go up

Documente necesare în vederea evaluării complexe a persoanelor adulte cu handicap

Documentele necesare în vederea evaluării complexe, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, sunt următoarele:

a) cerere-tip de evaluare complexă;

b) copie de pe documentele de identitate;

c) documente medicale:

1. referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

2. scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări la SECPAH;

3. copii de pe biletele de externare, dacă este cazul;

4. investigaţii paraclinice solicitate de SECPAH;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap;

e) adeverinţă din care să rezulte calitatea de salariat, în cazul salariaţilor, copie a deciziei de pensionare şi, respectiv, talon de pensie, în cazul pensionarilor, adeverinţă conform căreia persoana nu are niciun venit, în cazul persoanelor fără venituri

 

Precizări:

– Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap nu întocmeşte documente medicale, ci în urma analizării şi interpretării acestor documente întocmite de către medicii specialişti din unităţile spitaliceşti, efectuează propunerea de încadrare în grad şi tip de handicap, raportat la criteriile medico-psihosociale reglementate de Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, cu completările şi modificările ulterioare

– Referatul medical, scrisoarea medicală şi ancheta socială se vor depune în original.

– Instituţia noastră nu eliberează copii de pe documentele ce compun dosarul de evaluare medico-psihosocială.

– Dosarul de evaluare medico-psihosocială nu se restituie beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia. Acesta stă la baza eliberării certificatului de încadrare/ neîncadrare în grad şi tip de handicap.

– Pentru persoanele care au fost internate, referatul medical va fi însoţiti de bilet de ieşire din spital/ externare, în copie.

– Pentru persoanele care au fost diagnosticate cu afecţiuni oftalmologice, la dosarul de evaluare complexă se depune două referate medicale de la doi medici diferiţi. În cazul în care, din motive obiective, acest lucru nu este posibil, se va putea depune al doilea referat în momentul programării la Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap.

– Pentru persoanele care au fost diagnosticate cu afecţiuni psihiatrice şi care se adresează Institutului de Psihiatrie Socola Iaşi, modelul-tip de referat medical îl vor elibera medicii specialişti din institut.

– Pentru persoanele diagnosticate cu demenţă dosarul de evaluare va fi însoţit de interpretarea computerului tomograf.

– Pentru persoanele care au fost diagnosticate cu afecţiuni oncologice şi care se adresează Institutului Regional de Oncologie Iaşi, modelul-tip de referat medical îl vor elibera medicii specialişti din institut.

Fisiere atasate
Sari la conținut