go up

NOTA DE INFORMARE

 

NOTĂ DE INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

        Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi (DGASPC), cu sediul în Iaşi, str. Ateneului, nr.1C, este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, cu scopul de a asigura la nivelul judeţului aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale.

       În realizarea funcţiilor şi obligaţiilor sale legale DGASPC colectează şi prelucrează date şi informaţii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, cu aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr.679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General  privind Protecţia Datelor- RGPD). Pentru a asigura transparenţa cu privire la activitatea de prelucrare a datelor personale, vă prezentăm câteva informaţii de care aţi putea avea nevoie în legătură cu acest subiect:   

Ce reprezintă datele cu caracter personal?

      În accepţiunea Regulamentului,  “date cu caracter personal”  reprezintă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”), în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

     Exemple de date personale pe care le prelucrăm sunt: date de identificare şi contact, numele şi prenumele,data şi locul naşterii, seria şi nr. actului de identitate, cetăţenia, date din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă de domiciliu si corespondenţă, e-mail, date despre familie, istoricul educaţional şi profesional- profesie, loc de muncă, formare profesională, diplome studii, calificări, certificări, date privind cazierul judiciar,date biometrice- imagine,  informaţii despre sănătate, date personale financiare/bancare, informaţii cu privire la înregistrările audio-video ale camerelor de supraveghere instalate în vederea asigurării ordinii si protecţiei în spaţiile operatorului, orice alte date personale necesare în exercitarea obligaţiilor legale ce ne revin.

Ce reprezintă prelucrarea?

   „Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Cum prelucrăm datele personale?

    DGASPC colectează în mod direct de la persoana vizată şi indirect din surse autorizate date cu caracter personal, prin mijloace de prelucrare automatizate şi manuale, în scopul realizării atribuţiilor şi obligaţiilor prevăzute de actele normative care guvernează sistemul de asistenţă socială şi serviciile sociale.

 Prelucrarea datelor personale are ca temei îndeplinirea obligaţiilor legale ale instituţiei, executarea unui contract sau necesitatea demersurilor la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract, îndeplinirea sarcinilor desfăşurate în interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul, motive de protejare a intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice, în baza prevederilor legislaţiei în vigoare.

Totodată, în situaţiile în care prelucrarea se realizează prin consimţământ, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage consimţământul în orice moment în condiţiile legislaţiei în vigoare,fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 Parte din responsabilitatea noastră în această relaţie este de a colecta date personale adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul prelucrării, precum şi de a administra  în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Care este scopul prelucrării datelor personale?

    Prelucrăm datele cu caracter personal în contextul realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente a DGASPC, în scopul:

–  Furnizării serviciilor sociale la nivelul judeţului în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, vârstnicilor precum şi a altor categorii de persoane aflate în situaţii de risc.

–  Îndeplinirii obligaţiilor legale incidente în domeniul de activitate al instituţiei, incluzând  comunicarea cu organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public, activitatea de audit şi control/supraveghere, arhivare, scopuri statistice, colectare debite/recuperare debite restante, soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti.

 –  Derulării relaţiilor contractuale şi a parteneriatelor încheiate de operator în exercitarea atribuţiilor legale.

–  Soluţionării plângerilor şi sesizărilor adresate instituţiei.

–  În scopul organizării şi desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante/temporar vacante, al întocmirii documentelor de angajare şi a altor documente ce vizează relaţiile de muncă.

Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare, atrage imposibilitatea prelucrării şi utilizării datelor necesare în scopurile specificate  şi a includerii dumneavoastră în categoria beneficiarilor de servicii oferite de către DGASPC Iaşi.

 Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale?

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării şi prelucrării de către operator.  Comunicăm date cu caracter personal persoanelor vizate sau reprezentanţilor legali la solicitarea expresă a acestora.

 Datele personale pot fi comunicate în cazul care operatorul are obligaţia legală de a le comunica unor autorităţi/instituţii publice cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, siguranţa naţională, autorităţile judecătoreşti şi organelor statului competente în materie penală, administraţie publică, sănătate, fiscal.

Informaţii privind datele cu caracter personal pot fi comunicate în condiţiile legii, către alte autorităţi şi instituţii publice, operatori terţi sau împuterniciţi, astfel:

– Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază teritorială domiciliază beneficiarii;

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv Agenţia teritorială pentru ocuparea Forţei de muncă;

– Inspecţia Muncii, respectiv Inspectoratul Teritorial de muncă;

– Ministerul Sănătăţii; Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale (ANPDCA, ANPD, ANPIS), Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate, autorităţile publice cu atribuţii în supravegherea şi controlul activităţii economice,

– Casa Naţională de Sănătate şi structurile sale teritoriale, respectiv casele judeţene de sănătate, alte autorităţi/instituţii publice din domeniul sănătăţii si asigurărilor sociale;

– Autorităţi/institutii din administraţia publică

– Casa Judeţeană de Pensii Iaşi,

– Agenţia Judeţeană de Prestaţii şi Inspecţie Socială Iaşi;

– Direcţia pentru Evidenţa  Persoanelor;

– Unităţi bancare,  Unităţi de Poliţie; Inspectoratele şcolare, Notari Publici, Executori Judecătoreşti;

– Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

– Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care îi revin operatorului şi care rezultă din exercitarea atribuţiilor autorităţilor publice.

-Operatori terţi sau împuterniciţi, în cazul externalizării unor servicii sau contractelor de furnizare servicii, alţi terţi care justifică un interes legitim în condiţiile legii.

Datele cu caracter personal obţinute de la operator pot fi prelucrate de către solicitanţi doar în scopul pentru care au fost solicitate, respectiv furnizate. Destinatarii au obligaţia de a respecta reglementările legale privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea acestor date.

Operatorul nu efectuează alte transferuri de date, cu excepţia obligaţiilor legale. Datele personale pot fi transferate în străinătate cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului UE nr. 679/2016.

Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale?

Menţionăm că determinarea perioadei de prelucrare a datelor are în vedere durata de acordare a drepturilor şi prestaţiilor sociale, respectiv până la încetarea/expirarea drepturilor de asistenţă socială,  durata contractelor şi angajamentelor legale ale instituţiei, termenele legale de arhivare, precum şi situaţiile în care operatorul poate justifica în baza legii necesitatea sau obligaţia de a stoca astfel de date.

 

Care sunt drepturile tale?

Conform RGPD persoanele fizice vizate cărora li se prelucrează date personale beneficiază de următoarele drepturi generale: dreptul de a fi informat,dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la retragerea consimţământului, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, drepturi legate de luare de decizii automatizate şi de profilare, dreptul la plângere.

Dreptul la informare şi acces– implică posibilitatea de a obţine confirmarea operatorului dacă datele dvs. personale sunt prelucrate sau nu de acesta şi, dacă este cazul, acces la datele personale furnizate operatorului şi informaţii suplimentare privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la rectificare şi ştergere (dreptul de a fi uitat)- se referă la dreptul de a solicita corectarea fără întârzieri nejustificate a datelor personale inexacte sau incomplete. Referitor la ştergerea datelor sau restricţionarea prelucrării trebuie avut în vedere principiul că datele furnizate sunt necesare pentru acordarea şi menţinerea unui drept ce decurge din lege, iar datele furnizate au fost expres prevăzute de legiuitor.Conform Regulamentului, dreptul la ştergerea datelor se aplică în condiţiile în care subzistă unul dintre motivele: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate; persoana vizată îşi retrage consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele personale trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale.

– Dreptul de a vă retrage consimţământul– consimţământul persoanei vizate poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimţământului dumneavoastră.

-Dreptul la restricţionarea prelucrării– presupune dreptul de a solicita şi de a obţine restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în anumite circumstanţe care vizează în principal derularea unor proceduri legale de verificare a  exactităţii datelor prelucrate.

– Dreptul la opoziţie– este dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini ce serveşte un interes public sau un interes legitim al operatorului, precum şi în scopul exercitării/apărării unui drept în instanţă.

Dreptul la portabilitatea datelor- implică dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit automat şi posibil de a fi transmis.  Prin însăşi natura sa, acest drept nu poate fi exercitat împotriva operatorilor care prelucrează date cu caracter personal în cadrul exercitării funcţiilor lor publice. Acest drept nu se aplică, în special, în cazul în care prelucrarea de date cu caracter personal este necesară în vederea respectării unei obligaţii legale sau în cazul îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public, sau care rezultă din exercitarea unei autorităţi publice cu care este investit operatorul.

Dreptul de a depune o plângere la operator şi/sau la autoritatea de supraveghere.

-Dreptul de a vă adresa justiţiei.

          Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la DGASPC Iaşi. De asemenea, vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România şi/sau justiţiei pentru respectarea drepturile conferite de cadrul legal în materie.

       Date de contact persoană responsabilă cu protecția datelor la nivelul DGASPC Iași

               Adresa: str. Ateneului, nr.1C, Iași

               E-mail:  officedp.dgaspcis@gmail.com

               Telefon: 0232/477731

                Fax: 0232/279654

     Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală, în scopul includerii dumneavoastră în categoria beneficiarilor de servicii oferite de către DGASPC Iaşi.

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut