go up

Hotărâre nr. 884/2009 din 29/07/2009 pentru acordare a drepturilor la transport interurban gratuit

 

Guvernul României

 

 

               

Hotărâre nr. 884/2009

din 29/07/2009

 

 

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007

 

Publicat in MOF nr. 556 – 10/08/2009

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 556 din 10/08/2009

 

Actul a intrat in vigoare la data de 10 august 2009

                                                     

 

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

   Art. I.Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

   1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 3. – Pentru călătoria gratuită pe calea ferată, la alegere, cu tren de persoane sau accelerat, clasa a II-a, cu Ţautobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, persoanele cu handicap, precum şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora vor utiliza biletele de călătorie emise de către organismele abilitate. Asistenţii personali sau însoţitorii persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor speciale de călătorie gratuită acordate persoanei cu handicap, pe care se bifează cu X menţiunea «asistent personal», respectiv «însoţitor». Biletele folosite de către titulari vor avea bifată cu X menţiunea «titular»."

   2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Pentru călătoria cu fiecare operator de transport interurban se va utiliza câte un bilet de călătorie gratuită distinct."

   3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată se tipăresc de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători «CFR – Călători» – S.A., costul tipăririi fiind suportat din bugetul DGASPC."

   4. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "Art. 6. – (1) Călătoriile gratuite pe calea ferată se efectuează pe baza biletului de călătorie gratuită, dus-întors, acordat în baza Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de DGASPC, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    (2) Biletele de călătorie gratuită pe calea ferată sunt tipărite pe hârtie de culoare galbenă, cu filigran «CFR» în masa hârtiei, nominale, netransmisibile şi anuale. Biletele de călătorie gratuită au tipărite aceeaşi serie, care reprezintă iniţialele judeţului, şi acelaşi număr pe fiecare dintre părţile componente, în casetă oranj, care devine fluorescentă sub acţiunea razelor UV, precum şi numele judeţului sau al sectorului de care aparţine beneficiarul. Anul calendaristic de valabilitate este tipărit în întregime."

   5. La articolul 6, alineatul (3) se abrogă.

   6. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    "Art. 8. – (1) Însoţitorii sau asistenţii personali ai persoanelor cu handicap călătoresc în baza biletelor de călătorie gratuită, acordate conform prevederilor legale în vigoare, pe care emitentul a bifat cu X menţiunea «asistent personal» sau «însoţitor» pentru biletele de călătorie gratuită prevăzute în anexă."

   7. Articolul 11 se abrogă.

   8. Anexa nr. 1 la normele metodologice se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   9. Anexa nr. 2 la normele metodologice se abrogă.

   Art. II. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, cu excepţia dispoziţiilor pct. 2 şi 3 ale art. I, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   Art. III. – Hotărârea Guvernului nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

   

                                              Contrasemneaza:
                                              ---------------
                              p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
                                            Constantin Dascalu,
                                              secretar de stat
                            p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                           Dumitru-Nicu Cornoiu,
                                              secretar de stat
                                       Ministrul finantelor publice,
                                               Gheorghe Pogea
 
 

    Bucureşti, 29 iulie 2009.

    Nr. 884.

 

   ANEXĂ *)
la normele metodologice

    ___________

   *) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

   

FAŢA BILETULUI

 

   

VERSOUL BILETULUI

Fisiere atasate
Sari la conținut