go up

Material de prezentare Mecanism National de Prevenire a Torturii

PREZENTAREA GENERALĂ A DOMENIULUI PRIVIND PREVENIREA TORTURII ÎN LOCURILE DE DETENȚIE DIN CADRUL INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI

Prin Legea nr. 109/2009, România a ratificat Protocolul opţional, adoptat la New York la 18 decembrie 2002, la Convenţia împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime,

inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, asumându-şi obligaţia de a înfiinţa la nivel naţional Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii în locurile de detenţie, în vederea consolidării protecţiei persoanelor private de libertate în locurile de detenţie.

Potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, instituţia Avocatul Poporului, ca autoritate publică autonomă şi independentă faţă de orice altă autoritate publică, a fost desemnată ca singura structură naţională care exercită prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie atribuţiile specifice de Mecanism naţional de prevenire a torturii în locurile de detenţie.

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie monitorizează în mod regulat tratamentul aplicat persoanelor aflate în locuri de detenţie în vederea consolidării protecţiei acestora împotriva torturii şi a pedepselor şi tratamentelor inumane sau degradante şi a exercitării fără discriminare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale acestora prin:

a) vizitarea, anunţată sau inopinată, a locurilor de detenţie în scopul verificării

condiţiilor de detenţie şi a tratamentului aplicat persoanelor private de libertate;

b) formularea de recomandări conducerilor locurilor de detenţie vizitate în urma vizitelor

efectuate;

c) formularea de propuneri de modificare şi completare privind legislaţia în domeniu

sau observaţii privind iniţiativele legislative existente în domeniu, în condiţiile art. 27;

d) întocmirea proiectului părţii componente referitoare la prevenirea torturii a raportului

anual de activitate al Avocatului Poporului;

e) formularea de propuneri şi observaţii privind elaborarea, modificarea şi completarea de

strategii şi politici publice în domeniul prevenirii torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, în condiţiile legii;

f) menţinerea legăturii cu Subcomitetul de prevenire;

g) analizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea, sub conducerea Avocatului Poporului, a programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru realizarea scopului Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie;

h) coordonarea organizării campaniilor de informare, de educare şi instruire în scopul prevenirii torturii şi a pedepselor sau tratamentelor aplicate cu cruzime, inumane sau degradante;

i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii stabilite de Avocatul Poporului, în limitele legii.

Prin loc de detenţie se înţelege orice loc în care persoanele sunt private de libertate în baza unei decizii a unei autorităţi, la cererea acesteia sau cu acordul expres ori tacit al acesteia.

Privare de libertate înseamnă orice formă de detenţie sau închisoare ori plasarea unei

persoane într-un loc public sau privat de reţinere pe care nu îl poate părăsi după voia sa, prin decizia oricărei autorităţi judiciare, administrative sau de altă natură.

Sunt locuri de detenţie sau, după caz, locuri în care instituţia Avocatul Poporului îşi exercită atribuţiile privind prevenirea torturii următoarele:

a) penitenciarele, inclusiv penitenciarele-spital;

b) centrele educative, centrele de detenţie;

c) centrele de reţinere şi arestare preventivă;

d) serviciile de tip rezidenţial pentru minorii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal;

e) spitalele de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă, spitalele de psihiatrie;

f) centrele de tranzit;

g) centrele de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aflate în subordinea şi administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări;

h) centrele speciale de primire şi cazare a solicitanţilor de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, având regimul juridic al zonei de tranzit;

i) centrele în care se acordă servicii de asistenţă pentru consumatorii de droguri, în regim închis;

j) orice alt loc care îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) sau face parte din sistemul de sănătate sau sistemul de asistenţă socială.

Vizitele sunt desfăşurate din oficiu, pe baza unui plan anual de vizitare, propus de adjunctul Avocatului Poporului pentru Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie şi aprobat de către Avocatul Poporului ori inopinat sau pe baza sesizării oricărei persoane sau a luării la cunoştinţă pe orice cale despre existenţa unei situaţii de tortură ori tratamente aplicate cu cruzime, inumane sau degradante în cadrul unui loc de detenţie.

Echipa de vizitare are în componenţa sa cel puţin un medic, în funcţie de specializarea necesară, şi un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale.

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie este organizat în Structura centrală şi Structura teritorială. Structura centrală cuprinde şi Centrul zonal Bucureşti, iar Structura teritorială este constituită din 3 centre zonale.

Instituţiile vizitate sunt obligate să pună la dispoziţia reprezentanţilor echipei de vizitare, în condiţiile legii, înainte, în timpul sau după efectuarea vizitei, orice documente sau informaţii care se află la dispoziţia lor sau pe care le pot procura, solicitate de aceştia în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Conducerea locurilor de detenţie vizitate este obligată să acorde asistenţă şi să se întâlnească cu membrii echipei de vizitare, în vederea realizării scopului vizitei.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, membrii echipei de vizitare pot avea întrevederi în condiţii de confidenţialitate cu orice persoană privată de libertate în cadrul instituţiei vizitate. Întrevederile au loc doar cu acordul persoanei private de libertate sau al reprezentatului legal al acesteia şi sunt confidenţiale. Numele şi alte date personale ale persoanei intervievate nu pot fi făcute publice decât cu acordul scris prealabil al acesteia sau al reprezentantului legal al acesteia.

Constatările rezultate în urma vizitelor sunt cuprinse într-un raport de vizită care, în cazurile în care sunt sesizate neregularităţi, este însoţit de recomandări.

Recomandările Avocatului Poporului în Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie, emise în cazul constatării unor neregularităţi, au ca scop înlăturarea acestora, îmbunătăţirea tratamentului şi a condiţiilor de detenţie ale persoanelor private de libertate, prevenirea torturii şi a pedepselor ori tratamentelor inumane sau degradante. În cazul în care instituţia vizată nu se conformează, va fi informată asupra acestui aspect autoritatea ierarhic superioară ori autoritatea administraţiei publice locale sau centrale care a emis autorizaţia de funcţionare, în cazul locurilor de detenţie private, şi poate acţiona potrivit prevederilor legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al instituţiei Avocatului Poporului.

Date de contact Instituţia Avocatul Poporului:

  1. Centrul zonal Bucureşti

Str. George Vraca nr. 8, sector 1, Municipiul București

Telefon: 021/312.49.21

E-mail: avp@avp.ro, avp_prevenire@avp.ro

  1. Centrul zonal Alba

Str. Mihai Viteazul nr. 2, municipiul Alba Iulia, judeţul Alba

Telefon: 0258/813.865

E-mail: avp_prevenire_alba@avp.ro

  1. Centrul zonal Bacău

Str. Nicolae Bălcescu nr. 5, municipiul Bacău, judeţul Bacău

Telefon: 0234/572.472

E-mail: avp_prevenire_bacau@avp.ro

  1. Centrul zonal Craiova

Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 1, municipiul Craiova, judeţul Dolj

Telefon:0251/418.707

E-mail: avp_prevenire_craiova@avp.ro

 

Pentru consultarea activității Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie puteți consulta site-ul instituției Avocatul Poporului – www.avp.ro – secțiunea Domenii de activitateDomeniul privind prevenirea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în locurile de detenție.

Fisiere atasate
Nu sunt fisiere atasate
Sari la conținut