go up

Inchiderea Centrului Rezidential „C.A. Rosetti”, Lot 2, cod SMIS 130247

 

ÎNCHIDEREA CENTRULUI REZIDENȚIAL „C.A. ROSETTI", MUNICIPIUL IAȘI,

JUDEȚUL IAȘI-LOT 2", COD SMIS 130247

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul "Închiderea centrului rezidențial “C.A. ROSETTI”, Municipiul Iași, Județul lași-LOT 2”, cod SMIS 130247. Proiectul este finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitățile locale. Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grup vulnerabil: copii.

Obiectivul general

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale destinate copiilor aflați în centre de plasament care urmează să fie închise cu prioritate, în vederea dezinstituționalizării acestora și în vederea asigurării unor servicii sociale într-un sistem mai prietenos și mai apropiat de nevoile copiilor.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectiv specific 1 – construirea și dotarea a două case de tip familial familial, P+1, împrejmuirea și racordarea la utilități, respectând funcționalul impus, pentru un număr total de 24 de persoane, care vor beneficia de servicii sociale acordate de DGASPC, Iași. O casă va fi construită în localitatea Iași, str. V. Lupu nr. 80 și cealaltă casă va fi construită în județul Iași, în comuna Miroslava, sat Cornești

Obiectiv specific 2 – reabilitarea, modernizarea și dotarea în vederea schimbării de destinație a clădirii situate în Iași, str. V. Lupu nr. 80, din cantină în centru de zi, care va furniza servicii sociale unui număr de 30 de beneficiari.

Obiectiv specific 3 – investițiile propuse promovează dezvoltarea și bunăstarea copiilor, respectarea drepturilor, satisfacerea nevoilor și accesul universal la servicii. Obiectivul specific este fundamentat de necesitatea de a veni în întâmpinarea nevoii de creștere a calității tuturor serviciilor furnizate copiilor, continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijire comunitară, etc, în vederea prevenirii excluziunii sociale.

Rezultate așteptate

Un număr de 24 de copii, cu dizabilități neuropsihice, vor beneficia de servicii sociale (cazare, hrană, echipare vestimentară, activități instructiv-educative, dezvoltarea abilităților de viață independentă, asistență medicală) în cele două case de tip familial (CTF) construite.

Un număr de 30 de copii cu dizabilități neuropsihice vor beneficia de terapii recuperatorii (consiliere psihologică/ psihopedagogică/ socială, terapie logopedică, kinetoterapie, psihoterapie, asistență medicală), în cadrul centrului de zi finalizat prin reabilitarea și schimbarea de destinație a cantinei actuale.

Dezvoltarea serviciilor sociale adaptate nevoilor specifice, având în vedere: accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare accesibile, îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru copil și familie, dezvoltarea serviciilor alternative pe model familial sau servicii rezidențiale integrate în comunitate, concomitent cu dezinstituționalizarea copiilor din instituțiile de tip clasic, sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție, promovarea egalității de șanse, fără niciun fel de discriminare.

Valoarea proiectului

Valoarea totală a proiectului —5.154.848,07 lei

Valoare totală eligibilă — 4.662.936,59 lei 

 Valoare neeligibilă inclusiv TVA – 491.911,48 lei

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

Perioada de implementare a proiectului este  de de la data de 13.05.2020 (data de semnare a contractului de finanțare)  până la data de 30.09.2023.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro.

Date de contact:

Manager proiect: Maria Abalași                                                                                                                                                                                                         

Telefon: 0729995796; E-mail: rosetti.css@gmail.com

 

                                                                            

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași

 

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut