go up

Servicii sociale si Centre rezidentiale pentru copii

 

 

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII AFLAȚI ÎN MĂSURI DE TIP REZIDENȚIAL, CENTRE DE ZI ȘI SUPRAVEGHERI SPECIALIZATE

 

MISIUNE ȘI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE

MISIUNEA SERVICIULUI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPII AFLAȚI ÎN MĂSURI DE TIP REZIDENȚIAL, CENTRE DE ZI ȘI SUPRAVEGHERI SPECIALIZATE (SMCSRCZSS) –

 • utilizarea metodei managementului de caz pentru coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului, prin elaborarea și monitorizarea implementării Planului Individualizat de Protecție (PIP) până la închiderea cazului pentru copiii separați de familie, aflați în sistemul de protecție specială.

ATRIBUȚII/ACTIVITĂȚI  (principale)

 

 1. Asigură coordonarea activităților de asistență socială și protecție specială desfășurate în interesul superior al copilului separat de familie, copiii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal și pentru copiii care frecventează centre de zi (centre de zi din subordinea DGASPC Iași)
 2. Asigură, prin managerii de caz desemnați, elaborarea Planurilor Individualizate de Protecție (PIP) pentru copiii ocrotiți într-o măsură de protecție specială, alcatuieste echipa multidisciplinara si, dupa caz, interinstitutionala, si organizeaza întâlnirile cu echipa, precum si cele individuale cu profesionistii implicati în implementarea PIP;
 3. Asigură respectarea principiilor și drepturilor copiilor din sistemul de protecție și implicarea tuturor celor relevanți în asigurarea drepturilor copiilor pe perioada măsurii de protecție
 4. Împreună cu specialiștii centrelor de servicii sociale (cu cazare și fără cazare), participă la oferirea serviciilor de evaluare și sprijin atât copilului și acordă asistenţă şi sprijin părinţilor în vederea coparticipării la luarea deciziilor,  menținerii relațiilor directe /integrării/ reintegrării sau revenirii beneficiarului în mediul familial, în vederea reabilitării comportamentului acolo unde este cazul, conştientizării consecinţelor negative ale săvârşirii de fapte antisociale cât şi familiei, pentru a se implica în demersul de reabilitare a copilului, în baza unui program personalizat de consiliere şi realizarea  documentaţiei specifice;           
 5. Asigură reevaluarea activităților și rezultatelor din perspectiva urmăririi evolutiei copilului și a implementării . Planurilor Individualizate de Protecție (PIP), monitorizează progresele și actualizează obiectivele PIP în concordanță cu noile nevoi identificate
 1. Asigură susținerea în C.P.C., după caz, în instanţă, modificarea sau încetarea măsurii de protecție specială pentru copiii cărora le asigură managementul de caz.
 2. Susține toate demersurile necesare și facilitează prezenţa beneficiarului la SEC si urmărește procesul de realizare a evaluării complexe, colaboreză cu SEC si CJRAE în cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale sau cei încadrați în grad de handicap în vederea implementării PIP care cuprinde şi Planul de Abilitare- Reabilitare;
 3. În situația copilului încadrat în grad de handicap pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială în condiţiile legii, managerul de caz are în vedere elaborarea proiectului planului individualizat de protecţie revizuit, prin includerea beneficiilor de asistenţă socială, a serviciilor sociale, precum şi a tuturor intervenţiilor pentru abilitarea şi reabilitarea copilului și, totodată, informarea de îndată a serviciului de specialitate al Direcției cu privire la instituirea măsurii de protecție specială pentru sistare beneficii sociale în familie;
 4. Preia cazurile de copii care au săvârşit o faptă penală şi nu răspund penal sesizate de către Parchet / Poliție și asigură demersurile necesare stabilirii unei măsuri de protecție adecvată, respectiv plasament sau supraveghere specializată precum si serviciile sociale destinate sprijinirii acestuia in procedul de reintegrare socială;
 5. Pe toată durata aplicării măsurilor destinate copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal asigură familiei şi copilului servicii sociale de consiliere si suport pentru facilitarea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de lege pe perioada de supraveghere specializată, cu implicarea specialiștilor din cadrul centrelor de zi DGASPC/SPAS/altor furnizori de servicii sociale;
 6. Asigură elaborarea şi implementarea procedurilor cadru, unitare necesare, pentru toate activitățile specifice din serviciile sociale pentru copiii, cu cazare / de zi, în scopul asigurării conform legislaţiei şi standardelor minime de calitate, a tuturor drepturilor beneficiarilor
 7. La solicitarea conducerii, verifică, îndrumă, constată şi intervine metodologic la nivelul modului de furnizare a serviciilor şi intervenţiilor specifice nevoilor copiilor din serviciile de tip rezidențial /de zi, în vederea creșterii calității serviciilor și propune modalităţi de optimizare. Aceste activităţi nu subtituie rolul Corpului de control, Auditului intern sau a altor entităţi cu atribuţii de verificare, monitorizare şi control; 
 8. Colaborează cu serviciul de specialitate al Direcției în soluţionarea solicitărilor primite de la organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, sau cu operatori economici/reprezentanți ai societății civile/alte instituții prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia, de a desfăşura activităţi cu/pentru copiii ocrotiţi în sistemul de protecţie, în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului;
 9. Sprijină planificarea și îndrumarea studenţilor practicanţi şi a voluntarilor, precum şi dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale pentru copii cu cazare sau de zi, şi confirmă/ asigură confirmarea efectuării orelor de practică /voluntariat;
 10. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale.

 

 

SERVICII OFERITE

 • Asigură coordonarea metodologică a serviciilor sociale rezidențiale și a serviciilor sociale de zi aflate în structura organizatorică a DGASPC Iași
 • Asigură managementul de caz pentru copiii ocrotiți în serviciile sociale rezidențiale/CPRU/Centrul rezidențial Maternus, aflate în structura organizatorică a DGASPC Iași 
 • Asigură informarea și consilierea copiilor și părinților din grupul țintă asupra drepturilor copiilor și drepturilor și obligațiilor părintești, precum și informarea cu privire la diferite servicii din comunitate de care pot beneficia copiii și, respectiv părinții
 • Asigura informarea, consilierea și sprijinul părinților pentru revenirea copilului în familie
 • Asigura, în colaborare cu specialiștii din serviciile sociale, consilierea parintilor in vederea dezvoltarii de abilitati parentale, astfel incat reintegrarea sa se realizeze in cela mai bune conditii
 • Asigura consilierea si informarea tinerilor cu privire la conditiile incetarii/mentinerii masurii de protectie speciala, consecintele ce decurg din optiunea tanarului major

 

BENEFICIARI

 

 • Copiii separati temporar sau defintiv de părinți ca urmare a dispunerii, in conditiile legii a masurii plasamentului într-un serviciu social de tip rezidențial/cu cazare
 • Tinerii care au implinit 18 ani si beneficiaza de masura de protectie speciala, in conditiile legii
 • Copiii care au savarsit fapte penale si nu raspund penal, aflați în diferite etape ale cercetării penale
 • Gravidele minore și cuplurile mama-copil aflate în risc de separare de copii
 • Copiii beneficiari ai serviciilor de recuperare organizate in centrele de zi ale DGASPC Iași

 

FORMULARE

 • Cerere de reintegrare copil, încetare măsură de protecție specială (cerere parinte)
 • Cerere părinte menținere măsură de protecție copil
 • Cerere părinte acces cont atualocație/alte drepturi financiare
 • Cerere întrevedere/vizită părinte/rudă/persoană sprijin copil DGASPC Iași
 • Cerere încetare măsură de protecție specială (cerere tânăr)
 • Cerere acordare indemnizație iesire din sistem (cerere tânăr)
 • Cerere eliberare adeverință student sistem protecție
 • Cerere organizare activități în centre (activități de socializare, recreere)
 • Cerere organizare activități în centre (donație, sponsorizare)
 • Cerere acces centru documentare realizare material presă
 • Cerere de evaluare persoană/familie resursă pentru un copil ocrotit într-un serviciu social cu cazare
 • Cerere părinte frecventare centru de zi de către copil
 • Cerere acord parinte frecventare copil CZ Prietenia (fapte penale, delincvență)
 • Cerere părinte încetare frecventare CZ Prietenia (copil fapte penale, delincvență)
 • Acord/dezacord părinte masură supraveghere specializată pentru copil

ACTE NECESARE (minime)

 • Dosar frecventare centru de zi

Dosarul personal al beneficiarului

 • Cererea de admitere, semnată de părinţii copilului şi aprobată de directorul DGASPC/seful de centru sau documentele prin care se evidenţiază referirea copilului către centru, în original;
 • Acte de stare civilă, după caz: certificat de naştere al copilului, carte de identitate a copilului, carte de identitate a părinţilor, în copie;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap și hotărâre CPC
 • Adeverințe medicale
 • Plan de abilitare și reabilitare
 • Plan de servicii
 • Anchetă socială

 

 • Dosar incetare măsură de protecție specială și reintegrare în familie
 • Cererea părinților
 • Acte de stare civilă și identitate
 • Certificat de integritate comportamentală
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de venituri
 • Adeverințe medicale
 • Anchetă socială
 • Evaluare psihologică

 

 • Dosar admitere Centrul rezidențial Maternus
 • Cerere
 • Anchetă socială sau documentul în baza căruia s-a realizat evaluarea inițială pentru admityerea în centru
 • Acte de identitate și stare civilă beneficiar și copii
 • Adeverință de elev, după caz
 • Alte documente relevante

 

 • Dosar instituire măsură supraveghere specializată în familie
 • Acord părinți instituire măsură
 • Opinia scrisă a copilului
 • Anchetă socială
 • Plan de servicii
 • Adeverință de elev
 • Caracterizare școlară
 • Acte de stare civilă și identitate copil și părinți

 

DATE CONTACT – TEL.0232474800, EMAIL rezidential.dgaspcis@dasiasi.ro, smcrezidentialiasi@gmail.com.

Șef serviciu Elena Dana Filiche, tel.0232474800 int.121

ADRESA – IAȘI, D.G.A.S.P.C.IAȘI, STR.ATENEULUI NR 1 C, PROGRAM DE LUCRU – LUNI-JOI – 7,30-16, VINERI -7,30-13,30

 

 

 

Drepturile copiilor ocrotiţi în servicii sociale cu cazare

Masă şi cazare gratuite :

Valoarea alocaţiei de hrană: 22 lei /zi – copiii 0-3 ani şi cei din Centrele de zi, copiii/tinerii 3-18-26 ani şi mamele din Centrele maternale şi 33 lei/zi pentru beneficiarii cu dizabiltăţi

Alte drepturi materiale:

– îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite, jucării, transport, mat. cultural-sportive:

-pt copiii 0-3 ani-580 lei pe an/copil/870 lei pe an copil cu dizabilităţi

-pt copiii 3-6 ani – 789 lei pe an/copil /1183,5 lei pe an copil cu dizabilităţi

-pt copiii 7-13 ani – 968 lei pe an/copil / 1452 lei pe an copil cu dizabilităţi

– pt copiii 14-17 ani – 1195 lei pe an/ copil /1792,5 lei pe an copil cu dizabilităţi

-pt tinerii 18-26 ani şi mamele din Centrele maternale – 1338 lei/an/beneficiar

Banii de buzunar (150 lei beneficiari sănătoşi/225 lei pt beneficiarii cu dizabilităţi)

Indemnizaţia pentru ieşirea din sistem (un salariu minim aflat în plată la data încetarii măsurii pentru copii sau mamele din centre maternale şi trei salarii minime pe ţară pentru tinerii care părăsesc sistemul după majorat)

Alocaţia de stat (630 de lei pentru copiii 0-2 sau 3 ani şi 256 lei pentru copiii 2-18 ani sau până la finalizarea studiilor)

Alocaţia de plasament (> 50 lei pt copii tipici sau 1425 lei/lună pt copiii cu dizabilităţi din plasament familial, asistenţă maternală, tutelă)

Sursa Lg 272/2004 repub, HG 838/2022, Lg 15i/2022 si Lg 61/1993 repub cu modificari din ian 2022


 

 

Servicii de tip rezidenţial – pentru Copii si Tineri – aflate în subordinea DGASPC IASI

 

Nr.crt.Denumirea serviciuluiAdresă/ telefon/persoană de contactTip serviciuCategoria de  copii protejaţi în serviciu***
1Centrulde Servicii Sociale BuciumIaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuModular/FamilialBeneficiari asistati social
Centrul rezidential BuciumIaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuModularBeneficiari asistati social
Case de tip familial BuciumIaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuFamilialBeneficiari asistati social
Vila 1Iaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuFamilialBeneficiari asistati social
Vila 2Iaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuFamilialBeneficiari asistati social
Vila SonetIaşi,  str. Păun nr. 70, tel. 0232/236004, şef centru Andreea CorodescuFamilialAsistati Social – refugiati Ucraina
2Serviciul social  Veniamin Costache IasiIasi, str. Pantelimon Halipa, 0232 474910 sef centru Ciprian BursucFamilialBeneficiari asistati social
Apartament DecebalIaşi, str.Decebal, nr.29, bl.Z13, sc.B, et.3, ap.12, tel. 0232/230344ApartamentBeneficiari asistati social
Apartament ArgeşIaşi, str.Argeş, nr.15, bl.D2, et.4, ap.4, tel. 0232/250411ApartamentBeneficiari asistati social
Apartament ColumneiIaşi, str. Columnei, nr.6, Bl.O2, sc.A, et.2, ap.9, tel. 0232/250620ApartamentBeneficiari asistati social
Apartament  Simionescu 10Iaşi, str.Prof.I Simionescu, nr.10, bl.D3, et.1, ap.3, tel. 0232/250677ApartamentBeneficiari asistati social
Apartament VitejilorIaşi, str.Vitejilor, nr.25, bl.A8, et.3, ap.3, 0232/276520ApartamentBeneficiari asistati social
Vila Rosetii 18Iasi , str C A Rosetti, nr.18FamilialBeneficiari asistati social
Vila Rosetti 11-15Iasi , str C A Rosetti, nr.15FamilialBeneficiari asistati social
3Centrul de Servicii Sociale BogdanaIasi, str Vasile Lupu, nr.70  0232/413211, sef centru Ghenea IonutModular/FamilialBeneficiari asistati social
Centrul rezidential BogdanaIasi, str Vasile Lupu, nr.70  0232/413211,Ghenea IonutModularBeneficiari asistati social
Case de tip familial BogdanaIasi, str Vasile Lupu, nr.70  0232/413211,Ghenea IonutFamilialBeneficiari asistati social
Casa 1Iasi, str Vasile Lupu, nr.70  0232/413211,Ghenea IonutFamilialBeneficiari asistati social
Casa 2Iasi, str Vasile Lupu, nr.70  0232/413211,Ghenea IonutFamilialBeneficiari asistati social
4Centrul de Servicii Mihail SadoveanuPaşcani, str. Vasile Alecsandri, nr.5; 023/768282, şef centru Lupu LucicaModularBeneficiari asistati social
Centrul rezidential Mihail SadoveanuPaşcani, str. Vasile Alecsandri, nr.5; 0232/768282, şef centru Lupu LucicaModularBeneficiari asistati social
5Centrul rezidential Sf StelianPaşcani, str.Mihail Kogalniceanu, nr.2 768282,coord.Eduard MironModularBeneficiari asistati social

 

6

 

Centrul de Servicii Sociale  Sf.AndreiIasi,str Stejar , şef centru Vartolomei MarionelaM/FBeneficiari cu dizabilitati
Centrul rezidential Sf AndreiIasi,str Stejar, şef centru Vartolomei MarionelaModularBeneficiari cu dizabilitati
Serviciul Social de Tip Familial Sf AndreiIasi,str Stejar, şef centru Vartolomei MarionelaFamilialBeneficiari cu dizabilitati
Apartament  Holbocacom.Holboca, sat Dancu, bl.C4, sc. A, parter, ap.3, 0232/276520ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Tomesti 14com.Tomeşti, bl.14, sc.B, parter, ap.3, 0232/276520ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Dacia 55Iaşi, bd. Dacia, nr.55, bl.DD5, et.7, ap.1, 0232/276520ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Tomeşti 18com.Tomesti, bl.18, sc.B, parter, ap.3, 0232/276520ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Nicolina 66Iaşi, şos. Nicolina, nr.66, , bl.958 B, et.2, ap.6 tel. 0232/412220ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Nicolina 90Iaşi, şos.Nicolina, nr.90, bl.1001,sc.B, et.1, ap.6, tel. 0232/435497ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament OrientuluiIaşi, str.Orientului, nr.17, bl.809, sc.C, parter, ap.3, tel. 0232/220441ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
Apartament Dacia 59Iaşi, bd Dacia, nr.59, bl.DD7, et.8, ap.29, tel. 0232/250399ApartamentBeneficiari cu dizabilitati
7Centrul de Servicii Sociale Sf.NicolaePaşcani, str. Nicolae Iorga, nr. 50, 0232/765110, şef centru Maria IuganuModularBeneficiari cu dizabilitati
Centrul rezidential Sf Nicolae PascaniPaşcani, str. Nicolae Iorga, nr. 50, 0232/765110, şef centru Maria IuganuModularBeneficiari cu dizabilitati
Case de tip familial Versenicom.Mirosloveşti, Verşeni, 0232/713682FamilialBeneficiari asistati social
Casa1 Versenicom.Mirosloveşti, Verşeni, 0232/713682FamilialBeneficiari asistati social
Casa 2 Versenicom.Mirosloveşti, Verşeni, 0232/713682FamilialBeneficiari asistati social

Casa 3 Verseni

 

com.Mirosloveşti, Verşeni, 0232/713682

 

FamilialBeneficiari asistati social
8Centrul de Servicii Sociale „Ion Holban”Iasi, str.Pantelimon Halipa, nr.16, 0232/225925, şef centru Lucian PărpăuţăCentrul de servicii socialeBeneficiari cu dizabilitati
Centrul rezidential I HolbanIasi, str.Pantelimon Halipa, nr.16, 0232/225925, şef centru Lucian PărpăuţăCentrul de servicii socialeBeneficiari cu dizabilitati

 

9

Centrul de Servicii Sociale „C.A.Rosetti”Iasi, bd. CA Rosetti, nr. 11-15, 0232/277270, şef centru Maria AbalaşiModularBeneficiari cu dizabilitati
Centrul rezidential „C.A.Rosetti”Iasi, bd. CA Rosetti, nr. 11-15, 0232/277270, şef centru Maria AbalaşiModularBeneficiari cu dizabilitati
10Centrul de Servicii Sociale Tg FrumosTârgu Frumos, str.Petru Rareş,nr. 80D,0232/710031, şef centru Gabriela BaltagModularD /AS
Centrul rezidential O noua sansaTârgu Frumos, str. Petru Rares,nr.80D, 0232/710031, sef centru Gabriela BaltagModularBeneficiari asistati social
Case de tip familial Tg Frumos ( 4 case):Târgu Frumos, str. Petru Rares,nr.80D, 0232/710031, sef centru Gabriela BaltagFamilialBeneficiari cu dizabilitati
Casa de tip Familial 1 TeilorTg Frumos, str.Teilor, nr.2A sef centru Gabriela BaltagFamilialBeneficiari cu dizabilitati
Casa de tip familial 2 Petru RaresTg Frumos, str.Petru Rares, nr.23, sef centru Gabriela BaltagFamilialBeneficiari cu dizabilitati
Casa de tip familial 3 TineretuluiTg Frumos, str Tineretului, sef centru Gabriela Baltag, telefon 0232/7710031FamilialBeneficiari cu dizabilitati
Casa de tip familial 4 TineretuluiTg Frumos, str Tineretului, sef centru Gabriela Baltag, telefon 0232/7710031FamilialBeneficiari cu dizabilitati
11Centrul de Servicii Sociale in Regim de Urgenta IasiIasi, str. Mitropolit Veniamin Costache nr 16,telefon 0232/256029, şef centru Silvia VartolomeiModularBeneficiari abuzaţi/neglijaţi/exploataţi
Centrul de Primire  in Regim de Urgenta  IasiIasi, str. Mitropolit Veniamin Costache nr 16,telefon 0232/256029, şef centru Silvia VartolomeiModularBeneficiari abuzaţi/neglijaţi/exploataţi
12Centrul de Servicii Sociale  „Maternus”Iaşi, str.Azilului nr.1, tel. 0232/272548, şef centru Dora PandeleaModularBeneficiari asistati social
Centrul rezidential MaternusIaşi, str.Azilului nr. 1, tel. 0232/272548, şef centru Dora PandeleaModularBeneficiari asistati social

 

 

**copii cu dizabilităţi –D, copii abuzaţi/neglijaţi/exploataţi – A/N/E; copii ai străzii – S, copii romi – R, tineri – T ; AS – alte situatii/nevoi sociale

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut