sc. …, et. …, ap. ., sectorul ……., statut social: 1. fără venit; 2. cu pensie de urmaş; 3. cu pensie de invaliditate; 4. cu pensie de limită de vârstă; 5. salariat; 6. altele …………………………………………, stabileşte următoarele:
   I. Se încadrează în gradul de handicap ………………………………..
   A. Cod boală ………………………., cod handicap …………………
   B. Deficienţa funcţională:
   • uşoară;
   • medie;
   • accentuată;
   • gravă:- cu asistent personal;
       – fără asistent personal;
   – cu indemnizaţie de însoţitor;
   – fără indemnizaţie de însoţitor.*)
   II. Nu se încadrează în grad de handicap
    Motivare …………………………………………………………..
   III. Data dobândirii handicapului**) ………………………….., documentul ……………………………………….
   IV. Valabilitate: – 6 luni – 12 luni – permanent
   V. Termen de revizuire ………………………………………………
    Prezentul certificat poate fi contestat în termen de 30 de zile de la comunicare.
    Titularul prezentului certificat beneficiază de toate drepturile şi accesibilităţile prevăzute de Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările ulterioare, corespunzător gradului de handicap stabilit. Certificatul obligă toate persoanele şi autorităţile la respectarea lui în concordanţă cu prevederile legislaţiei în vigoare.
   
          PRESEDINTE,                                          Membri,
……………………………                   ……………………….

           Secretar,
 …………………………
 

    ___________
   *) În cazul pensionarilor de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizaţie de însoţitor conform art. 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.
   **) Se completează numai pentru persoanele care solicită pensionare în temeiul art. 47 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  

ANEXA Nr. 2
la metodologie

    CONSILIUL JUDEŢEAN …………………./CONSILIUL LOCAL ……………….
    COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
    Nr. ………./……………..

    PROGRAM INDIVIDUAL
de reabilitare şi integrare socială

    Numele ………………………… prenumele ………………………, CNP ……………………………………
   I. ACŢIUNI MEDICALE
   – tratament medicamentos …………………………………………….
   – tratament chirurgical/ortopedic …………………………………….
   – asistenţă medicală la domiciliu/în ambulatoriu ……………………….
   – kinetoterapie/fizioterapie …………………………………………
   – gimnastică medicală ……………………………………………….
   – ergoterapie/terapie ocupaţională ……………………………………
   – psihoterapie ……………………………………………………..
   – meloterapie ………………………………………………………
   – artterapie ……………………………………………………….
   – altele …………………………………………………………..
   II. ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE/PROFESIONALE
   – orientare profesională/reorientare ………………………………….
   – calificare în muncă/recalificare ……………………………………
   – învăţământ în unităţi şcolare obişnuite/speciale ……………………..
   – încadrare în muncă ………………………………………………..
   – loc de muncă protejat ……………………………………………..
   – atelier protejat ………………………………………………….
   – muncă la domiciliu ………………………………………………..
   – unitate protejată …………………………………………………
   – unitate economică …………………………………………………
   – reducerea programului de lucru ……………………………………..
   – condiţii ambientale ……………………………………………….
   III. ACTIVITĂŢI/SERVICII SOCIALE
   – asistenţă şi îngrijire la domiciliu …………………………………
   – mijloace de autoservire ……………………………………………
   – asistent personal/însoţitor ………………………………………..
   – asistent personal profesionist ……………………………………..
   – asistenţă socială prin centre de zi publice/private …………………..
   – asistenţă socială prin centre rezidenţiale publice/private …………….
   IV. DATA DE REVIZUIRE ……………………………………………….
   
          PRESEDINTE,                                          Membri,
……………………………                   ……………………….

           Secretar,
 …………………………
 

  

ANEXA Nr. 3
la metodologie

    CONSILIUL JUDEŢEAN ……………../CONSILIUL LOCAL ……………………
    COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
    Nr. …………/……………..

    CERTIFICAT
de orientare profesională

    Se atestă că doamna/domnul,
    Numele ……………….. prenumele …………….., CNP …………………………………………………………..
    Adresa: str. ………………………………………… nr. …, bl. ……, sc. …., ap. ……, localitatea …………………………………, judeţul/sectorul ……………………………………., încadrat în gradul de handicap …………………………., conform Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. ……………. din data ……………….., poate beneficia de orientare şi formare profesională în domeniul …………………….
   
          PRESEDINTE,                                          Membri,
……………………………                   ……………………….

           Secretar,
 …………………………
 

    Prezentul certificat poate fi adus la cunoştinţă agenţiilor teritoriale de ocupare a forţei de muncă.

  

ANEXA Nr. 4
la metodologie

    CERERE-TIP
de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap

    Nr. ………………./……………..

    Doamnă/Domnule Director,
    Subsemnatul(a) ………………………………, domiciliat(ă) în …………………….., str. ……………………………… nr. …., bl. …., sc. ….., et. ………, ap. ………, sectorul/judeţul …………………….., telefonul ………….., actul de identitate …….. seria ………… nr. ……………….., CNP ………………………………, solicit evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, în vederea încadrării într-un grad de handicap.
   
      Data                                                       Semnatura
……………..                                          …………………
 

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente:
   – copie de pe documentele de identitate;
   – documente medicale: -> referat stare prezentă, de la medicul specialist;
   – > scrisoare medicală – tip, de la medicul de familie;
   – anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu.

    Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului/Sectorului …………………

  

ANEXA Nr. 5
la metodologie

    Nr. ……………./…………….

    SCRISOARE MEDICALĂ

    Numele ………………………….. prenumele ……………………., CNP ……………………………………., vârsta …………………
   1. Anamneza
   – antecedente personale patologice
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   2. Diagnosticul medical
   – principal ………………………………………………………..
   . ………………………………………………………………….
   – altele …………………………………………………………..
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   3. Certificatele medicale actuale (se specifică numărul, data, instituţia emitentă şi numele medicului care a eliberat certificatul)
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   4. Internări în spital (data, instituţia emitentă şi diagnosticul la ieşirea din spital)
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   . ………………………………………………………………….
   5. Persoana – este deplasabilă;
   – nu este deplasabilă.

    Data completării ………………………

    Semnătura şi parafa medicului de familie
……………………………………..

  

ANEXA Nr. 6
la metodologie

    PRIMĂRIA …………………………………….
    Nr. …………./…………

    ANCHETĂ SOCIALĂ
– model-cadru –
   
   Data evaluarii …………………………..
   Scopul efectuarii anchetei sociale este stabilirea statutului si a
contextului social in care persoana traieste.
   I. PERSOANA EVALUATA
   Numele ………………………….. prenumele ………………………
   Adresa: str. …………………….. nr. …, bl. …, sc. … ap. ……,
localitatea ……………………., judetul …………………………,
sectorul ………., codul postal ……., telefon ………….., fax
………….., e-mail …………………., profesia …………………..,
ocupatia ……………………………………………………………..
   Studii: fara; primare; gimnaziale; medii; superioare
   C.N./C.P./B.I./C.I.: seria …… nr. …………., eliberat de
…………… la data ……/…../………., valabilitatea: ……………,
   CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
         S A A L L Z Z N N N N N C
   Certificat de incadrare in grad de handicap (anterior) nr. …….. din
……………., gradul ……………., codul handicapului …………..,
valabilitatea certificatului: data de revizuire …………………………..
   Starea civila: necasatorit; casatorit; vaduv de la data ………; divortat
                  de la data …………..;
                  despartit in fapt; altele: ………………..,
   Copii: da / nu (daca da, completati tabelul de mai jos):
+––––+–––––+––––––+–––––––+–––+
|   Numele   |   Prenumele   |       CNP        |       Adresa       |Telefonul|
+––––+–––––+––––––+–––––––+–––+
+––––+–––––+––––––+–––––––+–––+
+––––+–––––+––––––+–––––––+–––+
+––––+–––––+––––––+–––––––+–––+
   Medic familie/curant ………../…….., adresa ……………………..,
                        (numele si prenumele)
telefonul ………………,
   II. REPREZENTANT LEGAL
   Numele ………………………………… prenumele ………………..
   Calitatea: sot/sotie; fiu/fiica; ruda, relatia de rudenie ………………;
alte persoane ………………………….
   …………………………………………………………………..
   Locul si data nasterii ………………./……………………………,
varsta ………………………..
   Adresa ……………………………………………………………,
   Telefon acasa ……………., serviciu ……………, fax …………..,
   e-mail ………………………………………………………….. .
 

   
   1. AUTONOMIA SI STATUTUL FUNCTIONAL AL PERSOANEI
   ACTIVITATI ZILNICE
   Igiena corporala: fara ajutor; necesita ingrijire/ajutor: incontinenta ocazionala:
                                  – partial;
                                  – integral.
   Imbracat/Dezbracat: autonoma; dependenta de alta persoana:
                                 – partial;
                                 – integral.
   Servire si hranire: singura; necesita ajutor:
                                – partial;
                                – integral.
   Mobilizarea: singura; necesita ajutor/ingrijire:
                         – partial;
                         – permanent.
   Dispozitive utilizate la deplasare: fara dispozitive: cu dispozitive:
                                       – baston;         – scaun rulant;
                                       – cadru.          – cadru;
                                                         – altele …………..
   Deplasare in interiorul locuintei:              singura;
                                                   necesita ajutor;
                                                   imobilizata la pat.
   Deplasare in exteriorul locuintei:              singura;
                                                   necesita ajutor partial;
                                                   depinde de altii.
   Utilizarea mijloacelor de comunicare:           singura;
                                                   necesita ajutor;
                                                   depinde de altii (telefon/alarma/sonerie).
   ACTIVITATI INSTRUMENTALE
   Prepararea hranei/Hranirea:                     singura;
                                                   necesita ajutor;
                                                   depinde de altii:
                                                   – la preparare;
                                                   – la servire.
   Activitati gospodaresti:                        singura;
                                                   la activitati usoare se descurca;
                                                   este incapabila (curatenie camera, spalat haine,
                                                   vase etc.):
                                                   – total;
                                                   – partial.
   Gestionarea propriilor venituri:                stie;
                                                   necesita ajutor;
                                                   este incapabila.
   Efectuarea de cumparaturi:                      singura;
                                                   necesita ajutor;
                                                   depinde de altii.
   Conformarea la recomandarile medicale:          singura;
                                                   necesita dozare si pregatire;
                                                   depinde de altii.
   Utilizare mijloace de transport:                singura;
                                                   numai insotita.
   Participarea la activitati pe timp liber: (asculta radio, vizioneaza TV, citeste etc.)
                                Activitati realizate:
                                1. ………………………………………
                                spontan
                                2. ………………………………………
                                antrenat
                                3. ………………………………………
                                Nu poate/Este indiferenta
                                4. ………………………………………
   Mod de realizare a instructiunilor:
     isi poate aduce aminte si poate indeplini o secventa de instructiuni (o lista de cumparaturi etc.);
     isi poate aduce aminte instructiunile si le poate indeplini mai tarziu (un mesaj de la locul de
     poate urma o instructiune simpla care poate fi indeplinita atunci si in acel loc.
   2. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL SI PSIHOAFECTIV AL PERSOANEI
   Acuitate vizuala: acuitate vizuala completa;
                     distinge fete si obiecte de dimensiuni mari;
                     cecitate relativa (se poate orienta, evita obstacole);
                     cecitate absoluta (vede numai umbre si lumini).
   Comunicarea:
     vorbeste bine si inteligibil, foloseste un limbaj care poate fi inteles; capabil sa ofere informatii exacte;
     unele dificultati in vorbire; lipsa claritatii si a fluentei (are tendinta de a se balbai), dar foloseste un limbaj care poate fi inteles;
     dificultati in vorbire, este inteles doar de cei care il cunosc bine;
     se foloseste de gesturi atunci cand vrea sa comunice;
     nu raspunde cand i se vorbeste, cu exceptia propriului sau nume.
   Orientarea: fara probleme
               dezorientare:
               – in spatiu;
               – in timp;
               – fata de alte persoane.
   Memoria: pastrata; afectata partial; afectata in totalitate.
   Probleme comportamentale: persoana evaluata se raneste singura;
                             agresiune fizica fata de altii;
                             actiuni exagerate;
                             distruge obiecte;
                             are nevoie de multa atentie.
   III. EVALUARE SOCIALA
   A. Locuinta: casa; apartament la bloc; alte situatii.
   Situatia juridica a locuintei (proprietate personala etc.) …………………
   Situata la: parter; etaj; acces lift.
   Se compune din:
   nr. camere ………….; bucatarie; baie; dus; wc: situat in interior/in exterior.
   Incalzire: fara; centrala; cu lemne/carbuni; gaze; cu combustibil lichid.
   Apa curenta: da; rece/ calda; alte situatii ……………………
   Conditii de locuit: – luminozitate: adecvata; neadecvata;
                       – umiditate: adecvata; igrasie.
   Igiena: adecvata; neadecvata.
   Dotari: aragaz; masina de gatit; frigider; masina de spalat; radio; televizor; aspirator.
   Concluzii privind riscul ambiental:
   ……………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………..
   ……………………………………………………………………..
   B. Retea de familie: traieste singur; cu sot/sotie; cu copii; cu alte rude; cu alte persoane.
   • una dintre persoanele cu care locuieste este:
bolnava; cu dizabilitati/handicap; dependenta de alcool;
   • este ajutat de familie:
da; cu bani; cu mancare; activitati de menaj; nu;
   • relatiile cu familia sunt: bune; cu probleme; fara relatii;
   • exista risc de neglijare: da; nu
(daca da, specificati) ……………………………………………;
   • exista risc de abuzare: da; nu
   (daca da, specificati) ………………………………………….. .
[] Informatii relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluata (numele si prenumele, gradul de rudenie,
   adresa, telefonul);
   Atentie! Va/Vor fi mentionata/mentionate persoana/persoanele care asigura sprijinul si/sau ingrijirea persoanei
evaluate.
   [] PERSOANA DE CONTACT IN CAZ DE URGENTA:
   Numele ……………………………………. prenumele ………………………………………….
   Calitatea: sot/sotie; fiu/fiica; ruda, relatia de rudenie …………………………………………….
              alte persoane ………………………
   Locul si data nasterii ……………………/……………………….., varsta ………………….,
   Adresa ………………………………………………………………………………………,
   Telefon acasa ………………… serviciu …………………… fax …………………………….,
   e-mail ………………………………………………………………………………………….
   C. Retea de prieteni, vecini:
   • are relatii cu prietenii, vecinii: da; nu; relatii de intrajutorare;
   • relatiile sunt: permanente; ocazionale;
   • este ajutat de prieteni/vecini pentru: cumparaturi; activitati de menaj; deplasare in exterior;
   • participa la: activitati ale comunitatii; activitati recreative;
   • comunitatea ii ofera un anumit suport: da; nu
   Daca da, specificati: ………………………………………………………………………..
   D. Evaluarea situatiei economice:
venit lunar propriu, reprezentat de (inscrieti sumele acolo unde este cazul, iar unde nu este cazul se traseaza linie):
   • pensie de asigurari sociale de stat ……………………………………………………………………
   • pensie pentru agricultori …………………………………………………………………………….
   • pensie I.O.V.R. ……………………………………………………………………………………..
   • indemnizatie pentru persoana cu handicap. ………………………………………………………………
   • pensie de urmas ……………………………………………………………………………………..
   • alocatie de stat pentru copii …………………………………………………………………………
   • alte venituri ……………………………………… sursa …………………………………………
   Bunuri mobile si imobile aflate in posesie:
   ……………………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………………….,
   E. Rezultatele evaluarii:
   • Tratamentul si ingrijirea socio-medicala se  pot realiza la domiciliul persoanei:
   da; nu
   Daca nu, se vor preciza cauzele:
   ………………………………………………………………………………………………
   • Nevoile identificate: 1. …………………………….;
   2. …………………………….. etc.
   • Oferta locala de servicii poate acoperi urmatoarele nevoi identificate: 1. …………………;
                                                                             2. …………………. etc.
   CONCLUZII SI RECOMANDARI:
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..
   …………………………………………………………………………………………..

   Asistent social: ………………………………….
   Semnatura ………………………………………..
 

  

ANEXA Nr. 7
la metodologie

    DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ……………
    SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

    Dosar nr. ………………………..
Data înregistrării ………………..

    RAPORT DE EVALUARE COMPLEXĂ
   
   I. DATELE DE IDENTIFICARE
   a) Numele si prenumele ……………………………………………..
   CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I
   Locul nasterii …………………………………………………………………………………………
   Domiciliul …………………………………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………
   Actul de identitate: C.N./B.I./C.I./C.P./……. seria: ……. nr.: ……….. valabilitatea: …………………
   TELEFON …………………
   Persoana de contact/persoana de sprijin:
   Numele si prenumele …………………………………………………………………………………….
   Domiciliu ……………………………………………………………………………………………..
   Nr. de telefon …………………………………………………………………………………………
   Masurile de protectie speciala de care a beneficiat persoana cu handicap ……………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   II. REZULTATELE EVALUARII
   1. Rezultatele evaluarii sociale:
   Date relevante privind evaluarea sociala ………………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile asistentului social …………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   2. Rezultatele evaluarii medicale:
   Date relevante privind evaluarea medicala …………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile medicului ……………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   3. Rezultatele evaluarii psihologice:
   Date relevante privind evaluarea psihologica ………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile psihologului …………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   4. Rezultatele evaluarii vocationale:
   Date relevante privind evaluarea vocationala ………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile psihopedagogului ……………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   5. Rezultatele evaluarii nivelului de educatie:
   Date relevante privind evaluarea nivelului de educatie ……………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile psihopedagogului ……………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   6. Rezultatele evaluarii abilitatilor si a nivelului de integrare sociala:
   Date relevante privind evaluarea abilitatilor si a nivelului de integrare sociala (gradul de dependenta) …………
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Concluziile si recomandarile psihologului, psihopedagogului …………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   III. CONCLUZII
   Propunerea de incadrare/neincadrare intr-un grad de handicap ………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………
   Propunerea privind orientarea profesionala ………………………………………………………………..
   ………………………………………………………………………………………………………
   Propuneri privind luarea unei masuri de protectie ………………………………………………………….
   ………………………………………………………………………………………………………
   ………………………………………………………………………………………………………

                                             SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA
                                                    Asistent social,
                                               …………………….
                                                   Medic specialist,
                                           …………………………….
                                                       Psiholog,
                                              ………………………
                                                   Alti specialisti,
 

 

Fisiere atasate
Sari la conținut