go up

Lege nr. 207 din 02/06/2009 privind aprobarea OG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006

Parlamentul României
Lege nr. 207/2009
din 02/06/2009
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in MOF nr. 391 – 10/06/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009

Actul va intra in vigoare la data de 13 iunie 2009

Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Articol unic. – Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, cu urmãtoarele modificãri si completãri:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 27 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 27. – (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cãrui dobândã se suportã din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritãtii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistentã socialã si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în baza unui contract privind angajamentul de platã a dobânzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia plãtii la scadentã a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sã nu depãseascã 10.000 de euro, iar returnarea creditului sã nu depãseascã 10 ani. În cazul achizitionãrii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depãsi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani."

2. La articolul I, dupã punctul 1 se introduc douã noi puncte, punctele 11 si 12, cu urmãtorul cuprins:
"11. La articolul 27, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmãtorul cuprins:
«(11) Persoanele care au contractat un credit în conditiile prevãzute la alin. (1) si cãrora, în urma reevaluãrii, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiazã în continuare de aceleasi conditii de rambursare pânã la achitarea creditului.»
12. La articolul 27, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
«(3) Metodologia de preluare de cãtre directiile generale de asistentã socialã si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti a contractelor privind angajamentul de platã a dobânzii încheiate de Autoritatea Nationalã pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare se aprobã prin ordin al presedintelui Autoritãtii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.»"

3. La articolul I, dupã punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmãtorul cuprins:

"4. La articolul 78, dupã alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu urmãtorul cuprins:
«(41) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitãtile protejate înfiintate în cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfãsura si activitãti de vânzãri/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sã fie destinat programelor de integrare socioprofesionalã pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitãti au obligatia prezentãrii unui raport financiar la fiecare început de an, din care sã rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comercialã.»"

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicatã.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASE MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 2 iunie 2009.
Nr. 207

Fisiere atasate
Sari la conținut