go up

Ordin nr. 62/2007 din 23/04/2007 pt aprobarea Instrucţiunilor pt legitimaţia pentru transport urban

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

 

Ordin nr. 62/2007

din 23/04/2007

 

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia

 

Publicat in MOF nr. 293 – 03/05/2007

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007

 

Actul a intrat in vigoare la data de 03 mai 2007

 

 

    Având în vedere prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

    preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

 

   Art. 1. – Se aprobă Instrucţiunile privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap şi modelul acesteia, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

   Art. 2. – Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

   Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap,
Silviu George Didilescu

 

    Bucureşti, 23 aprilie 2007.

    Nr. 62.

 

   ANEXĂ
 

    INSTRUCŢIUNI
privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport
în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

 

Instrucţiuni

din 23/04/2007

 

privind legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă pentru persoanele cu handicap

 

Publicat in MOF nr. 293 – 03/05/2007

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007

 

Actul a intrat in vigoare la data de 03 mai 2007

 

 

   Art. 1.(1) Pentru a putea circula gratuit, pe întreg teritoriul ţării, persoanele cu handicap se vor legitima cu un document standard eliberat de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, denumită în continuare legitimaţie.

   (2) Primesc legitimaţie persoanele cu handicap grav sau accentuat, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

   Art. 2.(1) Legitimaţia, al cărei model este prezentat în anexele nr. 1 şi 2*) la prezentele instrucţiuni, are mărimea 9/12 cm şi conţine următoarele elemente:

   a) numărul şi data emiterii legitimaţiei;

   b) calitatea posesorului legitimaţiei; se va completa, după caz: persoană cu handicap, asistent personal sau asistent personal profesionist;

   c) datele de identificare ale persoanei: numele şi prenumele persoanei, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, adresa;

   d) numărul documentului care atestă încadrarea în grad de handicap, cu menţionarea termenului de valabilitate, gradul de handicap, unde este cazul;

   e) foto tip act de identitate;

   f) emitentul, respectiv direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului, semnătura conducătorului şi ştampila acesteia;

   g) pe faţa legitimaţiei, în subsolul acesteia, se vor tipări următoarele:

    "Conform art. 21 alin. (3) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu completările şi modificările ulterioare, Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile sau societăţile comerciale de transport local.";

   h) pe verso, în partea dreaptă, legitimaţia va conţine următoarele înscrisuri:

    "Conform art. 21 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare prezenta legitimaţie este valabilă şi pentru următoarele persoane:

    – însoţitorul persoanei cu handicap grav, în prezenţa acesteia;

    – însoţitorul copilului cu handicap accentuat, în prezenţa acestuia;

    – însoţitorul adultului cu handicap auditiv şi mintal accentuat, în prezenţa acestuia.";

   i) elemente de siguranţă: legitimaţia este tipărită pe hârtie de culoare albă, cu filigran reprezentând simbolul internaţional al persoanei cu handicap în masa hârtiei, distribuit în 4 rânduri a câte 6 simboluri poziţionate la distanţe egale.

   (2) Legitimaţia este nominală, netransmisibilă şi este valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap.

    ___________

   *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.

 

   Art. 3. – Costurile emiterii legitimaţiei se suportă de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

   Art. 4. – În cazul pierderii, distrugerii sau furtului legitimaţiei, persoana cu handicap o va declara nulă într-un cotidian şi va solicita eliberarea unui duplicat. Pierderea, distrugerea sau furtul duplicatului presupune costuri de emitere a unei noi legitimaţii, pe care persoana cu handicap le va suporta.

   Art. 5. – Odată cu încetarea contractului individual de muncă, asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav şi asistenţii personali profesionişti au obligaţia de a preda legitimaţia.

 

   ANEXA Nr. 1
la instrucţiuni

 

   

IMAGINE

 

   ANEXA Nr. 2
la instrucţiuni

 

   

IMAGINE

 

Fisiere atasate
Sari la conținut