go up

Codul de conduita al functionarilor publici din DGASPC Iasi

CODUL DE CONDUITĂ

al funcţionarilor publici din cadrul DGASPC Iaşi

 

            Codul de conduita a functionarilor publici, denumit in continuare cod de conduita, reglementeaza normele de conduita profesionala a functionarilor publici din cadrul DGASPC Iaşi.

            Normele de conduita profesionala prevazute de prezentul cod de conduita sunt obligatorii pentru functionarii publici, precum si pentru persoanele care ocupa temporar o functie publica, în cadrul DGASPC Iaşi.

 

  

OBIECTIVE

 

            Obiectivele prezentului cod de conduita urmaresc sa asigure cresterea calitatii serviciului public, o buna administrare in realizarea interesului public, precum si sa contribuie la eliminarea birocratiei si a faptelor de coruptie din administratia publica, prin:

 1. reglementarea normelor de conduita profesionala necesare realizarii unor raporturi sociale si profesionale corespunzatoare crearii si mentinerii la nivel inalt a prestigiului institutiei functiei publice si al functionarilor publici;
 2. informarea publicului cu privire la conduita profesionala la care este indreptatit sa se astepte din partea functionarilor publici in exercitarea functiilor publice;
 3. crearea unui climat de incredere si respect reciproc intre cetateni si functionarii publici, pe de o parte, si intre cetateni si autoritatile administratiei publice, pe de alta parte.

 

PRINCIPII GENERALE

 

            Principiile care guverneaza conduita profesionala a functionarilor publici sunt urmatoarele:

 1. suprematia Constitutiei si a legii, conform caruia functionarii publici au indatorirea de a respecta Constitutia si legile tarii;
 2. prioritatea interesului public, conform caruia functionarii publici au indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea functiei publice;
 3. asigurarea egalitatii de tratament a cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, principiu conform caruia functionarii publici au indatorirea de a aplica acelasi regim juridic in situatii identice sau similare;
 4. profesionalismul, conform caruia functionarii publici au obligatia de a indeplini atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
 5. impartialitatea si independenta, principiu conform caruia functionarii publici sunt obligati sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau de alta natura, in exercitarea functiei publice;
 6. integritatea morala, principiu conform caruia functionarilor publici le este interzis sa solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru altii, vreun avantaj ori beneficiu in considerarea functiei publice pe care o detin sau sa abuzeze in vreun fel de aceasta functie;
 7. libertatea gandirii si a exprimarii, principiu conform caruia functionarii publici pot sa-si exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
 8. cinstea si corectitudinea, principiu conform caruia in exercitarea functiei publice si in indeplinirea atributiilor de serviciu functionarii publici trebuie sa fie de buna-credinta;
 9. deschiderea si transparenta, principiu conform caruia activitatile desfasurate de functionarii publici in exercitarea functiei lor sunt publice si pot fi supuse monitorizarii cetatenilor.

 

TERMENI

 

Expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

In intelesul prezentului cod, urmatorii termeni se definesc astfel:

 

 1. functionar public – persoana numita intr-o functie publica in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici;
 2. functie publica – ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite de autoritatea sau institutia publica, in temeiul legii, in scopul realizarii competentelor sale;
 3. interes public – acel interes care implica garantarea si respectarea de catre institutiile si autoritatile publice a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si tratatele internationale la care Romania este parte;
 4. interes personal – orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre functionarii publici prin folosirea reputatiei, influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care au acces, ca urmare a exercitarii functiei publice;
 5. conflict de interese – acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect, al functionarului public contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei publice detinute;
 6. informatie de interes public – orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din activitatile unei autoritati publice ori institutii publice, indiferent de suportul ei;
 7. informatie cu privire la date personale – orice informatie privind o persoana identificata sau identificabila.

 

II. NORME GENERALE DE CONDUITA PROFESIONALA

A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

 1. Asigurarea unui serviciu public de calitate
 1. Functionarii publici au obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficiul cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul realizarii competentelor autoritatilor si ale institutiilor publice.
 2. In exercitarea functiei publice, functionarii publici au obligatia de a avea un comportament profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea autoritatilor si institutiilor publice.

 

 1. Loialitatea fata de Constitutie si lege
 1. Functionarii publici au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile care le revin din fisa postului, cu respectarea eticii profesionale
 2. Functionarii publici trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor publice detinute.

 

 1. Loialitatea fata de autoritatile si institutiile publice
 1. Functionarii publici au obligatia de a apara in mod loial prestigiul DGASPC Iasi, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
 2. Functionarilor publici le este interzis:
  • sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea ce se desfasoara in DGASPC Iasi, cu politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
  • sa faca aprecieri neautorizate in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care DGASPC Iasi are calitatea de parte;
  • sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
  • sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei publice, daca aceasta dezvaluire este de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile DGASPC Iasi ori ale unor functionari publici, precum si ale persoanelor fizice sau juridice;
  • sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice in vederea promovarii de actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului sau autoritatii ori DGASPC Iasi.
  • prevederile alin. b, primele 4 puncte, se aplica si dupa incetarea raportului de serviciu, pentru o perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
  • dezvaluirea informatiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care contin asemenea informatii, la solicitarea reprezentantilor unei alte autoritati ori institutii publice, este permisa numai cu acordul Directorului executiv DGASPC Iasi.
  • prevederile prezentului cod de conduita nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a functionarilor publici de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile legii.

 

 1. Libertatea opiniilor
 1. in indeplinirea atributiilor de serviciu, functionarii publici au obligatia de a respecta demnitatea functiei publice detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor DGASPC Iasi.
 2. in activitatea lor, functionarii publici au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influentati de considerente personale sau de popularitate. In exprimarea opiniilor, functionarii publici trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.

 

 1. Activitatea publica
 1. Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre functionarii publici desemnati in acest sens de Directorul executiv al DGASPC Iasi, in conditiile legii.
 2. Functionarii publici desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de Directorul executiv al DGASPC Iasi.
 3. In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, functionarii publici pot participa la activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu reprezinta punctul de vedere oficial al DGASPC Iasi.

 

 1. Activitatea politica

            In exercitarea functiei publice, functionarilor publici le este interzis:

 1. sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 2. sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
 3. sa colaboreze, in afara relatiilor de serviciu, cu persoanele fizice sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
 4. sa afiseze, in sediul DGASPC Iasi, insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidatilor acestora.

 

 1. Folosirea imaginii

            In considerarea functiei publice detinute, functionarilor publici le este interzis sa proprii permita utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati comerciale, precum si in scopuri electorale.

 

 1. Cadrul relatiilor
 1. In relatiile cu personalul din cadrul institutiei in care isi desfasoara activitatea, precum si cu persoanele fizice sau juridice, functionarii publici sunt obligati functiei publice sa aiba un comportament bazat pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
 2. Functionarii publici au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii persoanelor din cadrul institutiei publice in care isi desfasoara activitatea, precum si persoanelor cu care intra in legatura in exercitarea functiei publice, prin:
 • intrebuintarea unor expresii jignitoare;
 • dezvaluirea unor aspecte ale vietii private;
 • formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.

 

 1. Functionarii publici trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Functionarii publici au obligatia sa respecte principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatilor publice, prin:
 • promovarea unor solutii similare sau identice raportate la aceeasi categorie de situatii de fapt;
 • eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea, convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.

 

Pentru realizarea unor raporturi sociale si profesionale care sa asigure demnitatea persoanelor, eficienta activitatii, precum si cresterea calitatii serviciului public, se recomanda respectarea normelor de conduita prevazute la alin. a-c si de catre celelalte subiecte ale acestor raporturi.

 

 1. Conduita in cadrul relatiilor internationale
 1. Functionarii publici care reprezinta DGASPC Iasi in cadrul unor organizatii internationale, institutii de invatamant, conferinte, seminarii si alte activitati cu caracter international au obligatia sa promoveze o imagine favorabila.
 2. In relatiile cu reprezentantii altor state, functionarilor publici le este interzis sa exprime opinii personale privind aspecte nationale sau dispute internationale.
 3. In deplasarile externe, functionarii publici sunt obligati sa aiba o conduita corespunzatoare regulilor de protocol si le este interzisa incalcarea legilor si obiceiurilor tarii gazda.

 

 1. Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor

            Functionarii publici nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.

 

 1. Participarea la procesul de luare a deciziilor
 1. In procesul de luare a deciziilor, functionarii publici au obligatia sa actioneze conform prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
 2. Functionarilor publici le este interzis sa promita luarea unei decizii de catre autoritatea sau institutia publica, de catre alti functionari publici, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.

 

 1. Obiectivitate in evaluare
 1. In exercitarea atributiilor specifice functiilor publice de conducere, functionarii publici au obligatia sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in functia publica pentru functionarii publici din subordine.
 2. Functionarii publici de conducere au obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand propun ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
 3. Se interzice functionarilor publici de conducere sa favorizeze sau sa defavorizeze accesul ori promovarea in functia publica pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile ce guverneaza conduita profesionala.

 

 1. Folosirea prerogativelor de putere publica
 1. Este interzisa folosirea de catre functionarii publici, in alte scopuri decat cele prevazute de lege, a prerogativelor functiei publice detinute.
 2. Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de elaborare a proiectelor de acte normative, de evaluare sau de participare la anchete ori actiuni de control, functionarilor publici le este interzisa urmarirea obtinerii de foloase sau avantaje in interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
 3. Functionarilor publici le este interzis sa foloseasca pozitia oficiala pe care o detin sau relatiile pe care le-au stabilit in exercitarea functiei publice, pentru a influenta anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite masuri.
 4. Functionarilor publici le este interzis sa impuna altor functionari publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

 

 1. Utilizarea resurselor publice
 1. Functionarii publici sunt obligati sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului si a DGASPC Iasi, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice situatie ca un bun proprietar.
 2. Functionarii publici au obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile apartinand autoritatii sau institutiei publice numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei publice detinute.
 3. Functionarii publici trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care le revin, folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
 4. Functionarilor publici care desfasoara activitati publicistice in interes personal sau activitati didactice le este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica autoritatii sau a institutiei publice pentru realizarea acestora.

 

 1. Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
 1. Orice functionar public poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a DGASPC Iasi, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor cazuri:
 • cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
 • cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului respectiv;
 • cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.

 

 1. Dispozitiile pct. a se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a DGASPC Iasi.
 2. Functionarilor publici le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile proprietate publica sau privata a DGASPC Iasi, supuse operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de lege.

 

A. SESIZAREA

 

 1. Agentia Nationala a Functionarilor Publici poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:
 1. incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre un functionar public;
 2. constrangerea sau amenintarea exercitata asupra unui functionar public pentru a-l determina sa incalce dispozitii legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.

 

 1. Sesizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nu exclude sesizarea comisiei de disciplina competente potrivit legii.
 2. Functionarii publici nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu buna-credinta a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sau a comisiei de disciplina competente, in conditiile legii.
 3. Agentia Nationala a Functionarilor Publici va verifica actele si faptele pentru care a fost sesizata, cu respectarea confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.
 4. Sesizarile inaintate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici vor fi centralizate intr-o baza de date necesara pentru:
 1. identificarea cauzelor care determina incalcarea normelor de conduita profesionala;
 2. identificarea modalitatilor de prevenire a incalcarii normelor de conduita profesionala;
 3. adoptarea masurilor privind reducerea si eliminarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale.

 

B. SOLUTIONAREA

 

 1. Rezultatele activitatii de cercetare se consemneaza intr-un raport, pe baza sesizarii caruia Agentia Nationala a Functionarilor Publici va formula o recomandare catre DGASPC Iasi cu privire la modul de solutionare a situatiei cu care a fost sesizata.
 2. Recomandarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici va fi comunicata:
 1. functionarului public sau persoanei care a formulat sesizarea;
 2. functionarului public care face obiectul sesizarii;
 3. conducatorului autoritatii sau institutiei publice in care functionarul public care face obiectul sesizarii isi desfasoara activitatea.

 

 1. In termen de 30 de zile lucratoare de la data solutionarii, DGASPC Iasi are obligatia de a comunica Agentiei Nationale a Functionarilor Publici modul de solutionare a masurilor prevazute in recomandare.

 

C. RASPUNDEREA

 

 1. Incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a functionarilor publici, in conditiile legii.
 2. Comisiile de disciplina au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare, in conditiile legii.
 3. In cazurile in care faptele savarsite intrunesc elementele constitutive ale unor infractiuni, vor fi sesizate organele de urmarire penala competente, in conditiile legii.
 4. Functionarii publici raspund potrivit legii in cazurile in care, prin faptele savarsite cu incalcarea normelor de conduita profesionala, creeaza prejudicii persoanelor fizice sau juridice.
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut