go up

Serviciul Persoane Adulte cu Handicap – Prestatii

 

23.08.2023

ANUNȚ IMPORTANT

 

 

            În cazul în care, în sistemul informatic al instituției noastre, expiră valabilitatea actelor de identitate ale persoanelor cu handicap (toate datele de pe actele de identitate au fost și sunt introduse manual în programul informatic, de către angajații D.G.A.S.P.C. Iași, pe măsura primirii lor), programul, în mod automat suspendă dreptul la prestațiile sociale. Suspendarea se efectuează în baza nerespectării de către persoanele cu handicap, respectiv de către persoanele care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap, a obligației (conform prevederilor art. 59 alin. (1) lit. h) și art. 60 lit. f) din Legea nr. 448/2006) de a aduce la cunoștința instituției noastre, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoștință, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reședință, starea materială și alte situații de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege. Suspendarea drepturilor se face cu luna următoare producerii evenimentului (expirarea actului de identitate). După ce se comunică instituției noastre xerocopii sau fotocopii după noile acte de identitate, aflate în termen de valabilitate, datele sunt introduse în programul informatic și prestațiile sociale restante și curente se vor acorda cu luna următoare depunerii respectivelor acte de identitate.

             Din cauza nerespectării de către persoanele cu handicap, respectiv de către persoanele care au în îngrijire, supraveghere și întreținere un copil sau adult cu handicap, a obligației menționate mai sus, numai după comunicarea actelor de identitate (deoarece numai atunci se cunoaște noul domiciliu sau noua reședință a titularilor de drepturi, domiciliul sau reședința făcând parte integrantă din dispozițiile respective), angajații B.E.P.B.A.S. editează din programul informatic dispozițiile de suspendare a drepturilor.

 


 

21.08.2023

A N U N T

 

privind scutirea la taxa de rovinietă pentru persoanele cu handicap,

însoțitorii, sau după caz asistenții personali ai acestora,

conform Art.28 din Legea nr. 448/2006, modificat prin Legea 193/2015

 

            In conformitate cu Cap. 3, pct. 3.1 și 3.2 din Convenția încheiată între C.N.A.I.R. S.A, Ministerul Transporturilor și D.G.A.S.P.C. Iași, valabilitatea rovinietelor va fi de 12 luni începând cu prima zi a lunii următoare preluării documentelor de către D.R.D.P. Iași, conform datelor din tabelul de mai jos:

 

 

Nr.

Crt.

Luna în care este depusă

documentația la D.G.A.S.P.C. Iași

Data de la care va intra in vigoare scutirea la taxa de rovinieta

1

Ianuarie

                    01 Martie

2

Februarie

                    01 Aprilie

3

Martie

                    01 Mai

4

Aprilie

                    01 Iunie

5

Mai

                    01 Iulie

6

Iunie

                    01 August

7

Iulie

                    01 Septembrie

8

August

                    01 Octombrie

9

Septembrie

                    01 Noiembrie

10

Octombrie

                    01 Decembrie

11

Noiembrie

                    01 Ianuarie

12

Decembrie

                    01 Februarie

 


 

INFORMARE

 

NOILE VALORI ALE PRESTAȚIILOR SOCIALE, ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.03.2022 :

Adulții cu handicap :

 • Grav : 368 lei indemnizatie lunară și 158 lei – buget personal complementar ; TOTAL : 526 lei ;
 • Accentuat : 279 lei indemnizatie lunară și 116 lei – buget personal complementar;TOTAL : 395 lei ;
 • Mediu : 64 lei buget personal complementar.

Părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii, beneficiază de prestații sociale, pe perioada în care îl are în îngrijire, supraveghere și întreținere :

 • Grav : 316 lei ;
 • Accentuat : 184 lei ;
 • Mediu  : 64 lei.

 


 

ANUNT

Ca urmare a încetării stării de alertă, valabilitatea certificatelor de încadrare într-un grad de handicap a minorilor și adulților se menține pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări, respectiv până la data de 06 iunie 2022

 

 

ANUNT

ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.03.2021, BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN VOR FI ELIBERATE, ÎN FUNCȚIE DE OPȚIUNEA TITULARILOR DE DREPTURI, ORI DIRECT, DE LA GHIȘEELE D.G.A.S.P.C. IAȘI, ORI VOR FI TRANSMISE PRIN POȘTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, LA ADRESA DE DOMICILIU SAU  REȘEDINȚĂ MENȚIONATĂ ÎN ACTELE DE IDENTITATE ALE PERSOANELOR CU HANDICAP / REPREZENTANȚILOR LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP.

D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNT

ÎN VEDEREA PREVENIRII INFECȚIEI CU SARS-COV-2, ÎNCEPÂND CU DATA DE 03.02.2021, BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN VOR FI TRANSMISE PRIN POȘTĂ, CU CONFIRMARE DE PRIMIRE, LA ADRESA DE DOMICILIU SAU  REȘEDINȚĂ MENȚIONATĂ ÎN ACTELE DE IDENTITATE ALE TITULARILOR DE DREPTURI.  PERSOANELE CU HANDICAP / REPREZENTANȚII LEGALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP CARE OPTEAZĂ PENTRU BILETELE SUS-MENȚIONATE,  VOR DEPUNE CEREREA PENTRU EXPRIMAREA OPȚIUNII (CONFORM MODELULUI PREVAZUT DE H.G. NR. 1118/17.12.2020), SEMNATĂ, LA  REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. IAȘI, SAU O VOR TRANSMITE PRIN FAX (0232/279654) /  E-MAIL (office.dgaspcis@dasiasi.ro).

CEREREA PENTRU EXPRIMAREA OPȚIUNII POATE FI DESCĂRCATĂ DE PE SITE-UL INSTITUȚIEI NOASTRE, SECȚIUNEA ,,FORMULARE – PERSOANE ADULTE CU HANDICAP”.

D.G.A.S.P.C. IASI

 

Clarificări privind modalitatea de decontare a carburantului

Având în vedere numeroasele solicitări formulate de reprezentanții direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului referitoare la prevederile HG nr. 1118/2020 privind modificarea și completarea HG nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum și pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) și (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, formulăm următoarele clarificări:

Cererea pentru exprimarea opțiunii este datată și semnată de către persoana care o completează.

Cererea de decontare este datată și semnată de către persoana care o completează.

 1. Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se completează astfel:
  • a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-6 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;
  • b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.
 2. Cererea pentru exprimarea opțiunii pentru acordarea gratuității la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se depune astfel:
  • a) o singură dată în intervalul de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, în situația în care acesta are termen de valabilitate de 12 luni; regula se aplică în mod corespunzător și în situația valabilității de 24 luni a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap;
  • b) o singură dată pe an calendaristic, în situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are termen permanent de valabilitate, chiar dacă documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cu termen permanent de valabilitate este obținut în anul în curs.
 3. Cererea de decontare se completează astfel:
  • a) la Secțiunea I, de către persoana adultă cu handicap sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care poate fi: părintele sau persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile față de persoana cu handicap; informațiile înscrise la punctele 1-5 reprezintă datele de identificare ale persoanei cu dizabilități;
  • b) la Secțiunea II, de către părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii; informațiile înscrise la punctele 1-4 reprezintă datele de identificare ale părintelui, tutorelui sau ale persoanei care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.
 4. Cererea de decontare și bonul/bonurile fiscale de carburant, emis(e) de societățile de distribuție a produselor petroliere, denumite în continuare bonuri fiscale, se depun la registratura direcției generale de asistență socială și protecția copilului.

Bonurile fiscale sunt datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului.

In situația în care cererea de decontare se depune în format electronic, bonurile fiscale, datate și ștampilate cu ștampila distribuitorului, se transmit în format fizic la direcția generală de asistență socială și protecția copilului.

Același bon fiscal poate sta la baza efectuării mai multor călătorii, cu condiția ca acestea să se desfășoare începând cu aceeași zi sau ulterior datei înscrise pe bonul fiscal eliberat în cadrul perioadei de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap; același număr de bon fiscal se completează în cererea de decontare, pentru fiecare călătorie efectuată în baza acestuia.

La solicitarea decontării carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea furnizorului de servicii sociale, bonul/bonurile fiscale sunt eliberate pentru persoana juridică, furnizor de servicii sociale.

Prin furnizor de servicii sociale se înțelege persoana juridică, de drept public ori privat, acreditată potrivit legii să furnizeze servicii sociale: structuri specializate din cadrul/subordinea autorităților administrației publice locale și autorităților executive din unitățile administrativ-teritoriale organizate la nivel de comună, oraș, municipiu și sectoare ale municipiului București, organizații neguvernamentale, respectiv asociații și fundații, cultele recunoscute de lege, filialele și sucursalele asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare.

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o acompaniază și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării, inclusiv asistentul personal profesionist.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontarea se realizează pe baza tarifelor legitimațiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, chiar dacă ruta declarată de persoana cu handicap nu este prevăzută cu infrastructură feroviară.

În situația în care termenul de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap expiră în cursul anului 2021, numărul de călătorii pentru care se decontează carburantul nu poate depăși numărul de călătorii prevăzut la art. 24 alin.(1) și (3) din lege, respectiv: 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat, indiferent de numărul de luni rămase până la sfârșitul perioadei de valabilitate a acestuia.

Numărul de km aferenți distanței parcurse de către persoana cu handicap, cuprinsă între localitatea de plecare și localitatea de destinație declarate se stabilește utilizând site-ul: https://distanta.ro

În cazul în care valoarea tarifului prevăzută în Convenție pentru numărul de kilometri efectuați este mai mare decât cea cuprinsă în bonul fiscal, suma maximă decontabilă este suma prevăzută în bonul fiscal.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se realizează potrivit gradului de handicap înscris în documentul care atestă încadrarea în grad de handicap.

 1. În situația în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap are valabilitate permanentă, decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pe an calendaristic.
 2. În situația în care încadrarea în grad de handicap se modifică înainte de data la care expiră documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, drepturile se acordă conform gradului obținut, pe perioada de 12 luni din cadrul perioadei de valabilitate a noului document de încadrare în grad de handicap.
 3. În situația schimbării domiciliului persoanei cu dizabilități în alt județ, decontarea cheltuielilor pentru carburant se efectuează în funcție de numărul de călătorii efectuate, respectiv în funcție de suma decontată până la data transferului.
 4. În situația decesului persoanei cu handicap în intervalul de 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii de decontare și a documentelor aferente până la data decontării, cheltuielile pentru decontarea carburantului se plătesc soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau, în lipsa acestora, celorlalți moștenitori, în condițiile dreptului comun.

 

 

ANUNȚ

   Ca urmare a apariției H.G. nr. 1118/ 17 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.017/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, precum şi pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 24 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, vă anunțăm următoarele :

– Modelul de bilet de călătorie gratuită pentru transportul public interurban feroviar, rutier sau naval de călători pe teritoriul României, aferent anului 2021, a fost modificat.

-Biletele de călătorie gratuită acordate persoanelor cu handicap, aferente anului 2020, vor putea fi utilizate şi în luna ianuarie a anului 2021.

– Atât persoanele cu handicap grav și accentuat, pe de o parte, cât și părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecţie specială, stabilită în condiţiile legii , pe de altă parte, pot opta, la cerere, pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea acestora, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale, corespunzător costurilor drepturilor prevăzute la art. 24 (din Legea nr. 448/2006) alin. (1) sau (3), după caz, fără a depăşi suma de 1.500 lei, anual, pentru persoanele cu handicap grav, respectiv 750 lei, anual, pentru persoanele cu handicap accentuat; în această situaţie nu sunt aplicabile prevederile alin. (2) şi (4); Aceste persoane îşi exprimă opţiunea pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban sau pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, prin cerere (formularul poate fi descarcat de pe site-ul instituției – Secțiunea ,,Formulare”) depusă prin mijloace electronice  sau la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iași, modelul acesteia regăsindu-se la ghișeele Biroului de Evidență și Plată Beneficii de Asistență Socială. Opțiunile completate și semnate de către titularii de drepturi pot fi transmise la e-mail-ul office.dgaspcis@dasiasi.ro, transmise prin poștă, fax (0232/279654) sau depuse la sediul instituției (municipiul Iași, str. Vasile Lupu nr. 57 A).

Dacă a fost exprimată opţiunea pentru decontarea carburantului, nu se mai acordă bilete de transport interurban asistentului personal al persoanei cu handicap grav.

În situaţia în care persoana cu handicap optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, aceasta nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul aflat în proprietatea persoanelor cu handicap, familiei, asistentului personal, însoţitorului sau furnizorului de servicii sociale se face în baza unei cereri de decontare.

Însoţitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoţeşte şi asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde o declaraţie pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap, precum şi acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Cererea de decontare se depune la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei, şi este însoţită de bonul/bonurile fiscal(e) de carburant, emis(e) de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an nu poate depăşi numărul de : 24 de călătorii pentru persoana cu handicap grav şi 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Calculul sumei aferente carburantului pentru care se face decontul se realizează de către structura de specialitate din cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, pe baza tarifelor legitimaţiilor de călătorie pentru călătoria cu trenul, prevăzute în convenţia privind transportul persoanelor cu handicap cu trenul, aprobată prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor.

-În cazul în care limitele prevăzute de lege cu privire la numărul de călătorii sau la suma maximă decontabilă sunt atinse, persoana cu handicap nu mai poate solicita decontarea carburantului până la sfârşitul anului.

-Sumele reprezentând decontarea cheltuielilor de transport plătite necuvenit se recuperează pe baza deciziei directorului general/executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti, care constituie titlu de creanţă şi care se comunică debitorului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. Aceasta, împreună cu dovada comunicării către debitor, se transmite organelor fiscale centrale în vederea recuperării sumelor înscrise în titlul executoriu.

 

 

 

DIN DATA DE 01.04.2019 NOUL PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL AL SERVICIULUI EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ VA FI URMĂTORUL :

LUNI : 8,30-14,00 ;

MARȚI : 8,30-14,00 ;

MIERCURI : 8,30-18,30 ;

VINERI : 8,30-16,30.

 

ÎN ZILELE DE JOI NU SE VA LUCRA CU PUBLICUL. PERSONALUL VA EFECTUA LUCRĂRI NECESARE PENTRU PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE.

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNȚELEGERE.

CONDUCEREA

 

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Ianuarie 2019 potrivit prevederilor  H.G. 1019/2018, privind aprobarea procedurii de acordare a plăților, precum și situațiile de suspendare, modificare, încetare a dreptului la prestațiile sociale pentru persoanele cu handicap, plata prestațiilor sociale se efectuează de către agențiile județene pentru plăți.

 

În acest sens, pentru eliberarea următoarelor documente:

       – Cupon pentru prestațiile sociale virate intr-un cont bancar

       – Adeverință Deces pentru moștenitorii persoanelor cu handicap decedate

       – Adeverință de Venit de orice tip, privind drepturile bănești ale persoanelor cu handicap,

 

vă rugăm să vă adresați A.J.P.I.S Iași (Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială)

 * Adresă: Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași

        * Telefon: 0232-210.980; 0232-213.887

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT

 

Urmare a  modificărilor  legislative, preconizăm că vom putea elibera bilete gratuite de transport pentru persoane cu handicap  începând cu ziua de MIERCURI,  6 februarie 2019, în funcție de încheierea Convențiilor cu operatorii de transport.

Relații la telefon 0232 477731  interior 310 sau  311 .

 

 

ANUNT IMPORTANT

 

 Incepând cu data de 01 Februarie 2019, potrivit prevederilor  H.G. 1017/2018 pentru aprobarea  Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap 

NU este necesară Legitimația de persoană cu handicap pentru  a beneficia de biletele de călătorie pentru transportul interurban.

 

Persoana cu handicap va prezenta operatorului de transport interurban biletul de călătorie gratuită și documentul de identitate original.

 

Vă mulțumim pentru înțelegere!

 

 

ANUNT IMPORTANT!

PLATA PRESTAȚIILOR SOCIALE SE VA EFECTUA ÎN PERIOADA DE 12-31 A FIECĂREI LUNI, PENTRU LUNA PRECEDENTĂ

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 ÎNAINTE DE A SEMNA DE PRIMIRE, VERIFICAȚI CORECTITUDINEA SERIILOR ȘI A NUMERELOR DE BILETE PT. TRANSPORT INTERURBAN,ELIBERATE DE LA GHIȘEU ! FIECARE BILET ESTE UNIC, NUMERELE ACESTORA TREBUIE SĂ FIE DIFERITE ȘI SĂ FIE TRECUTE ÎN LEGITIMAȚIA DE PERSOANĂ CU HANDICAP. ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ NU VA FI LUATĂ ÎN CONSIDERARE.

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 DUPĂ PRIMIREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN NU LE ÎNMÂNAȚI ALTOR PERSOANE (CU EXCEPȚIA OPERATORILOR DE TRANSPORT ȘI POLIȚIEI)! ÎN PROXIMITATEA D.G.A.S.P.C. IAȘI EXISTĂ PERSOANE CARE VĂ POT ÎNȘELA VIGILENȚA !!! ORICE RECLAMAȚIE ULTERIOARĂ VA FI FĂCUTĂ DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ LA POLIȚIE.

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

 VÂNZAREA BILETELOR DE TRANSPORT INTERURBAN CONSTITUIE INFRACTIUNE !

INSTITUȚIA NOASTRĂ DISPUNE DE SUPRAVEGHERE / ÎNREGISTRARE VIDEO

 CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN SE ELIBEREAZĂ EXCLUSIV PERSOANEI CU HANDICAP, ASISTENTULUI PERSONAL, REPREZENTANTULUI LEGAL/TUTORELUI SAU ORICAREI ALTE PERSOANE, ÎMPUTERNICITE NOTARIAL DE CĂTRE BENEFICIAR, PE BAZA ACTELOR DOVEDITOARE, ÎN ORIGINAL ȘI XEROCOPIE (carte de identitate, legitimație de persoană cu handicap-nu este necesară xerocopie, contract individual de muncă – pentru asistentul personal, dispoziția/sentința de numire a tutorelui, împuternicirea/procura notarială, alte acte, după caz)

    CONDUCEREA D.G.A.S.P.C. IAȘI

 

ANUNȚ IMPORTANT !

ORICE RECLAMAȚIE CU PRIVIRE LA BILETELE PENTRU TRANSPORTUL INTERURBAN, ELIBERATE DE CĂTRE D.G.A.S.P.C. IAȘI (FURT, ÎNLOCUIRE CU FALSURI, ETC.) SE VA FACE, DE CĂTRE PERSOANA PĂGUBITĂ, LA SECȚIA 4 DE POLIȚIE IAȘI

MUNICIPIUL IAȘI, STRADA VASILE LUPU NR. 67

TELEFON : 0232301302

 

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut