go up

Centrul de Resurse pentru Copilul Ocrotit in Asistenta Maternala si Plasament Familial (AMP/PF)

 

ASISTENTUL MATERNAL PROFESIONIST

      Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile HG nr. 679/2003, care asigură prin activitatea pe care o desfaşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

(1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

(2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:

(3) Persoana care desfaşoară o activitate salarizată, alta decât cea de asistent maternal profesionist, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfaşoară respectiva activitate salarizată.

Persoanele care solicită să devină asistent maternal profesionist, va adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor serviciului public specializat pentru protecţia copilului (Directiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului) din judeţul pe teritoriul căruia îşi au domiciliul. Cererea va menţiona, în mod obligatoriu, numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, disponibilitatea de a îngriji copii cu handicap/dizabilităţi, infectaţi HIV sau bolnavi SIDA.

 

La cererea de evaluare vor fi anexate:

Dupa verificarea documentelor depuse de către solicitant, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași demarează procesul de evaluare iniţială a solicitantului.

La încheierea etapei de evaluare iniţială se întocmeşte un raport intermediar de evaluare şi se iniţiază procesul de pregătire/formare a solicitanţilor.

Solicitanţii vor participa la un program obligatoriu de formare, în conformitate cu programa cadru elaborată de către Autoritatea Naţională pentru  Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii şi Adopţii.

În urma absolvirii modulelor de pregătire obligatorii, se va elabora un raport final de pregătire, ce va cuprinde toate informaţiile cu privire la modulele absolvite, rezultatele obţinute şi observaţii asupra atitudinii şi comportamentului solicitantului pe parcursul pregătirii.

Capacitatea de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii, iar atestatul este emis de către Comisia pentru Protecția Copilului.

Alte informatii:

 

Bază legislativă:

 1.  Alocatie de stat:
  • copil sanatos – 256 RON
  • copil incadrat in grad de handicap – 631 RON
  • copil 0-2 ani – 631 RON
 2.   Alocație de plasament:
  • copil sănătos – 1081 RON
  • copil încadrat in grad de handicap – 1622 RON
 3. Indemnizație de sprijin pentru familie de plasament:
  • 470 RON
 4.  Indemnizație pentru tinerii care ies din sistemtul de protecție specială
  • 2870 RON
  1. solicitantul să fie absolvent de STUDII GENERALE OBLIGATORII (10 clase sau 8 clase+școală profesională);
  2. disponibilitatea proprie și a celorlalți membri ai familiei cu care locuiește solicitantul pentru ocrotirea simultană sau succesivă a doi copii, indiferent de sex, vârsta, apartenența etnică/religioasa sau stare de sănătate;
  3. maxim doi copii proprii în îngrjire;
  4. acces facil la domiciliu, la serviciile medicale si educaționale;
  5. disponibilitate/posibilități de contactare telefonică/de deplasare rapidă către mediul urban;
  6. un spațiu locativ adecvat care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează să fie primiți în plasament;
  7. existența unor garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui parinte, referitoare comportamentul în societate, starea de sănătate, profilul psihologic, creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
  8. existența unor referinte pozitive din partea autoritatii locale;
  9. disponibilitatea de a urma cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Iasi, în vederea atestării ca asistent maternal și o bună colaborare cu autoritățile (inclusiv disponibilitate de perfecționare continuă).
  1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
  2. părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat adaptabil;
  3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile;
  • Curriculum vitae
  • Copii legalizate de pe actele de stare civilă
  • Copii legalizate de pe actele de studii
  • Certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţine din care să rezulte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor cu care locuieşte
  • Certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte
  • Un document care să ateste dreptul de folosinţă a solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractual de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfaşoare ca asistent maternal profesionist, sau, după caz, copie legalizată de pe contractual de subînchiriere, încheiat în condiţiile legii;
  • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la faptul că nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art.2, alin.2 lit.b HG 679/2003 (“parintele decăzut din drepturile parinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă”’)
    
  • Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.
  • Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de catre Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea motivată a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
  • Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
  • Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist.
  • Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii sau incetării atestatului de asistent maternal profesionist.
  • Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii, și în cazurile în care legislația specifică în domeniu impune suspendarea atestatului asistentului maternal profesionist.
  • Legea nr. 272/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
  • Legea nr.273 / 2004  republicată cu modificările și completările ulterioare privind procedura adopţiei;
  • HG nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
  • Ordin nr.26/2019 – privind apobarea Standardelor minime de calitate pentru srviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
  • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017- privind organizarea şi  funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
  • Ordin al ANPDC nr. 288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
  • Ordin al ANPDC nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti;
  • Legea nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;
  • Hotărârea nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut