go up

Serviciul management de caz

 Intrebari si raspunsuri privind drepturile beneficiarilor sistemului de protectie – detalii aici

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ

 

1. ORGANIZAREA  SMC

• SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ (S.M.C.) s-a infiintat la data de 1.01.2011, prin hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 379/23.12.2010 de aprobare a organigramei si statelor de functii ale D.G.A.S.P.C.Iasi;

• SMC reprezinta un compartiment distinct in cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi, organizat la nivel de serviciu. SMC are relatii de colaborare directa cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi fiind raspunzator de coordonarea serviciilor, prestatiilor si interventiilor destinate copilului pentru care a fost instituita o masura de protectie speciala;

• Prin hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 5/1.02.2013 privind structura organizatorica a D.G.A.S.P.C.Iasi, SMC s-a reorganizat .

• Managementul de caz in domeniul protectiei copilului este stabilit prin Ordinul nr.288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului (Ordin dezvoltat intr-un Ghid metodologic pentru implementarea SMO MC, ghid neaprobat inca). Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului, reprezintă o metodă de coordonare a tuturor activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului de către profesionişti din diferite servicii sau instituţii publice şi private;

• Managementul de caz, aplicat în domeniul protecţiei drepturilor copilului, implică      parcurgerea următoarelor etape principale:                                            

 Evaluarea detaliată/complexă a situaţiei copilului urmare a repartizarii cazului de catre conducere                                

 Planificarea serviciilor şi intervenţiilor concretizată într-un plan prevăzut în    

legislaţie: PIP, plan de recuperare, plan de reabilitare şi/sau integrare sau reintegrare familiala si socială, PS;                                                                                

 Furnizarea serviciilor şi intervenţiilor pentru copil, familie/reprezentant legal şi

alte persoane importante pentru copil;                                              

 Monitorizarea şi re-evaluarea periodică a progreselor inregistrate, deciziilor şi  

intervenţiilor specializate;                                                        

 Închiderea cazului.  

• Ca si serviciu integrat in structura aparatului propriu al D.G.A.S.P.C.Iasi, S.M.C. este cel mai mare serviciu din cadrul D.G.A.S.P.C.Iasi si cuprinde, in prezent, conform organigramei, 3 compartimente si 103 persoane (din care 1 functie conducere). La data de 1.01.2015, in cadrul SMC figureaza 57 de persoane (functionari publici si contractuali, de profesii diferite, asistenti sociali, psihologi, pedagogi, psihopedagogi),  la aceasta data,  47 de specialisti fiind in activitate (o parte dintre ei pe perioada determinata). Doar asistentii sociali sunt desemnati manageri de caz, acestia lucrand in echipa cu psihologii si psihopedagogii/padagogii SMC. Numarul de cazuri din atentia unui asistent social manager de caz depaseste numarul de cazuri prevazut in Standardele minime obligatorii.

• Cele 3 compartimente ale SMC sunt urmatoarele :

 Compartimentul management de caz pentru copii in sistem rezidential

 Compartimentul management de caz pentru asistenti maternali profesionisti, pentru copii in asistenta maternala si pentru plasamente familiale

 Compartimentul management de caz pentru supraveghere specializata

Obs. SMC functionează in baza unei Metodologii de Organizare si Functionare (MOF) corelata cu Regulamentul de Organizare si Functionare (ROF) al D.G.A.S.P.C. Iasi.

 

 

2. ACTIVITĂTI GENERALE ALE SERVICIULUI MANAGEMENT DE CAZ SMC (COMUNE COMPARTIMENTELOR SMC) :

• colaborează cu Biroul strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu ONG  în soluţionarea solicitărilor primite de la O.P.A. de a desfăşura activităţi cu/pentru copiii ocrotiţi în sistemul de protecţie şi în vederea încheierii convenţiilor de parteneriat

• colaborează cu Serviciul resurse umane în privinţa studenţilor practicanţi şi voluntarilor (SMC asigură îndrumarea studenţilor practicanţi şi a voluntarilor şi confirmă efectuarea orelor de practică/voluntariat)

• verifică, îndrumă, constată şi intervine metodologic la nivelul  modului de îngrijire a copiilor din sistemul de protecţie, în vederea ameliorării activităţii, propunând modalităţi de optimizare  

• verifică modul în care sunt furnizate serviciile şi intervenţiile pe dimensiunile asistenţă socială, psihoeducaţională şi medicală pentru copilul care beneficiază de masuri de protectie speciala, conform S.M.O. specifice fiecărui tip de serviciu;

• urmăreşte modul în care sunt asistate persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu care îşi  continuă studiile şi au stabilită măsură de protecţie specială;    

• urmăreşte şi supraveghează modul în care sunt aplicate hotărârile Comisiei pentru Protecţia Copilului/Instanţei care stabilesc măsuri de protecţie speciala;

• colaborează activ cu specialiştii din cadrul echipelor multidisciplinare constituite la nivelul fiecărui centru de plasament din subordinea D.G.A.S.P.C. sau O.P.A., cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C., cu alte instituţii similare din ţară, cu alte  instituţii publice, precum şi cu O.P.A.care desfăşoară  activităţi în domeniul protecţiei  copilului, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin;

• asigură aplicarea metodei managementului de caz la nivelul compartimentelor specifice subordonate SMC , prin coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială desfăşurate în interesul superior al copilului;

• realizează evaluarea  psihologică a părinţilor care solicită reintegrarea copiilor, precum şi a situaţiei lor socio-materiale, acordand asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării sale în mediul familial;

• in colaborare cu SEI si Compartiment Monitorizare realizează şi actualizează permanent baza de date naţională a D.G.A.S.P.C.pentru copiii cu masuri de protectie speciala (C.M.I.T.S.).

• soluţionează  cereri privind vizitarea copiilor din sistemul de protectie (părinţi care au pierdut legătura cu copiii lor);

• acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie în vederea reintegrării sale în mediul familial;

• urmăreşte să realizeze diminuarea perioadei în care   copiii se află în măsură de protecţie specială prin identificarea posibilităţilor de reintegrare familială a acestora sau a adoptiei ;

• intocmeste PIP  impreuna  cu echipa multidisciplinara si incheie contractele cu familia/reprezentantul legal si contractele de furnizare a serviciilor sociale incheiate intre familie/reprezentant legal si furnizorul de servicii

• reevalueaza, cel putin odata la 3 luni si ori de cate ori este nevoie, imprejurarile care au stat la baza instituirii masurii de protectie , pe baza rapoartelor intocmite de catre responsabilii de PIS si propune impreuna cu echipa, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea  masurii de protectie,

• asigura organizarea, coordonarea si monitorizarea activitatilor in care sunt implicati si alti profesionisti atunci cand nevoile copilului impun aceste interventii

• realizeaza evaluarea detaliata/complexa a copilului in context socio-familial

• monitorizarea cazului dupa atingerea finalitatii PIP pana la inchiderea cazului, asigurarea derularii activitatii si serviciilor prevazute in PIS si pregatirea documentatiei pentru inchiderea cazului

• coordoneaza planificarea activitatilor in vederea integrarii socio-profesionala a beneficiarilor care parasesc sistemul de protectie  si a activitatilor privind mutarea copilului in familia naturala/extinsa/substitut/centru de plasament

• îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competenţelor legale;

• urmăreşte în colaborare cu celelalte structuri specializate ale direcţiei, implementarea şi finalizarea programelor şi proiectelor specifice aprobate;

• iniţiază, concepe şi derulează acţiuni/campanii de promovare a protectiei si promovarii drepturilor copilului, in vederea prevenirii separarii copilului de familie si reducerea perioadei masurilor de protectie speciala (masuri provizorii) vizand o masura definitiva pentru copii.

 

OBS:

• fiecare angajat al D.G.A.S.P.C.Iasi – SMC are elaborata fisa de post in acord cu ROF si pregatirea profesionala ; structura personalului SMC si dinamica personalului SMC  (functionari publici si personal contractual) sunt evidentiate la SRU .

• Atributiile specifice compartimentelor din structura SMC sunt mentionate in ROF al D.G.A.S.P.C.Iasi, aprobat prin hotararea Consiliului Judetean Iasi nr. 5/2013

 

3. BENEFICIARII S.M.C.

• copiii separati temporar sau definitiv de parintii lor, urmare a stabilirii, in conditiile legii, a masurii de protectie speciala;

• tinerii care au implinit varsta de 18 ani si care beneficiaza, in conditiile legii, de protectie speciala;

• familia/familia extinsa/familia substitutiva.

 

4. MISUNEA SMC :

• Coordonarea activitatilor de asistenta sociala si protectie speciala desfasurate in interesul superior al copilului, prin elaborarea si monitorizarea implementarii PIP pana la inchiderea cazului PENTRU COPIII SEPARATI DE FAMILIE.

• Specialistii din cadrul SMC, cu studii universitare si postuniversitare  de specialitate, in psihologie, psihopedagogie, pedagogie, asistenta sociala  sunt dedicati respectarii si promovarii drepturilor copiilor din sistemul de protectie sau care frecventeaza centrele de zi  (CZ delincventi, CS supradotati si CZ copii nevoi sociale) si, totodata, au in atentie optimizarea calitatii vietii copiilor prin aplicarea cunostintelor si experientei dobandite si prin urmarirea aplicarii Standardelor Minime Obligatorii si a legislatiei specifice. SMC este un serviciu centrat pe nevoile beneficiarilor  (copii, parinti, personal, studenti, voluntari, copii si tineri fosti ocrotiti in sistem rezidential), personalul activand cu profesionalism si implicare, in conformitate cu legislatia  in vigoare.

 

5. CONTACT :

Activitatea SMC este coordonata de un sef serviciu (Elena Dana FILICHE), subordonat direct conducerii D.G.A.S.P.C.Iasi – directorului de resort ; de asemenea, la nivelul SMC au fost desemnati supervizori pe liniile asistenta sociala (asistent social Simona Smarandita BUDAI) si asistenta psihologica (psiholog Irina STAN) .

 

e-mail : smciasi@yahoo.fr, spr_iasi@yahoo.com, tel.0232263434, tel.0232474800 interior 120 (sef SMC asistent social Elena Dana FILICHE), interior 124 (supervizor asistenti sociali, Simona Smarandita Budai), interior 156 (supervizor psihologi Irina STAN).

 

 

ASPECTE PRIVIND SERVICIILE DE TIP REZIDENTIAL

 

Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate îngrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau a celui care, în vederea protejarii intereselor sale, nu poate fi lasat în grija acestora.

 

Măsurile de protecţie specială sunt :

• plasamentul,

• plasamentul în regim de urgenţă şi

• supravegherea specializată.

 

De masurile de protectie speciala, instituite de  lege, beneficiaza:

• copilul ai cărui părinţi sunt decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecatoreşte morţi sau dispăruţi, când nu a putut fi instituită tutela;

• copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora;

• copilul abuzat sau neglijat;

• copilul găsit sau copilul abandonat de către mama în unităţi sanitare;

• copilul care a săvârşit o faptă prevăzuta de legea penală şi care nu răspunde penal.

 

Plasamentul copiilor în regim rezidenţial reprezintă o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar,  care se instituie faţă de copilul care este lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, numai în situaţia în care nu a fost posibilă instituirea tutelei sau a unei măsuri de protecţie specială de tip familial.

 

SERVICIILE DE TIP REZIDENŢIAL

 

• sunt acele servicii prin care se asigură protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile Legii 272/2004 a măsurii plasamentului.

• Fac parte din categoria serviciilor de tip rezidenţial SR :

• centrele de plasament (pentru copii cu nevoi sociale, speciale, sau si sociale si speciale)

• centrele de primire a copilului în regim de urgenţă.

• centrele maternale.

 

CARACTERISTICI ALE SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

 

• sunt organizate în subordinea D.G.A.S.P.C.

• nu au personalitate juridică

• se organizeaza pe model familial

• pot avea caracter specializat în funcţie de nevoile copiilor plasaţi (copii cu nevoi sociale sau speciale, copii abuzaţi, neglijaţi si exploataţi, copii delincvenţi, tineri, cupluri mama-copil)

• au drept misiune generală furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioada determinată, la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregatire în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale

 

PRINCIPIILE CARE STAU LA BAZA

ACTIVITĂŢII SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

 

• respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

• deschiderea către comunitate;

• asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;

• egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

• asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;

• respectarea demnităţii copilului;

• ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;

• menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;

• menţinerea împreună a fraţilor;

• promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;

• asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;

• asigurarea protecţiei copilului pe o perioadă determinată, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;

• asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;

• asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

• asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale

 

BENEFICIARII SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

 

• copiii separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de serviciu;

• copiii pentru care a fost dispus, în condiţiile legii, plasamentul în regim de urgenţă;

• tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care beneficiază, în condiţiile legii, de protecţie specială;

• cuplurile părinte/reprezentant legal – copil, în situaţia constatării riscului de abandon al copilului din motive neimputabile părintelui/reprezentantului legal sau în situaţia includerii acestuia într-un program de restabilire a legăturilor familiale;

• copiii neînsoţiţi de către părinţi sau de alt reprezentant legal, care solicită o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor.

 

ATRIBUŢIILE SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

 

• asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor, tinerilor şi, după caz, mamelor care beneficiază de acest tip de serviciu, în funcţie de nevoile şi de caracteristicile fiecărei categorii de beneficiari;

• asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor;

• asigură paza şi securitatea beneficiarilor;

• asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor;

• asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură;

• asigură educaţia informală şi nonformală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi a deprinderilor necesare integrării sociale;

• asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea;

• asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor;

• asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor;

• asigură intervenţie de specialitate;

• contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie;

• urmăresc modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând  completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;

• asigură posibilităţi de petrecere a timpului liber.

 

 

SERVICII OFERITE COPIILOR OCROTIŢI

ÎN SERVICIILE DE TIP REZIDENŢIAL :

 

• găzduire într-un mediu apropiat de cel familial, în care sunt respectate drepturile

• alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele lor dar şi de dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă;

• îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi echipament pentru uzul propriu precum şi bani de buzunar;

• asistenţă medicală, stomatologică şi de promovare a sănătaţii;

• educaţie non-formală şi informală pentru pregătirea şi orientarea şcolară şi profesională, comunicare , autoîngrijire şi autogospodărire;

• petrecere a timpului liber, recreere şi socializare;

• asistenţa psihologică şi socială, consiliere psihologică, social-educativă, juridică, profesională şi medicală;

• asistenţă şi sprijin în reintegrarea familială şi integrarea socio-profesională

 

ACCESUL BENEFICIARILOR IN CADRUL

SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

Accesul beneficiarilor în cadrul serviciilor de tip rezidenţial se face în baza:

• măsurilor de plasament dispuse în condiţiile legii de către comisiile pentru protecţia copilului sau instanţa judecătorească;

• dispoziţiilor de plasament în regim de urgenţă, emise de către directorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau de către instanţa judecătorească;

• dispoziţiei de admitere a cuplului mamă-copil în cadrul centrului maternal, emisă de organele de conducere ale persoanei juridice în structura căreia funcţionează acest tip de serviciu, precum şi contractului de rezidenţă a mamei.

 

CATEGORII DE PERSONAL CARE ACTIVEAZĂ

ÎN CADRUL SERVICIILOR DE TIP REZIDENŢIAL

 

Categoriile de personal care activează în cadrul SR/SRD sunt, conform Ordin 21,27/2004 pentru aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, respectiv , pentru copilul cu dizabilităţi  :

• personalul pentru îngrijirea de baza şi educaţia non-formală şi informală – educator specializat (2 educatori/grupa de copii; 1 educator/tură – 7-15, 14-22;  supraveghetor noapte la 2 grupe de copii 21-7, sau 20,00 – 8,00)

• personalul pentru îngrijirea sănătăţii – medici, asistente medicale, infirmiere;

• personal pentru abilitare, reabilitare – logoped,  kinetoterapeut

• personal de conducere şi administrativ – coordonator/sef centru, contabil, administrator;

• personal întreţinere şi pază – bucătar, ajutor bucătar, îngrijitor curăţenie, spălătoreasă, muncitor întreţinere, fochist, paznic, şofer;

• personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi pregătirea reintegrării şi integrării familiale – psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali.

Structura orientativă a personalului serviciilor de tip rezidenţial este formată din următoarele categorii, potrivit HG 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copiilor de famila sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau defintiv de ocrotirea părinţilor săi:

• personal de conducere;

• personal de educare şi îngrijire – educator, educator puericultor, educator specializat, pedagog social, supraveghetor de noapte;

• personal de specialitate – psiholog, medic, asistent social, kinetoterapeut, logoped, fizioterapeut, psihopedagog, instructor de educaţie, asistent medical;

• personal administrativ;

• personal de întreţinere şi pază.

Sef serviciu  Elena Dana FILICHE ianuarie 2015

 
Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut