go up

Proiect „Inchiderea Centrului Rezidential „Sf.Nicolae” Pascani, jud.Iasi”, cod SMIS 151145

 

Descriere proiect

Titlu proiect: Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae“ , Municipiul Pașcani, Județul Iași

cod SMIS 151145

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale“

Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale.

Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale“

Grup vulnerabil: Copii

Apelul de proiecte P.O.R.2020/8/8.1/8.3/C

Cod SMIS 151145

Titlu proiect: Închiderea Centrului Rezidențial „Sf. Nicolae“ , Municipiul Pașcani, Județul Iași

Beneficiar: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

Localizarea proiectului

Locul de implementare al proiectului este Municipiul Iași, județul Iași, regiunea de dezvoltare Nord-Est, Romania.

Informații proiect

Prin obiectivul propus, proiectul „ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „SF.NICOLAE", PAȘCANI , JUDEȚUL IAȘI", COD MySMIS 151145, răspunde obiectivului specific al Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grup vulnerabil: Copii.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă – creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1 – construirea și dotarea a două case de tip familial, P +1, împrejmuirea și racordarea la utilități, respectând funcționalul impus, pentru un număr total de 24 de persoane, respectiv 12 persoane lot 1 și 12 persoane lot 2 care vor beneficia de servicii sociale acordate de DGASPC Iași. O casă va fi construită în Str. Ion Creangă, nr. 36, sat Boșteni, mun. Pașcani, jud. Iași și cealaltă casă va fi construită în Str. Independenței, nr. 5A (fost nr. 5) mun. Pașcani, jud. Iași.

Obiectiv specific 2 – reabilitare, modernizare, extindere, dotare şi schimbare de destinație din grădiniță  în Centru de zi de recuperare pentru  copii cu dizabilităţi „SPERANȚA“  în cadrul proiectului Închiderea Centrului Rezidenţial Sf. Nicolae Pașcani, jud.Iași – Localitatea Boșteni, str. Ion Creangă nr. 36A, SC 24, Cc 890, mun. Pașcani, județul Iași care va furniza servicii sociale unui număr de 30 de beneficiari.

Obiectiv specific 3 – investițiile propuse promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesului universal la servicii. Obiectivul specific este fundamentat de necesitatea de a veni în întâmpinarea nevoii de creștere a calității tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijire comunitară, etc. în vederea prevenirii excluziunii sociale.

Rezultatele așteptate în urma implemetării proiectului:

Un număr de 24 de copii, cu nevoi speciale  (preponderent cu dizabilități, încadrat în grad de handicap, cu deficiențe asociate neuro-psiho-motorii, mintale, senzoriale) vor beneficia de servicii sociale (servicii medicale, asigurare medicală, consiliere și asistență psiho-socială și suport emoţional, abilitare și reabilitare , dezvoltare abilităţi de viaţă independentă, transport la unitatea de învățământ din altă localitate, ) în cele două case de tip familial (CTF) construite.

VALORIFICAREA REZULTATELOR

După finalizarea implementării proiectului, DGASPC Iași, prin conducerea acesteia, va avea capacitatea managerială, financiară, materială și de resurse umane de a continua activitatea instituțiilor pentru care este realizată această investiție. Conducerea instituției va fi responsabilă pentru sustenabilitatea investiției după realizarea acesteia.

Îndeplinirea obiectivelor specifice, stabilite prin proiect, va crea posibilitatea desfășurării în condiții optime a activităților specifice. După încheierea fazei de implementare, atenția va fi îndreptată în direcția asigurării sustenabilității investițiilor realizate prin proiect și implicit a susținerii cu resurse financiare, materiale și umane a activităților desfășurate.

Conducerea instituției va îndeplini sarcinile impuse de un management modern, prin implicarea de politici financiare și resurse umane, în acord cu legislația și practica în domeniu.

TRANSFERABILITATEA REZULTATELOR

Pe parcursul implementării proiectului, echipa proiectului va căuta aplicarea celor mai bune practici pentru asigurarea continuă a calității serviciilor oferite, aspect considerat unul extrem de important pentru îndeplinirea obiectivelor specifice ale proiectului. Transferabilitatea rezultatelor se va efectua prin prezentarea unor raportări asupra evaluării de impact ce va avea ca scop diseminarea rezultatelor proiectului și valorizarea acestora după finalizarea lui.

Transferul rezultatelor proiectului către alte sectoare, grupuri țintă sau contexte socioculturale, precum și garantarea exploatării lor viitoare se va realiza în mod optim prin atragerea de partea proiectului a voluntarilor, ONG urilor, care să fie motivați să rămână implicați și după finalizarea proiectului.

Transferul rezultatelor proiectului se va realiza și către diverși factori de decizie și organisme, potențiali beneficiari responsabili din domeniul proiectului.

Centrul de Zi de Recuperare pentru copiii cu dizabilități va avea o capacitate de 30 de locuri pentru copiii proveniți din comunitate, care au nevoie de terapii specifice dizabilității. Va funcționa într-o clădire ce aparține de domeniul public al Consiliului Local Pașcani și va fi  administrată de DGASPC Iași, situată în Municipiul Pașcani, str. Ion Creanga nr. 36 într-o zonă ușor accesibilă,  și va oferi serviciile menționate și beneficiarilor din CTF, în limita locurilor disponibile, copiilor cu dizabilități din familiile din comunitate cărora li s-au recomandat astfel de terapii.

Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice, având în vedere: accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare accesibile, îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copil și familie, dezvoltarea serviciilor alternative pe model familial sau servicii rezidențiale integrate în comunitate, concomitent cu dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile de tip clasic, sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, promovarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare.

Valoarea totală a proiectului este 6.807.894,80 Lei, din care:

  • valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 3.348.443,62  Lei;
  • valoarea eligibilă neramburabilă din bugetul național este 1.339.377,45 Lei;
  • valoarea cofinanțării eligibile a Benefinciarului este 95.669,82 Lei.

Perioada de implementare a proiectului este de la data de 15.07.2022 (data de semnare a contractului de finanțare) până la data de 31.12.2023.

Date de contact: Manager proiect: Maria Iuganu,

Adresă: Str. Ateneului, nr. 1C, Loc. Iași, Jud. Iași, Cod 700028,

Tel. 0232/477731 – int. 150,

e-mail: office.dgaspcis@dasiasi.ro

 

 

 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut