go up

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTATILOR
           
SENAT

Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1 – (1) Prezenta lege reglementeaza cadrul legal privind respectarea si garantarea drepturilor copilului, cu precadere atunci cand acesta se afla in situatii care impun luarea de masuri de asistenta si/sau protectie speciala.
(2) Autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si persoanele fizice si juridice responsabile de protectia copilului sunt obligate sa respecte si sa garanteze drepturile copilului stabilite prin Constitutie si lege, in concordanta cu prevederile Conventiei Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr.18/1990, republicata, si ale celorlalte acte internationale in materie, la care Romania este parte.

Art. 2 – (1) Prezenta lege, orice alte reglementari adoptate in domeniul respectarii si garantarii drepturilor copilului, precum si orice act juridic emis sau, dupa caz, incheiat in acest domeniu se subordoneaza principiului interesului superior al copilului, prin respectarea, realizarea si exercitarea integrala a tuturor drepturilor acestuia.
(2) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv in legatura cu drepturile si obligatiile ce revin parintilor copilului, reprezentantilor sai legali si altor persoane carora acesta le-a fost incredintat in mod legal si va prevala in toate actiunile care privesc copiii, intreprinse de autoritatile publice si organismele private autorizate, precum si in cauzele solutionate de instantele judecatoresti.

Art. 3 – In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) Comisia – Comisia pentru Protectia Copilului, organ de specialitate aflat in subordinea consiliilor judetene si, respectiv, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
b)    copil – persoana care nu a implinit varsta de 18 ani si nu a dobandit capacitate deplina de exercitiu, in conditiile legii;
c)    copil lipsit definitiv de ingrijirea parinteasca – copilul care este lipsit de mediul sau familial si de ingrijirea ambilor parinti, ca urmare a faptului ca parintii sunt decedati, necunoscuti, decazuti din drepturile parintesti, pusi sub interdictie, disparuti ori declarati morti, in conditiile legii;
d)    Directia – Directia pentru Protectia si Asistenta Speciala a Copilului, institutie publica cu personalitate juridica rezultata din reorganizarea serviciului public specializat pentru protectia copilului existent in subordinea consiliilor judetene si locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
e) familie – parintii si copiii aflati in intretinerea acestora;
f) familie largita – copilul, parintii si rudele acestuia pana la gradul IV inclusiv;
g)    familie substitutiva – persoanele, altele decat cele care apartin familiei largite, care, in conditiile legii, asigura cresterea si ingrijirea copilului, inclusiv asistentul maternal profesionist;
h)    planul individualizat de protectie – actul administrativ prin care se realizeaza planificarea masurilor de protectie speciala a copilului, pe baza evaluarii psiho-sociale a copilului si a familiei, in vederea integrarii acelui copil care a fost separat de familia sa, intr-un mediu familial stabil permanent, in cel mai scurt timp posibil;
i)    planul de servicii – actul administrativ prin care se realizeaza planificarea acordarii asistentei speciale, pe baza evaluarii psiho-sociale a copilului si familiei, in vederea prevenirii separarii copilului de familia sa;
j)    reprezentant legal al copilului – persoana desemnata potrivit legii sa exercite drepturile si obligatiile parintesti fata de copil.

Art. 4 – (1) Copiii au dreptul la protectie si asistenta in realizarea si exercitarea deplina a drepturilor lor, in conditiile prezentei legi.
(2) Parintii sau reprezentantul legal al copilului au obligatia de a-si exercita si indeplini cu buna-credinta, tinand seama de interesul superior al copilului, drepturile si indatoririle care le revin fata de acesta, potrivit legii.
(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa-i sprijine pe parinti sau, dupa caz, pe reprezentantul legal, in realizarea obligatiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltand si asigurand in acest scop servicii diversificate si de calitate, corespunzatoare nevoilor copilului.

Art. 5 – (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, instantele judecatoresti, institutiile publice sau private, persoanele fizice sau persoanele juridice actioneaza in considerarea interesului superior al copilului, potrivit prevederilor legale.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa implice familia in toate deciziile, actiunile si masurile privitoare la copii si sa sprijine cresterea si educarea acestora in cadrul familiei.

Art. 6 – Respectarea si garantarea drepturilor copilului se realizeaza conform urmatoarelor principii:
a)    respectarea si promovarea interesului superior al copilului;
b) egalitatea sanselor si nediscriminarea;
c) responsabilizarea parintilor cu privire la exercitarea si indeplinirea drepturilor si obligatiilor parintesti;
d) cresterea copilului cu prioritate in familie, familia largita sau substitutiva;
e)    descentralizarea serviciilor de protectie a copilului, interventia multisectoriala si parteneriatul dintre institutiile publice si organismele s private autorizate;
f)    asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate;
g)    respectarea demnitatii si opiniei copilului, tinand cont de varsta si capacitatea de intelegere a acestuia;
h)    asigurarea stabilitatii si continuitatii in cresterea, ingrijirea si educarea copilului, tinand cont de originea sa etnica, religioasa, culturala si lingvistica, in cazul luarii unei masuri de protectie;
i)    celeritate in luarea unei masuri corespunzatoare de protectie;
j)    asigurarea protectiei impotriva abuzului si exploatarii copilului;
k)    asigurarea protectiei impotriva privarii de libertate si torturii, impotriva rapirii, traficului si vanzarii copilului.

Art. 7 – In toate cauzele care privesc aplicarea prezentei legi, competenta de solutionare revine tribunalului, daca legea nu prevede altfel. Cauzele vor fi solutionate de judecatori special desemnati potrivit regulilor stabilite prin ordin al Ministerului Justitiei.

CAPITOLUL II
Drepturile copilului

Art. 8 – (1) Copilul are dreptul sa creasca alaturi de parintii sai, acestia fiind obligati sa-i asigure o dezvoltare armonioasa fizica, intelectuala, emotionala si morala.
(2) Copilul nu poate fi separat de parintii sai, sau de unul dintre ei, impotriva vointei lor, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.
(3) Copilul care nu locuieste la parintii sai sau, dupa caz, la unul dintre ei, are dreptul de a avea legaturi personale cu acestia.

Art. 9 – (1) Copilului trebuie sa i se asigure, imediat dupa nastere, intocmirea actului de nastere, in conditiile legii.
(2) Parintii au obligatia de a declara nasterea copilului, in vederea inregistrarii acesteia si a intocmirii actului de nastere, in termen de 5 zile de la nasterea acestuia. Oricare dintre parinti va putea face declaratia de nastere in vederea inregistrarii.
(3) Daca, din diferite motive, parintii nu fac declaratia de nastere in termenul prevazut la alin. (2), obligatia declararii in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a neindeplinirii de catre parinti a obligatiei de a declara nasterea revine medicului, persoanelor care au fost de fata la nastere sau personalului din unitatea in care a avut loc nasterea, rudelor ori vecinilor care au luat cunostinta despre nasterea unui copil.
(4) Pentru verificarea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1)-(3), primarul, respectiv Primarul General al Capitalei, desemneaza un reprezentant pentru una sau mai multe maternitati, dupa caz. In cazul in care reprezentantul primarului constata ca in cadrul maternitatii exista copii a caror nastere nu a fost declarata in termenul legal, acesta are la randul sau obligatia sa declare nasterea in vederea inregistrarii.
(5) Dispozitiile prezentei legi referitoare la actele de stare civila ale copilului se completeaza cu prevederile Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282 din data de 11 noiembrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 10 – (1) Unitatile sanitare, cele de protectie sociala, centrele de plasament, entitatile fara personalitate juridica, alte persoane fizice sau juridice care interneaza sau primesc in ingrijire gravide sau copii care nu poseda acte pe baza carora sa li se poata stabili identitatea sunt obligate sa anunte, de indata, in scris, serviciul public comunitar local de evidenta a persoanei in vederea stabilirii identitatii lor.
(2) Cand nasterea a avut loc in afara unitatilor sanitare, medicul de familie, avand cabinetul inregistrat in raza teritoriala unde a avut loc nasterea, este obligat ca, la cererea oricarei persoane interesate, sa constate nasterea copilului, dupa care sa intocmeasca si sa elibereze certificatul medical constatator al nasterii copilului, chiar daca mama nu este inscrisa pe lista cabinetului sau.

Art. 11 – Fata de copilul gasit sau care este abandonat de catre mama in spital, se ia o masura de protectie speciala, potrivit prezentei legi, imediat dupa intocmirea procesului-verbal de catre politie sau de catre reprezentantul primarului, prevazut la art. 9 alin. (4).

Art. 12 – (1) Copilul are dreptul la educatie, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare in domeniu.
(2) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul educatiei sunt obligate sa intreprinda, in conditiile legii, toate masurile necesare pentru:
a)    facilitarea accesului la educatia prescolara si asigurarea invatamantului primar obligatoriu si gratuit pentru toti copiii;
b)    dezvoltarea de programe de educatie pentru parintii tineri;
c)    crearea de alternative educationale pentru copiii care nu pot raspunde la cerintele programei scolare nationale, pentru a nu intra prematur pe piata muncii;
d)    crearea de alternative educationale pentru copiii care au abandonat scoala, in vederea reintegrarii lor in sistemul national de educatie.
(3) In cadrul procesului instructiv-educativ, copilul trebuie sa fie informat asupra drepturilor sale, precum si asupra modalitatilor de exercitare a acestora.

Art. 13 – (1) Copilul are dreptul de a se bucura de cea mai buna stare de sanatate si de a beneficia de serviciile medicale si de recuperare necesare pentru asigurarea realizarii efective a acestui drept.
(2) Accesul copilului la servicii medicale si de recuperare, precum si la medicatia adecvata starii sale in caz de boala este gratuit si garantat de catre stat.
(3) Organele de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale, precum si orice alte institutii publice sau private cu atributii in domeniul sanatatii sunt obligate sa intreprinda, in conditiile legii, masurile necesare pentru:
a)    reducerea mortalitatii infantile;
b)    asigurarea si dezvoltarea masurilor primare de ocrotire a sanatatii;
c)    combaterea maladiilor si a malnutritiei;
d)    asigurarea ocrotirii sanatatii mamelor in perioada pre- si post-natala;
e)    informarea parintilor si a copiilor cu privire la sanatatea si alimentatia copilului, inclusiv cu privire la avantajele alaptarii, igienei si salubritatii mediului inconjurator;
f)    dezvoltarea de actiuni si programe pentru ocrotirea sanatatii si de prevenire a bolilor, de asistenta a parintilor si de educatie, precum si de servicii in materie de planificare familiala;
g)    verificarea periodica a tratamentului copiilor care au fost plasati pentru a primi ingrijire, protectie sau tratament.
(4) In situatia exceptionala in care viata copilului se afla in pericol iminent ori exista riscul producerii unor consecinte grave cu privire la sanatatea sau integritatea acestuia, medicul are dreptul de a efectua acele acte medicale de stricta necesitate pentru a salva viata copilului, chiar fara a avea acordul parintilor sau al reprezentantului legal al acestuia.
(5) Vizitele periodice ale personalului medical de specialitate la domiciliul gravidelor si al copiilor pana la implinirea varstei de 1 an sunt obligatorii, in vederea ocrotirii sanatatii mamei si copilului, educatiei pentru sanatate, prevenirii abandonului, abuzului sau neglijarii copilului.

Art. 14 – (1) Copilul are dreptul de a fi protejat impotriva exploatarii economice si de a nu fi constrans la vreo munca ce comporta vreun risc potential sau care este susceptibila sa ii compromita educatia ori sa ii dauneze sanatatii sau dezvoltarii sale fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale.
(2) Copilul dobandeste capacitate de munca dupa absolvirea invatamantului obligatoriu, insa nu inainte de a implini varsta de 15 ani.

Art. 15 – (1) Copilul are dreptul de a beneficia de asistenta sociala si asigurari sociale in functie de resursele si de situatia in care se afla acesta si persoanele responsabile de intretinerea sa.
(2) In cazul in care parintii sau persoanele care au, potrivit legii, obligatia de a intretine copilul nu pot asigura din motive independente de vointa lor satisfacerea nevoilor minime de locuinta, hrana, imbracaminte si educatie ale copilului, statul, prin autoritatile publice competente, este obligat sa asigure acestora sprijin corespunzator, sub forma de prestatii financiare, prestatii in natura, precum si sub forma de servicii, in conditiile legii.
(3) Cuantumul prestatiilor se stabileste pe baza cosului minim de consum lunar si a necesarului de satisfacere a nevoilor de baza prevazute la alin. (2) si se aproba prin hotarare a Guvernului. Aceste prestatii nu se vor lua in calcul in vederea acordarii ajutorului social pentru asigurarea venitului minim garantat.
(4) Situatiile prevazute la alin. (2) se constata de catre autoritatile administratiei publice locale competente, pe baza de ancheta sociala.

Art. 16 – (1) Copilul cu handicap are dreptul la ingrijire speciala, adaptata nevoilor sale.
(2) Ingrijirea speciala trebuie sa asigure atat dezvoltarea fizica si psihica, cat si dezvoltarea personalitatii copiilor cu handicap. Ea consta in ajutor adaptat situatiei copilului si situatiei parintilor acestuia sau a celor carora le este incredintat, acordat gratuit, ori de cate ori acest lucru este posibil, pentru facilitarea accesului efectiv si fara discriminare al copiilor cu handicap la educatie, formare profesionala, servicii medicale, recuperare, pregatire in vederea ocuparii unui loc de munca, activitati recreative, care sa le permita deplina integrare sociala si dezvoltare individuala, inclusiv dezvoltarea lor culturala si spirituala.
(3) Autoritatile administratiei publice centrale si locale sunt obligate sa initieze programe si sa asigure resursele necesare dezvoltarii serviciilor destinate satisfacerii nevoilor copiilor cu handicap si ale familiilor acestora.

Art. 17 – (1) Copilul are dreptul la imagine publica si viata intima.
(2) Este interzisa orice actiune de natura sa afecteze imaginea publica sau dreptul copilului la viata intima, privata si familiala.

Art. 18 – (1) Copilul are dreptul de a-si cunoaste parintii, de a fi ingrijit de acestia, de a-si pastra identitatea, cetatenia, numele si relatiile de familie astfel cum sunt prevazute de lege, fara nici o ingerinta, si nu poate fi separat, temporar sau definitiv, de familia sa decat in cazurile prevazute expres si limitativ de lege si in conformitate cu procedurile prevazute de aceasta.
(2) Este interzisa separarea copilului de familia sa doar pentru existenta unor dificultati de natura materiala ale familiei.

Art. 19 – Copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care sa permita dezvoltarea sa fizica, mentala, spirituala, morala si sociala.

Art. 20 – (1) Copilul are dreptul la libertate de exprimare si la opinie.
(2) Opiniile copilului ascultat in orice procedura judiciara sau administrativa vor fi luate in considerare in raport cu varsta si cu gradul sau de maturitate.
(3) Parintii nu pot restrictiona dreptul copilului minor la libertatea de exprimare, decat in cazurile prevazute de lege.

Art. 21 – (1) In orice procedura judiciara sau administrativa care il priveste, copilul care a implinit varsta de 10 ani are dreptul de a fi ascultat fie de catre judecator, fie de catre o persoana desemnata de acesta. Cu toate acestea, poate fi ascultat si copilul care nu a implinit varsta de 10 ani, daca instanta considera ca este necesar pentru solutionarea cauzei.
(2) Dispozitiile legale speciale privind consimtamantul sau prezenta copilului, in procedurile care il privesc, precum si prevederile referitoare la desemnarea de catre instanta a unui reprezentant, curator sau tutore, in caz de conflict de interese, raman aplicabile.

Art. 22 – (1) Regulamentele proprii ale persoanelor juridice care desfasoara activitati de protectie a copilului vor specifica expres regulile stabilite pentru a asigura exercitarea drepturilor si indeplinirea indatoririlor de catre copii, in conformitate cu varsta, sanatatea si gradul de maturitate al acestora.
(2) Aceste regulamente vor fi expuse intr-un loc vizibil astfel incat sa permita accesul copiilor si informarea lor adecvata.

Art. 23 – (1) Misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei au obligatia de a intreprinde toate masurile necesare pentru intoarcerea in tara si predarea catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului a copiilor cetateni romani aflati in strainatate, care, din orice motive, nu sunt insotiti de parinti sau de reprezentantul legal, dupa caz.
(2) Cheltuielile efectuate in strainatate pentru intoarcerea in tara a copiilor prevazuti la alin. (1) se suporta de misiunile diplomatice si consulare ale Romaniei. Cheltuielile efectuate in tara, pana la incredintarea copiilor catre parinti, reprezentantul legal sau catre unitatile de asistenta speciala sau de protectie speciala, publice sau private, se suporta de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(3) Dupa identificarea parintilor sau a reprezentantilor legali ai copiilor intorsi in tara, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului va asigura predarea acestora. In cazul in care acestia nu pot sau refuza sa preia copilul, el va fi predat unitatilor de asistenta speciala sau de protectie speciala, publice sau private  sau organismelor private autorizate care asigura protectia speciala a copilului.
(4) Procedura de identificare a parintilor sau a reprezentatilor legali ai copiilor, precum si a unitatilor de asistenta speciala si protectie speciala, publice sau private, competente sa asigure protectia copiilor in situatia prevazuta la alin. (3) se stabileste prin hotarare a Guvernului.

Art. 24 – Prevederile prezentului capitol nu epuizeaza sfera drepturilor copilului, astfel cum este aceasta prevazuta de dispozitiile art. 1 alin. (2).

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile parintesti

Art. 25 – (1) Parintii au aceleasi drepturi si obligatii fata de copiii lor, indiferent daca acestia sunt din casatorie, din afara casatoriei sau adoptati.
(2) Parintii au obligatia de a-si exercita si indeplini cu buna-credinta, tinand seama de interesul superior al copilului, drepturile si indatoririle care le revin fata de acesta, potrivit legii.
(3) Parintii sunt egali in drepturi si au o responsabilitate comuna pentru cresterea copilului lor. Oricare dintre parinti, care indeplineste singur un act curent, obisnuit pentru exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor parintesti, este prezumat ca are si consimtamantul celuilalt parinte.

Art. 26 – (1) Parintii au obligatia de intretinere a copiilor lor.
(2) Parintii au dreptul si obligatia sa ingrijeasca copilul si sa asigure conditiile necesare pentru dezvoltarea fizica, psihica, intelectuala si morala a copilului.
(3) Parintii trebuie sa ingrijeasca de sanatatea, educatia si formarea profesionala a copilului.
(4) Parintii copilului au dreptul sa primeasca informatiile necesare pentru ingrijirea copilului, precum si asistenta pentru cresterea si educarea acestuia.

Art. 27 – Parintii au dreptul sa ceara inapoierea copilului de la orice persoana care-l detine fara drept. Instanta va respinge cererea, daca inapoierea este contrara interesului superior al copilului. Acesta va fi ascultat in conformitate cu prevederile art. 20 si art. 21.

Art. 28 – (1) Parintii nu au nici un drept asupra bunurilor copilului si nici copilul asupra bunurilor parintilor, exceptand dreptul la mostenire si la intretinere.
(2) Parintii au dreptul si obligatia de a administra bunurile copilului lor si de a-l reprezenta in actele juridice civile pana la implinirea varstei de 14 ani. Dupa implinirea varstei de 14 ani, copilul isi exercita singur aceste drepturi si isi indeplineste tot astfel obligatiile, insa numai cu incuviintarea prealabila a parintilor.
(3) Dispozitiile legale referitoare la actiunea in anulare pentru leziune se aplica in cazul minorilor care, avand varsta de 14 ani impliniti, incheie singuri, fara incuviintarea prealabila a parintilor sau a reprezentantului legal, acte juridice pentru a caror validitate nu se cere si incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare, daca aceste acte le aduc vreo vatamare.
(4) Actele juridice incheiate de minorii care nu au implinit varsta de 14 ani, sunt anulabile pentru incapacitate, chiar daca nu este leziune.
(5) Minorii care nu au implinit varsta de 14 ani nu raspund pentru fapta lor ilicita decat daca se dovedeste ca au lucrat cu discernamant.
(6) Dispozitiile Titlului III – „Ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane”, Capitolul I – „Ocrotirea minorului”, Sectiunea a II-a – „Tutela minorului” din Codul familiei se aplica prin analogie. In situatia in care copilul nu are alte bunuri decat cele de uz personal, inventarul prevazut la art. 126 din Codul familiei nu se va intocmi.

Art. 29 – Parintii au fata de copilul lor urmatoarele obligatii:
a)    sa coopereze cu copilul si sa ii respecte viata intima, privata si demnitatea umana;
b)    sa informeze copilul despre toate actele si faptele care l-ar putea afecta si sa ia in considerare opinia acestuia;
c)    sa intreprinda toate masurile necesare pentru realizarea drepturilor copilului lor;
d)    sa coopereze cu persoanele fizice si juridice cu atributii in domeniul ingrijirii, educarii si formarii profesionale a copilului.

Art. 30 – Parintii nu pot, in afara unor motive temeinice, sa impiedice corespondenta si legaturile personale ale copilului cu bunicii ori cu fratii sai. 

Art. 31 – Parintii au dreptul de a mentine relatii personale cu copiii lor pe toata perioada instituirii unei masuri de protectie speciala fata de acestia, cu exceptia situatiilor in care mentinerea relatiilor este incompatibila cu masura dispusa.

Art. 32 – (1) Exercitarea drepturilor, indeplinirea obligatiilor parintesti, precum si masurile privitoare la persoana si bunurile copiilor se realizeaza de catre parinti, de comun acord.
(2) Daca unul dintre parinti este decedat, declarat judecatoreste disparut sau mort, decazut din drepturile parintesti, pus sub interdictie sau daca, din orice alt motiv, se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa, celalalt parinte va exercita singur drepturile parintesti.
(3) Copilul locuieste la parintii sai. Daca parintii nu locuiesc impreuna, acestia vor decide de comun acord la care dintre ei va locui copilul.

Art. 33 – In cazul parintilor divortati, instanta de divort poate sa incuviinteze exercitarea in comun a drepturilor parintesti si dupa desfacerea casatoriei.
 
Art. 34 – (1) In cazul copilului din afara casatoriei recunoscut de ambii parinti, concomitent sau, dupa caz, succesiv, drepturile parintesti se exercita in comun si in mod egal.
(2) Daca filiatia copilului din afara casatoriei se stabileste prin hotarare judecatoreasca, instanta este obligata sa dispuna asupra modului de exercitare a drepturilor parintesti, fiind aplicabile prin asemanare dispozitiile privitoare la divort.

Art. 35 – (1) Copilul are drept de intretinere din partea parintilor sai.
(2) Contributia la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului stabilita, in conditiile legii, de catre instanta in sarcina unuia dintre parinti, se indexeaza de drept, in functie de rata inflatiei, o data cu indexarea de catre Guvern a drepturilor de asigurari sociale de stat.
(3) In situatia in care parintele obligat la plata contributiei prevazute la alin. (2) refuza sau nu poate plati, Directia competenta va sprijini celalalt parinte care are copilul in intretinere in efectuarea demersurilor necesare pentru indeplinirea de catre celalalt parinte a obligatiilor ce ii revin.
(4) De asemenea, parintii sunt sprijiniti in indeplinirea obligatiei lor de intretinere fata de copii, sub forma unor prestatii financiare sau in natura, in conditiile legii.
(5) Orice neintelegere intre parintii copilului cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor parintesti, precum si orice alte divergente referitoare la persoana si bunurile copilului, se solutioneaza de catre instanta.
(6) Instanta decide, in conditiile prevazute la alin. (5), cu privire la obligatia de intretinere care este datorata copilului, felul acesteia si modalitatea de executare, precum si cu privire la contributia fiecaruia dintre parinti.
(7) In toate cauzele prevazute de prezentul articol, instanta va cita parintii, copilul care a implinit varsta de 10 ani si autoritatea tutelara.

Art. 36 – (1) Primarul, prin serviciul de autoritate tutelara, este obligat sa exercite controlul asupra felului in care parintii isi indeplinesc indatoririle privitoare la persoana si bunurile copilului si sa sesizeze Directia, atunci cand este necesara luarea unei masuri de asistenta speciala si/sau de protectie speciala, in conditiile prezentei legi.
(2) Reprezentantii autoritatii tutelare au dreptul sa viziteze copiii la locuinta lor si sa se informeze pe orice cale despre felul cum acestia sunt ingrijiti, despre sanatatea si dezvoltarea lor fizica, educarea, invatatura si pregatirea lor profesionala pentru o activitate folositoare colectivitatii, acordand, la nevoie, indrumarile necesare.

Art. 37 – (1) Daca in timpul cat se afla in ingrijirea parintilor sau a unuia dintre ei, viata, sanatatea si/sau integritatea si dezvoltarea fizica si/sau psihica a copilului este primejduita in orice mod prin modul in care se exercita drepturile parintesti sau prin neglijenta grava in indeplinirea obligatiilor de parinte, instanta, la cererea Directiei sau a procurorului, va putea pronunta decaderea parintilor, respectiv a parintelui, din drepturile parintesti, o data cu pronuntarea uneia dintre masurile de protectie speciala prevazute de prezenta lege.
(2) Judecata cauzei se va face cu citarea parintilor si a Directiei si cu participarea procurorului.

CAPITOLUL IV
Institutii si servicii

Sectiunea 1
Institutii la nivel central

Art. 38 – Activitatea de protectie si promovare a drepturilor copilului, elaborarea politicilor si strategiilor in domeniul promovarii drepturilor copilului, a asistentei speciale si/sau protectiei speciale a copilului, urmarirea si asigurarea aplicarii unitare a reglementarilor, precum si controlul activitatilor din domeniul propriu, se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica.

Art. 39 – Apararea drepturilor si libertatilor copilului in raporturile acestuia cu autoritatile publice se asigura de catre Avocatul Copilului, care este organizat si functioneaza ca departament in cadrul institutiei Avocatului Poporului.

Art. 40 – Autoritatea publica romana care supravegheaza si sprijina activitatile de protectie a copilului prin adoptie si realizeaza cooperarea internationala in acest domeniu este Oficiul Roman pentru Adoptii, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului.

Sectiunea a 2-a
Institutii si servicii la nivel local

Art. 41 – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa garanteze si sa promoveze respectarea drepturilor copiilor din unitatile administrativ-teritoriale si sa asigure asistenta speciala si protectia speciala a copilului, la nivelul standardelor elaborate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(2) Unitatile de asistenta speciala si/sau protectie speciala, organizate si dezvoltate, in conditiile prezentei legi, de autoritatile administratiei publice locale, au drept obiectiv mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor copilului si ale familiei sale, pentru depasirea unor situatii de nevoie, precum si ocrotirea, ingrijirea, recuperarea si reintegrarea sociala si educationala a copilului.

Art. 42 – (1) In exercitarea atributiilor prevazute la art. 41, in subordinea consiliului judetean si, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza Comisia, ca organ de specialitate al acestora, avand urmatoarele atributii:
a) stabileste incadrarea in grad de handicap si orientarea scolara a copilului;
b) decide, in conditiile prezentei legi, cu privire la propunerile Directiei referitoare la stabilirea unei masuri de protectie speciala a copilului;
c) solutioneaza cererile privind eliberarea atestatului de asistent maternal profesionist;
d) solutioneaza plangerile copiilor cu privire la incalcarea drepturilor lor;
e) alte atributii, in conditiile legii.
(2) Organizarea si functionarea Comisiei se reglementeaza prin hotarare a Guvernului.

Art. 43 – (1) Serviciul public specializat pentru protectia copilului, existent in subordinea consiliilor judetene si locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se reorganizeaza ca Directie, institutie publica cu personalitate juridica.
(2) Directia indeplineste urmatoarele functii:
a) de coordonare – prin care asigura monitorizarea, planificarea si coordonarea activitatilor de asistenta speciala si protectie speciala a copilului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale; in acest scop, serviciile locale de asistenta sociala, organismele private autorizate, precum si alte institutii publice si private locale sunt obligate sa colaboreze cu Directia;
b) de executie – prin care asigura pregatirea si aplicarea masurilor de protectie speciala a copilului, in conditiile prezentei legi; in acest sens, Directia asigura protectie, gazduire, ingrijire, activitati de recuperare si reintegrare sociala copilului pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala;
c) de reprezentare – prin care asigura reprezentarea consiliului judetean, respectiv, consiliul local de sector al municipiului Bucuresti, in domeniul asistentei speciale si al protectiei speciale a copilului, in relatia cu alte institutii sau organisme publice sau private;
d) de administrare – prin care asigura administrarea patrimoniului propriu;
e) de control – prin care verifica si sesizeaza, dupa caz,  autoritatile publice competente cu privire la modul de aplicare a masurilor de asistenta speciala si protectie speciala a copilului.
(3) Structura organizatorica, numarul de personal si finantarea Directiilor se aproba prin hotarare a consiliului judetean sau consiliului local al sectoarelor municipiului Bucuresti care le infiinteaza, astfel incat sa asigure indeplinirea in mod corespunzator a atributiilor ce le revin, precum si realizarea deplina si exercitarea efectiva a drepturilor copilului.
(4) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 44 – In indeplinirea obligatiei prevazute la art. 41, primarul solicita sau, dupa caz, dispune luarea de masuri de asistenta speciala si/sau de protectie speciala a copilului, in conditiile legii.

Art. 45 – In indeplinirea obligatiei prevazute la art. 41, pentru acordarea asistentei speciale, consiliul local, prin serviciul local de asistenta sociala:
a) monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea acestor date si informatii;
b) identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea asistentei speciale;
c) elaboreaza documentatia pentru acordarea asistentei speciale copilului si familiei acestuia, potrivit legii;
d) realizeaza si sprijina activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa;
e) actioneaza pentru stabilirea identitatii copilului si acorda sprijin primarului in vederea instituirii masurilor de protectie speciala, potrivit legii;
f) asigura si urmareste aplicarea masurii supravegherii specializate stabilite de autoritatile publice competente pentru copilul care a savarsit o fapta penala dar nu raspunde penal, in conditiile prezentei legi;
g) inainteaza propuneri  primarului, vizand sesizarea Directiei, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii;
h) colaboreaza cu Directia in domeniul asistentei speciale si al protectiei speciale a copilului si transmite acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
i) viziteaza periodic la domiciliu copiii care beneficiaza de asistenta speciala.

Art. 46 – (1) Pentru asigurarea asistentei speciale la nivel local, consiliul local are obligatia sa organizeze, in mod autonom sau prin asociere, urmatoarele unitati de asistenta speciala:
a)    centre de zi;
b)    centre maternale;
c)    centre de consiliere si sprijin pentru parinti;
d)    centrul de servicii de asistenta si monitorizare a femeii gravide predispuse sa-si abandoneze copilul;
e)    centre de zi pentru copilul cu handicap;
f)    centrul de servicii de prevenire a abandonului de copii prin planificare familiala si educatie contraceptiva;
g)    orice alte unitati destinate sa previna separarea  copilului de familie, altele decat cele prevazute la art. 48.
(2) In situatia in care consiliul local nu identifica resurse financiare si umane suficiente pentru a organiza unitatile mentionate la alin. (1), la cererea acestuia, Directia va organiza un centru de servicii comunitare. Consiliul local asigura finantarea cu pana la 50% a cheltuielilor de functionare a centrului de servicii comunitare, cota parte si cuantumul total al acestor cheltuieli fiind stabilite, anual, prin hotararea consiliului judetean.

Art. 47 – Structura-cadru organizatorica, atributiile si standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea unitatilor de asistenta speciala a copilului se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 48 – Pentru asigurarea protectiei speciale, in structura Directiei se organizeaza si functioneaza urmatoarele unitati de protectie speciala:
a) centre de plasament de tip familial;
b) centre de plasament pentru copilul cu handicap sever;
c) centre de plasament specializate pentru copilul care a savarsit o fapta penala, dar nu raspunde penal;
d) centre de primire in regim de urgenta;
e) centre specializate pentru copilul abuzat sau neglijat;
f) centre de servicii comunitare.

Art. 49 – Structura-cadru organizatorica, atributiile si standardele minime obligatorii pentru organizarea si functionarea unitatilor de protectie speciala a copilului se elaboreaza de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si se aproba prin hotarare a Guvernului.

Art. 50 – (1) Organismele private autorizate pot organiza unitati de asistenta speciala si de protectie speciala a copilului numai in baza unei conventii incheiate cu Directia, pentru unitatile de asistenta speciala mentionate la art. 46, respectiv cu consiliul local, pentru unitatile  de protectie speciala mentionate la art. 48 alin. (1).
(2) Directia, organismul privat autorizat si, respectiv, serviciul local de asistenta sociala incheie cu parintii sau reprezentantul legal al copilului o conventie care reglementeaza drepturile si obligatiile ce revin partilor in realizarea masurilor de protectie speciala si acordarea serviciilor de asistenta speciala prevazute in planul individualizat de protectie sau in planul de servicii.
(3) Cazurile in care se incheie conventiile prevazute la alin. (1), precum si continutul minimal al acestora, vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.

Art. 51 – (1) Nomenclatorul unitatilor de asistenta speciala si protectie speciala a copilului va fi elaborat si revizuit de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si va cuprinde tipurile si standardele minime pentru unitatile care pot fi organizate in Romania in acest domeniu.
(2) Unitatile de asistenta speciala si de protectie speciala a copilului, organizate in conditiile prezentei legi de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate, vor functiona numai dupa ce au obtinut licenta de functionare a serviciului respectiv, eliberata de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(3) Conditiile si procedura de acordare a licentei pentru autoritatile publice si organismele private care activeaza in domeniul asistentei speciale si/sau al protectiei speciale a copilului, precum si cazurile si procedura de suspendare, limitare si retragere a licentei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial, Partea I.

Art. 52 – (1) Formarea initiala in domeniul asistentei speciale si/sau al protectiei speciale a copilului este obligatorie pentru toate categoriile profesionale din sistem sau pentru cei care iau decizii pentru copil.
(2) Specializarea in domeniul asistentei speciale si/sau al protectiei speciale a copilului se asigura pentru toate categoriile profesionale din sistem in baza standardelor aprobate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.
(3) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, precum si, dupa caz, cu celelalte institutii publice si private interesate, va asigura formarea profesionala initiala si specializarea personalului care, in exercitarea sarcinilor ce ii revin, intra in contact cu domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului.

CAPITOLUL V
Organisme private

Art. 53 – Organismele private care desfasoara activitati in domeniul asistentei speciale si/sau protectiei speciale a copilului sunt persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial, constituite, acreditate si licentiate in conditiile legii.

Art. 54 – Organismele private legal constituite si acreditate pot organiza si dezvolta unitatile prevazute de art. 46 si art. 48 din prezenta lege, precum si alte activitati in domeniul asistentei speciale si/sau protectiei speciale a copilului, numai pe baza licentei eliberate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului, cu respectarea standardelor de calitate elaborate de aceasta.

Art. 55 – In situatia in care se constata ca organismul privat autorizat nu respecta normele legale aplicabile in domeniul asistentei speciale si/sau protectiei speciale a copilului, licenta acestuia poate fi suspendata, limitata sau retrasa.

CAPITOLUL VI
Asistenta speciala si protectia speciala a copilului

Sectiunea 1
Dispozitii comune

Art. 56 – Asistenta speciala a copilului reprezinta ansamblul prestatiilor financiare sau in natura, permanente, temporare sau exceptionale, acordate pentru depasirea unei situatii de nevoie, in vederea prevenirii tuturor situatiilor care pot conduce la separarea copilului de familia sa, si asigurarii accesului copilului si a familiei sale la serviciile destinate mentinerii copilului in familie.

Art. 57 – Protectia speciala a copilului reprezinta ansamblul masurilor si serviciilor destinate ingrijirii si bunastarii copilului ramas temporar sau lipsit definitiv de ingrijirea parinteasca sau care, pentru protejarea intereselor sale, nu poate fi lasat in familie.

Art. 58 – Asistenta speciala si protectia speciala a copilului au drept scop promovarea cresterii si educarii copilului in cadrul familiei, prevenirea si eliminarea situatiilor care pot conduce la separarea copilului de parintii sai, precum si ocrotirea acestuia in cazul in care a ramas temporar sau definitiv fara ingrijirea parinteasca.

Art. 59 – (1) Copilul beneficiaza de asistenta speciala si/sau de protectia speciala prevazute de prezenta lege, pana la dobandirea capacitatii depline de exercitiu.
(2) La cererea tanarului, exprimata dupa implinirea varstei de 18 ani, daca isi continua studiile, masurile de asistenta speciala se stabilesc, in conditiile legii, pe toata durata continuarii studiilor, dar fara a se depasi varsta de 26 de ani.
(3) Tanarul care a implinit varsta de 18 ani si a beneficiat de o masura de protectie, speciala dar care nu isi continua studiile si nu are posibilitatea revenirii in propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiaza, la cerere, pe o perioada de pana la 2 ani, de sprijin si asistenta speciala in scopul facilitarii integrarii sale sociale.
(4) Asistenta speciala prevazuta la alin. (2) si (3) se acorda de catre Directie si organismele private autorizate, in colaborare cu autoritatile administratiei publice centrale si locale si institutiile publice cu atributii in domeniu.

Sectiunea a 2-a
Planul de servicii si planul individualizat de protectie

Art. 60 – (1) Asistenta speciala se acorda copilului, tanarului si/sau familiei sale, dupa caz, in baza planului de servicii.
(2) Masurile de protectie speciala a copilului se stabilesc si se realizeaza in baza planului individualizat de protectie.
(3) Planurile prevazute la alin. (1) si (2) se intocmesc si revizuiesc in conformitate cu normele metodologice elaborate si aprobate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 61 – (1) Planul de servicii se intocmeste de catre serviciul local de asistenta sociala din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla copilul, in urma evaluarii situatiei copilului si familiei acestuia.
(2) Planul de servicii se aproba prin dispozitia primarului.
(3) Planul de servicii are ca obiectiv prevenirea separarii copilului de parintii sai. In vederea atingerii acestui obiectiv, serviciul local de asistenta sociala sprijina accesul copilului si al familiei sale la serviciile destinate mentinerii copilului in familie.
(4) Planul de servicii poate avea ca finalitate transmiterea catre Directie a cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului doar dupa luarea tuturor masurilor de asistenta speciala pentru mentinerea copilului in cadrul familiei sale, inclusiv cele de facilitare a accesului copilului si al familiei la unitatile de asistenta speciala prevazute la art. 46 alin. (1).

Art. 62 – (1) Planul individualizat de protectie se intocmeste de catre Directie imediat dupa transmiterea cererii de instituire a unei masuri de protectie speciala, alta decat tutela, formulata de primar, la propunerea serviciului local de asistenta sociala din unitatea administrativ-teritoriala unde se afla copilul.
(2) La stabilirea obiectivelor se acorda prioritate reintegrarii copilului in familie sau, daca aceasta nu este posibila, plasamentului copilului in familia largita. Obiectivele planului individualizat de protectie se stabilesc cu consultarea obligatorie a parintilor si a membrilor familiei largite care au putut fi identificati.
(3) Planul individualizat de protectie poate avea ca finalitate reintegrarea copilului in familia sa sau adoptia acestuia in conditiile legii.
(4) Planul individualizat de protectie poate prevedea plasamentul copilului intr-un centru de plasament, numai in cazul in care nu a putut fi luata fata de acesta o masura care sa asigure cresterea si ingrijirea lui in familia largita sau intr-o familie substitutiva.

Sectiunea a 3-a
Realizarea serviciilor de asistenta speciala si a masurilor de protectie speciala

Art. 63 – (1) Asistenta speciala se acorda in baza planului de servicii elaborat de serviciul local de asistenta sociala si aprobat prin dispozitie a primarului, sub forma de prestatii financiare sau in natura si/sau prin asigurarea accesului copilului si al familiei sale la unitatile de asistenta speciala destinate mentinerii copilului in familie, prevazute la art. 46 alin. (1).
(2) In cazul in care mentinerea copilului in familia sa nu este posibila ca urmare a acordarii asistentei speciale, primarul va transmite Directiei cererea de instituire a unei masuri de protectie speciala a copilului.

Art. 64 – Masurile de protectie speciala a copilului sunt urmatoarele:
a) tutela;
b) plasamentul;
c) plasamentul in regim de urgenta;
d) adoptia;
e) supravegherea specializata.

Art. 65 – Beneficiaza de masurile de protectie speciala, instituite de prezenta lege, urmatorii:
a) copilul lipsit definitiv de ingrijirea parinteasca – pentru care se va institui tutela;
b) copilul lipsit defintiv de ingrijirea parinteasca si pentru care nu s-a instituit tutela;
c) copilul a carui dezvoltare, sanatate, integritate si/sau securitate sunt periclitate in familie din motive independente de vointa parintilor;
d) copilul abuzat sau neglijat;
e) copilul parasit sau lipsit de supraveghere;
f) copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal.

Art. 66 – (1) In situatia prevazuta de art. 65 lit. a), tutela se dispune potrivit dispozitiilor Titlului III- „Ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane”, Capitolul I – „Ocrotirea minorului”, Sectiunea a II-a – „Tutela minorului” din Codul Familiei, de catre autoritatea tutelara in a carei raza administrativ-teritoriala domiciliaza copilul.
(2) Sarcina tutelei poate fi incredintata unei persoane sau unei familii unite prin casatorie. Drepturile si indatoririle cu privire la copil se exercita si se indeplinesc de cei doi soti in comun si in mod egal. Dispozitiile legale din materia divortului privind masurile dispuse de instanta cu privire la copiii minori ai sotilor se aplica in mod corespunzator.
(3) Atunci cand tutela se incredinteaza unei familii unite prin casatorie, raspunderea pentru indeplinirea sarcinilor tutelei este solidara.

Art. 67 – (1) Plasamentul copilului este o masura de protectie speciala cu un caracter temporar si care poate fi dispus in conditiile prezentei legi la familia largita, la familia substitutiva sau la unitatile de protectie speciala prevazute de art. 48 lit. a), c) si e).
(2) Pe toata durata plasamentului, domiciliul copilului se afla la persoana sau unitatea care il are in ingrijire.
(3) Plasamentul copilului care nu a implinit varsta de 2 ani poate fi dispus numai la familia largita sau substitutiva, plasamentul acestuia intr-o unitate din cele prevazute in art. 48 fiind interzis.
(4) In stabilirea masurii de plasament se va urmari, dupa caz, ca aceasta sa asigure, pe cat posibil, exercitarea dreptului de vizita al parintilor si mentinerea legaturilor acestora cu copilul, precum si mentinerea fratilor impreuna.

Art. 68 – Masura plasamentului se stabileste de catre:
a) Comisie – in cazurile prevazute la art. 65 lit. c), d), e) si f), atunci cand exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal;
b) de catre instanta – in cazul prevazut la art. 65 lit. b), precum si in cazurile prevazute la art. 65 lit. c), d) si e), in cazul in care nu exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal.

Art. 69 – (1) Masura plasamentului se dispune de instanta de la domiciliul copilului, la cererea Directiei.
(2) Judecata se face in camera de consiliu.
(3) Judecata se face cu citarea Directiei, a parintilor sau, dupa caz, a persoanei fizice sau juridice la care urmeaza sa se dispuna masura plasamentului si a oricaror altor persoane care pot da relatii in cauza despre copil.
(4) Participarea procurorului este obligatorie.
(5) Directia va prezenta raportul referitor la copil, care va cuprinde date privind personalitatea, starea fizica si mentala a copilului, antecedentele acestuia, conditiile in care a fost crescut si in care a trait, precum si orice alte date referitoare la cresterea si educarea copilului, care pot servi solutionarii cauzei.
(6) Instanta poate administra orice probe admise de lege.
(7) Hotararea instantei este definitiva si poate fi atacata cu recurs.
(8) In stabilirea masurii de plasament instanta va urmari, dupa caz, ca aceasta sa asigure, pe cat posibil, exercitarea dreptului de vizita al parintilor si mentinerea legaturilor acestora cu copilul, precum si mentinerea fratilor impreuna.

Art. 70 – (1) Parintii copilului isi mentin drepturile si obligatiile fata de acesta, pe toata durata plasamentului, cu exceptia acelora care sunt incompatibile cu aplicarea acestei masuri.
(2) Limitarea unuia sau mai multor drepturi parintesti se decide de catre instanta, in conditiile legii.
(3) Atunci cand dispune plasamentul copilului, instanta se va pronunta si cu privire la persoana fizica sau juridica care va exercita drepturile si va indeplini obligatiile parintesti pe toata durata acestei masuri.
(4) Dreptul de a reprezenta copilul in actele juridice sau, dupa caz, de a incuviinta actele pe care acesta le incheie, precum si dreptul de a gestiona si administra bunurile copilului se exercita de catre consiliul judetean sau local al sectorului municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana sau familia careia i-a fost incredintat copilul in plasament. Dreptul de gestionare si de administrare va putea fi delegat in mod exceptional catre persoana, familia sau unitatea careia i s-a incredintat copilul pentru efectuarea unor acte speciale, in interesul copilului, care vor fi expres mentionate in cuprinsul documentului prin care se acorda delegarea.

Art. 71 – (1) Imprejurarile care au stat la baza stabilirii plasamentului trebuie verificate periodic de catre Directie sau, dupa caz, de catre organismul privat autorizat, conform prevederilor art. 77.
(2) In cazul in care imprejurarile prevazute la alin. (1) s-au modificat, Directia este obligata sa sesizeze, de indata, Comisia, respectiv instanta, in vederea modificarii corespunzatoare a masurii.
(3) In cazul in care masura plasamentului a fost dispusa de instanta si se constata de catre Directie modificarea imprejurarilor care au stat la baza stabilirii acestei masuri, Directia are obligatia sa sesizeze, de indata, instanta in vederea modificarii corespunzatoare a masurii. In acest caz se vor aplica dispozitiile procedurale prevazute de art. 69.
(4) Modificarea sau incetarea masurii de plasament poate fi ceruta autoritatii publice care a dispus-o si de catre parinti, reprezentantul legal, ori de catre copilul care a implinit varsta de 10 ani.

Art. 72 – (1) Plasamentul copilului in regim de urgenta este o masura de protectie speciala cu caracter temporar, care se dispune la un asistent maternal profesionist calificat in acest scop, angajat al Directiei sau al unui organism privat autorizat, si numai in lipsa unei asemenea persoane intr-un centru de primire in regim de urgenta.
(2) Masura plasamentului in regim de urgenta nu se poate dispune pe o perioada mai mare de 30 de zile.

Art. 73 – Masura plasamentului in regim de urgenta se face pe baza deciziei conducatorului Directiei din unitatea administrativ-teritoriala in care se afla copilul aflat in una din situatiile prevazute la art. 65 lit. d) si lit. e).

Art. 74 – (1) Pentru copilul fata de care a fost luata masura plasamentului in regim de urgenta, competenta stabilirii altei masuri de protectie speciala adecvate apartine tribunalului in raza caruia se afla Directia care a dispus masura plasamentului in regim de urgenta.
(2) Directia care a dispus plasamentul in regim de urgenta va sesiza instanta competenta in vederea luarii masurii adecvate de protectie speciala, in termen de 48 de ore de la data luarii deciziei cu privire la stabilirea masurii de plasament in regim de urgenta.
(3) Dispozitiile art. 69 se aplica in mod corespunator.

Art. 75 – Adoptia unui copil poate fi incuviintata in conditiile legii.

Art. 76 – (1) Masura de supraveghere specializata se dispune in conditiile prezentei legi fata de copilul care a savarsit o fapta penala si care nu raspunde penal.
(2) In cazul in care exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal, masura supravegherii specializate se dispune de catre Comisie, iar in lipsa acestui acord, de catre instanta.

Art. 77 – (1) Directia sau, dupa caz, organismul privat autorizat are obligatia de a urmari si evalua conditiile care au dus la instituirea masurii de protectie speciala, dezvoltarea si ingrijirea copilului pe toata perioada masurii de protectie speciala, precum si implementarea planului individualizat de protectie. In acest sens, Directia sau, dupa caz, organismul privat autorizat va intocmi rapoarte, trimestrial sau ori de cate ori apare o situatie care impune acest lucru.
(2) La incetarea masurilor de protectie speciala a plasamentului si a supravegherii specializate prin reintegrarea copilului in familia sa, Directia sau, dupa caz, organismul privat autorizat are obligatia de a urmari evolutia dezvoltarii copilului si modul in care parintii isi exercita drepturile si isi indeplinesc obligatiile cu privire la copil. In acest sens, Directia sau, dupa caz, organismul privat autorizat va intocmi rapoarte lunare pe o perioada de minimum 3 luni.

Art. 78 – Copilul fata de care a fost luata o masura de protectie speciala are dreptul de a mentine relatii cu alte persoane, daca  acestea nu au o influenta negativa asupra dezvoltarii sale.

Sectiunea a 4-a
Protectia speciala a copilului abuzat sau neglijat

Art. 79 – (1) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntara a oricarei persoane care se afla intr-o relatie de raspundere, incredere sau de autoritate fata de copil, si care are drept rezultat vatamarea fizica, psihica, emotionala, sexuala ori  exploatarea acestuia.
(2) Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea oricarei persoane care are responsabilitatea cresterii, ingrijirii sau educarii copilului, de a lua orice masura subordonata acestei responsabilitati, fapt care determina sau poate determina vatamarea fizica, psihica si emotionala sau afectarea educatiei si moralei acestuia.

Art. 80 – Este interzisa aplicarea pedepselor fizice sub orice forma ori privarea copilului de drepturile sale, de natura sa puna in pericol viata si dezvoltarea normala a acestuia, atat in familie cat si in orice institutie sau unitate care asigura protectia, ingrijirea si educarea copiilor.

Art. 81 – (1) Orice persoana care constata iminenta sau existenta unei situatii de abuz sau neglijare a copilului este obligata sa sesizeze Directia in a carei raza teritoriala a fost identificat cazul respectiv.
(2) Pentru semnalarea cazurilor prevazute la alin. (1), la nivelul fiecarei Directii se infiinteaza obligatoriu „telefonul copilului”, precum si Centrul specializat pentru copilul abuzat si neglijat, in conformitate cu standardele aprobate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului.

Art. 82 – (1) In situatia in care Directia constata ca securitatea, sanatatea, dezvoltarea si integritatea fizica sau psihica a copilului in familie, familia largita sau familia substitutiva este pusa in pericol prin abuz sau neglijare, va decide una dintre masurile de protectie speciala prevazute de art. 64 lit. b) si c).
(2) Organele de politie sunt obligate sa acorde sprijinul necesar aplicarii acestei masuri.
(3) Dispozitiile Capitolului VI – Asistenta speciala si protectia speciala a copilului, Sectiunea a 3-a – Realizarea serviciilor de asistenta speciala si a masurilor de protectie speciala, sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 83 – (1) In cazul in care abuzul sau neglijarea prevazute la art. 82 alin. (1) au fost savarsite de catre unul sau ambii parinti, o data cu stabilirea unei masuri de protectie speciala, instanta se va pronunta si cu privire la decaderea din drepturile parintesti.
(2) Daca numai unul dintre parinti este decazut din drepturile parintesti, iar masura de protectie stabilita de instanta prevede ramanerea copilului alaturi de celalalt parinte, instanta va decide obligatoriu pentru parintele decazut din drepturi interdictia de a reveni in  locuinta familiei.
(3) Decaderea din drepturile parintesti nu scuteste pe parintii copilului de obligatia de intretinere a acestuia.
(4) Instanta se va pronunta si cu privire la mentinerea relatiilor personale ale parintelui decazut din drepturile parintesti cu copilul sau.
(5) La solicitarea parintelui decazut din drepturi, instanta poate reda acestuia exercitiul drepturilor parintesti, daca s-au modificat conditiile care au impus aceasta hotarare.
(6) Solutionarea cauzelor privind decaderea din drepturile parintesti, precum si redarea acestora, se face cu citarea parintilor, a autoritatii tutelare si a Directiei.
(7) Participarea procurorului este obligatorie.

Art. 84 – In cazul in care abuzul sau neglijarea prevazute la art. 82 alin. (1) au fost savarsite de catre persoane responsabile cu protectia, ingrijirea sau educatia copilului, altele decat parintii acestuia, ulterior stabilirii unei masuri de protectie speciala, primarul ori angajatorul, dupa caz, este obligat sa ia masurile prevazute de lege fata de persoana responsabila.

Art. 85 – (1) Procurorul sau instanta, poate administra, din oficiu, ca proba, declaratia copilului referitoare la abuzul, neglijenta sau exploatarea sa, declaratie inregistrata, potrivit legii, prin mijloace tehnice de inregistrare audio-video. Inregistrarile se realizeaza in mod obligatoriu cu asistenta unui psiholog.
(2) In scopul inregistrarii marturiei, este obligatoriu acordul copilului.
(3) Pentru motive temeinice, instanta poate chema pe copil in fata ei, pentru a-l audia. Audierea va avea loc numai in camera de consiliu.

Art. 86 – In institutiile publice sau private, precum si in unitatile de asistenta speciala si/sau de protectie speciala, publice sau private, care asigura protectia, ingrijirea sau educarea copiilor, este interzisa angajarea persoanei impotriva careia a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva prin care s-a dispus condamnarea pentru savarsirea, cu intentie, a unei infractiuni.

Sectiunea a 5-a
Protectia copilului care a savarsit o fapta penala

Art. 87 – (1) Pentru copilul care a savarsit o fapta prevazuta de legea penala si care nu raspunde penal, la propunerea Directiei in a carei unitate administrativ-teritoriala se afla copilul, se va lua, simultan sau separat, una din masurile prevazute la art. 64 lit.b) si e).
(2) In dispunerea uneia dintre masurile prevazute la art. 64 lit.b) si e), Comisia, atunci cand exista acordul parintilor sau al reprezentantului legal sau, dupa caz, instanta, atunci cand acest acord lipseste, va tine seama de conditiile care au favorizat savarsirea faptei, gradul de pericol social al acesteia, mediul in care a crescut si a trait copilul, riscul de a savarsi, din nou, o fapta prevazuta de legea penala, precum si alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului.

Art. 88 – (1) Masura supravegherii specializate presupune respectarea de catre copil a unor obligatii care pot viza intre altele, dupa caz, frecventarea cursurilor scolare, a unor centre de zi, urmarea unor tratamente medicale, de consiliere sau psihoterapie, precum si interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite persoane.
(2) Pe durata masurii prevazute la alin. (1), copilul poate fi mentinut in familia sa. In cazul in care acest lucru nu este posibil sau atunci cand copilul nu isi indeplineste obligatiile stabilite prin masura supravegherii specializate, Comisia ori, dupa caz instanta, dupa distinctiile prevazute la art. 87 alin. (2), poate dispune plasamentul acestuia in familia largita ori in cea substitutiva.
(3) Serviciul local de asistenta sociala are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurii prevazute la alin. (1) care a fost dispusa pentru copiii aflati in unitatea sa administrativ-teritoriala, prezentand in acest scop rapoarte periodice Directiei. Directia sau, dupa caz, organismul privat autorizat, are obligatia de a monitoriza indeplinirea masurii prevazute la alin. (1) pentru copiii fata de care a fost dispusa si masura de protectie speciala a plasamentului, prezentand in acest scop rapoarte periodice Comisiei sau, dupa caz, instantei.

Art. 89 – In cazul in care fapta prevazuta de legea penala, savarsita de copilul care nu raspunde penal, prezinta un grad ridicat de periculozitate si acesta are un comportament si o atitudine vadit ostile fata de societate, instanta poate dispune, pe perioada determinata, masura supravegherii specializate, precum si plasamentul copilului intr-un centru de plasament specializat al Directiei.

Art. 90 – (1) Directia ia masuri pentru a asigura asistenta juridica, prin avocat, in fata organelor de urmarire penala, a copilului care nu raspunde penal si care este cercetat pentru savarsirea unei fapte prevazuta de legea penala.
(2) Este interzisa ascultarea si luarea de declaratii in absenta parintilor sau a reprezentantul

Fisiere atasate
Sari la conținut