go up

Hotărâre nr. 89/2010 din 05/02/2010 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handi

Guvernul României

    Hotărâre nr. 89/2010
din 05/02/2010

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

Publicat in MOF nr. 103 – 15/02/2010
 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 15/02/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 15 februarie 2010
   

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. I. – Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 în 4 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 1. – Prezentele norme metodologice stabilesc modul de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege."
   2. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. – Biletele gratuite de tratament balnear pentru persoanele adulte cu handicap se acordă în limita numărului total de bilete prevăzute în legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv, în baza unei convenţii anuale încheiate între Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale."
   3. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 14. – În sensul prevederilor art. 25 alin. (4) din lege, în cazul în care instanţa judecătorească numeşte ca tutore autoritatea administraţiei publice locale, aceasta are obligaţia de a desemna o persoană sau o comisie din aparatul de specialitate al primarului, respectiv din cadrul compartimentului cu atribuţii în domeniu, care să ducă la îndeplinire hotărârea instanţei judecătoreşti."
   4. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 15. – (1) În vederea obţinerii rovinietei, persoanele care se încadrează în prevederile art. 28 din lege vor depune fie la primăriile din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, fie la direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, o cerere însoţită de următoarele documente în copie: documentul care atestă încadrarea în grad de handicap, actul de identitate, certificatul de înmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului."
   5. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 17. – (1) Pentru a beneficia de prevederile art. 27 din lege, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat se adresează direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale a sectorului municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul persoana cu handicap grav sau accentuat, denumită în continuare direcţie, şi depun prin registratură următoarele documente:
    a) cerere;
    b) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
    c) copie de pe documentul de identitate;
    d) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea;
    e) declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
    f) copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul.
    (2) În urma analizării documentelor depuse, direcţia eliberează solicitantului o adeverinţă privind acordul plăţii dobânzii la creditul obţinut în temeiul prevederilor art. 27 din lege.
    (3) După obţinerea adeverinţei, solicitantul se adresează unei unităţi bancare în vederea obţinerii creditului. În urma acceptului de creditare din partea unităţii bancare, direcţia va încheia un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.
    (4) În funcţie de destinaţia creditului obţinut în condiţiile legii, persoanele cu handicap grav sau accentuat ori persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav sau accentuat includ în dosar şi următoarele documente:
    a) proiectul lucrării de adaptare a locuinţei conform nevoilor individuale de acces, însoţit de devizul de lucrări aferente adaptării; proiectul şi devizul trebuie să fie întocmite de organe abilitate;
    b) declaraţie pe propria răspundere a organului abilitat prevăzut la lit. a) din care să reiasă faptul că proiectul lucrării respectă cerinţele de accesibilitate, în conformitate cu actele normative în vigoare; sau
    c) copie de pe factura finală a autovehiculului sau copia legalizată a contractului de vânzare/cumpărare a acestuia.
    (5) Graficul de rambursare a creditului se depune la direcţie ori de câte ori acesta suportă modificări; direcţia efectuează plăţile în baza ultimului grafic de rambursare depus.
    (6) În situaţia în care beneficiarul creditului înregistrează restanţe la rambursarea acestuia, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta."
   6. La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 19. – (1) În sensul prevederilor art. 31 alin. (3) din lege, actele doveditoare sunt, după caz:
    a) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
    b) copie de pe planul individual de servicii;
    c) rezultatul anchetei sociale efectuate de serviciul specializat al primăriei localităţii de domiciliu sau reşedinţă;
    d) pentru persoanele cu handicap care solicită admiterea într-un centru rezidenţial, dovadă eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate."
   7. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 21. – În vederea contractării serviciilor sociale în condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (2) din lege, autorităţile administraţiei publice locale procedează după cum urmează:
    a) stabilesc costul maxim pentru fiecare serviciu social care se intenţionează a se contracta, în baza unei analize privind cheltuielile aferente cu acel serviciu, pentru o persoană asistată, în decursul unui an;
    b) elaborează caietul de sarcini care include standardele minime privind asigurarea calităţii pentru serviciul social respectiv, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    c) contractează serviciul social, în condiţiile legii."
   8. La articolul 25, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 25. – (1) Pentru a fi încadrată ca asistent personal, persoana respectivă se va prezenta la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap grav şi va depune un dosar conţinând următoarele documente:
    a) cerere de angajare;
    b) copie de pe actele de identitate şi de stare civilă;
    c) copie de pe actele de studii;
    d) cazier judiciar;
    e) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de altă unitate sanitară autorizată care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
    f) acordul persoanei cu handicap sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajare;
    g) declaraţie pe propria răspundere că va respecta obligaţiile prevăzute la art. 38 din lege;
    h) acordul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, exprimat în scris, referitor la opţiunea părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav, adulţilor cu handicap grav ori reprezentanţilor legali ai acestora, cu excepţia celor cu handicap vizual grav.
    ……………………………………………………………………………………
    (3) Dacă ancheta socială se finalizează cu recomandarea în vederea angajării, asistentului personal i se întocmesc contractul de muncă şi actul adiţional la acesta referitor la respectarea prevederilor art. 38 lit. b) din lege."
   9. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 26. – (1) Indemnizaţia prevăzută la art. 37 alin. (3) din lege se asigură o singură dată pe an, indiferent dacă asistentul personal efectuează concediul de odihnă în tranşe."
   10. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 27. – În aplicarea prevederilor art. 38 lit. a) din lege, autorităţile publice locale au obligaţia să asigure gratuit instruirea asistenţilor personali, tematica acesteia fiind stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
   11. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 30. – (1) Dreptul de opţiune exprimat în temeiul prevederilor art. 42 alin. (4) din lege operează numai în condiţiile în care documentul care atestă încadrarea în grad de handicap cuprinde menţiunea: "cu asistent personal".
    (2) Indemnizaţia prevăzută la art. 43 alin. (3) din lege se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii şi încetează cu luna următoare celei în care persoana cu handicap nu mai îndeplineşte condiţiile care au dus la stabilirea dreptului."
   12. La articolul 31, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 31. – (1) Potrivit prevederilor art. 51 alin. (5) şi (6) din lege, în vederea obţinerii avizului Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, solicitantul va depune următoarele documente:
    a) cererea de solicitare a avizului;
    b) proiectul de hotărâre a consiliului judeţean, respectiv local al sectorului municipiului Bucureşti sau hotărârea organului de conducere a asociaţiei sau fundaţiei, după caz;
    c) nota de fundamentare;
    d) proiectul de organigramă."
   13. La articolul 33, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 33. – (1) În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii."
   14. La articolul 34, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) cu următorul cuprins:
    "(4) Costul mediu lunar al cheltuielilor pentru persoanele cu handicap asistate şi care au domiciliul în alte judeţe/sectoare ale municipiului Bucureşti decât cel pe raza căruia se află centrul rezidenţial va fi suportat, pe bază de convenţii, din bugetul consiliului judeţean/local în care persoana cu handicap asistată are domiciliul."
   15. La articolul 36, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
    "(6) Prestaţiile sociale rămase neîncasate de către persoana cu handicap decedată, reprezentând indemnizaţia şi/sau bugetul personal complementar pe luna în care a avut loc decesul, şi, după caz, prestaţiile sociale cuvenite şi neachitate până la deces se plătesc soţului supravieţuitor, copiilor, părinţilor sau, în lipsa acestora, celorlalţi moştenitori, în condiţiile dreptului comun.
    (7) Sumele prevăzute la alin. (6) pot fi solicitate în cadrul termenului general de prescripţie."
   16. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 37. – În sensul prevederilor art. 61 lit. a) din lege, prin conceptul Acces pentru toţi se înţelege proiectarea şi executarea produselor, programelor şi serviciilor astfel încât să poată fi utilizate de orice persoană fără a necesita lucrări de adaptare."
   17. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 38. – În sensul prevederilor art. 62 alin. (3) din lege, se suportă din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale numai costurile lucrărilor necesare pentru realizarea adaptărilor prevăzute pentru bunurile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale."
   18. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 39. – În sensul prevederilor art. 64 alin. (6) lit. a) din lege, este necesară adaptarea cel puţin a unui vagon pentru fiecare garnitură de tren pentru a permite accesul persoanelor cu handicap care utilizează fotoliul rulant."
   19. La articolul 40, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 40. – (1) Cardul-legitimaţie pentru locuri gratuite de parcare, prevăzut la art. 65 alin. (3) din lege, are următoarele caracteristici:
    a) dimensiuni: 106 mm/148 mm;
    b) culoare: albastru-deschis, excepţie făcând doar simbolul alb al utilizatorului de fotoliu rulant, care va avea un fundal de culoare albastru-închis;
    c) este plastifiat, excepţie făcând doar spaţiul rezervat semnăturii titularului, în partea stângă verso;
    d) este împărţit pe verticală în două părţi, atât pe faţă, cât şi pe verso."
   20. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cardul-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap este valabil pe perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în gradul de handicap."
   21. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 42. – Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 78 alin. (3) lit. a) din lege este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte suma datorată bugetului de stat în cazul neangajării persoanelor cu handicap."
   22. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 43. – (1) În aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achiziţionarea produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate se realizează în baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
    (2) Dovada achiziţionării produselor sau serviciilor de la unităţile protejate autorizate este reprezentată de contractul comercial, factura şi dovada plăţii.
    (3) În baza acordului de parteneriat şi a contractului comercial se achiziţionează produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.
    (4) În sensul prezentei legi, propria activitate a persoanei cu handicap angajate în cadrul unităţii protejate autorizate reprezintă ansamblul activităţilor realizate integral sau parţial de persoana cu handicap, în scopul obţinerii produsului comercializabil sau în scopul prestării serviciului.
    (5) Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de muncă al persoanei cu handicap angajate, fişa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducătorul unităţii protejate autorizate."
   23. La articolul 45, alineatul (1) litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) numărul de contracte încheiate în sensul prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege."
   24. La articolul 50, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz. Managerul de caz va înainta planul individual de servicii al persoanei cu handicap atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de reşedinţă a persoanei cu handicap;".
   25. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 51. – Revizuirea programului individual de reabilitare şi integrare socială se efectuează ori de câte ori este nevoie."
   26. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 53. – (1) În sensul prevederilor art. 94 alin. (3) din lege, costul mediu lunar de întreţinere, stabilit anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cuprinde cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii şi reprezintă valoarea de referinţă la nivel naţional pentru asistarea unei persoane adulte cu handicap în sistem rezidenţial.
    (2) Fiecare consiliu judeţean sau local al sectoarelor municipiului Bucureşti va stabili, prin hotărâre, costul mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale publice de pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective.
    (3) Metodologia de stabilire a contribuţiei de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap."
   27. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 54. – (1) Organizaţiile prevăzute la art. 98 din lege primesc de la Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap subvenţii, în condiţiile legii."
   28. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 55. – În sensul prevederilor art. 99 din lege, sunt organizaţii neguvernamentale cu activitate în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap cele care au în statut ca obiect de activitate protecţia şi asistenţa persoanelor cu handicap sau demonstrează aceasta prin experienţa anterioară."
   29. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 56. – În cazul nerespectării dispoziţiilor art. 15 alin. (1), art. 18-20, art. 21 alin. (3) şi (4), art. 22, art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24, 30, 31, art. 34 alin. (3), art. 51 alin. (4), art. 55 alin. (1), art. 62-68, art. 69 alin. (1), art. 70, 78 şi 82 din lege, Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap constată contravenţiile şi aplică sancţiunile legale din oficiu sau sesizată de orice altă persoană."
   30. Articolul 57 se abrogă.
   Art. II. – Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

    PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
   
                                                Contrasemneaza:
                                                –––––
                               Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
                                            Mihai Constantin Seitan
                                   p. Ministrul administratiei si internelor,
                                                  Mihai Capra,
                                                secretar de stat
                                         Ministrul finantelor publice,
                                       Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
 

    Bucureşti, 5 februarie 2010.
    Nr. 89.

   ANEXĂ
  (Anexa la normele metodologice)

    ACORD DE PARTENERIAT

    Încheiat între:
   1. Unitatea Protejată Autorizată …………………………, cu sediul în …………………., str. ….. nr. …., bl. …., sc ….., ap. ……, sectorul/judeţul ………………….., reprezentată de ……………………………, în calitate de ……………………….;
    şi
   2. Autoritatea/instituţia publică/persoana juridică, publică sau privată …………, cu sediul în ………, str. ….. nr. …., reprezentată de ………, în calitate de ………… .
    La baza încheierii prezentului acord de parteneriat, denumit în continuare acord, se au în vedere:
   1. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   2. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;
   3. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 60/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare a unităţilor protejate.
    Obiectivul acordului
    Prezentul acord are ca obiectiv asigurarea implicării persoanei cu handicap în realizarea produselor sau serviciilor oferite de unitatea protejată autorizată entităţii care optează pentru prevederile art. 78 alin. (3), lit. b) din Legea nr. 448/2006 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Durata acordului
    Prezentul acord se încheie pe o durată de un an de la data semnării. Prezentul acord se prelungeşte de drept cu aceeaşi perioadă dacă niciuna dintre părţi nu notifică încetarea cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului pentru care a fost încheiat.
    Responsabilităţile unităţii protejate autorizate
    Unitatea protejată autorizată are următoarele responsabilităţi:
   1. să implice persoana cu handicap, parţial sau integral, în activitatea de producţie sau furnizare de servicii din domeniul său de competenţă;
   2. să pună la dispoziţia partenerului, la solicitarea acestuia, fişa de post a persoanei cu handicap, întocmită conform legislaţiei în vigoare, corespunzătoare pregătirii profesionale a persoanei cu handicap.
    Responsabilităţile autorităţii/instituţiei publice/persoanei juridice, publice sau private:
   1. să solicite fişa de post a persoanei/persoanelor cu handicap angajate;
   2. să promoveze activitatea depusă de persoanele cu handicap angajate.
    Dispoziţii finale
   1. Părţile prezentului acord vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea responsabilităţilor.
   2. Dacă părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţele, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.
   3. Prezentul acord poate fi completat şi/sau modificat prin încheierea de acte adiţionale asumate de ambii parteneri.
   4. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului acord trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
   5. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau poştă electronică, cu condiţia confirmării în scris a comunicării.

    Prezentul acord a fost încheiat astăzi, ………, în 2 (două) exemplare originale, câte un exemplar pentru fiecare partener.
 

Fisiere atasate
Sari la conținut